Mandaatregeling gemeente Bladel 2021

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bladel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte afdoening van zaken gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheden tot mandaat, machtiging en volmacht;

 

gelet op artikel 59a van de Gemeentewet en de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 

vast te stellen de Mandaatregeling gemeente Bladel 2021.

Artikel 1 Mandaat- en bevoegdhedenregister

De uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot mandaat, machtiging en volmacht, vermeld in het bij dit besluit behorende register, wordt opgedragen aan de daarbij vermelde functionarissen (gemandateerden), een en ander met inachtneming van de daarbij vermelde voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden.

Artikel 2 Instructies

Op de in artikel 1 bedoelde opdracht zijn de volgende algemene instructies van toepassing:

 • a.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1 wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks- provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen. Ten aanzien van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt bovendien, gelet op de Financiële verordening 2019, dat hierin de gemeentebegroting moet voorzien.

 • b.

  De beslissing wordt voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester indien:

  • 1.

   inwilliging van een verzoek zou leiden tot strijdigheid met ingezet beleid, met richtlijnen of met (wettelijke) voorschriften dan wel tot overschrijding van het budget;

  • 2.

   het zaken betreft ten aanzien waarvan de standpunten van portefeuillehouder, adviseur en/of gemandateerde over de te nemen beslissing uiteen lopen;

  • 3.

   de mandaatgever (college, respectievelijk burgemeester) dan wel de gemandateerde de wens daartoe te kennen geeft;

 • c.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde treedt zijn/haar plaatsvervanger als zodanig op;

 • d.

  Voor alle aanwijzingen geldt dat behalve de aangewezen functionaris ook de hiërarchisch hoger geplaatste bevoegd is. Dit kan zijn de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd en de coördinator;

 • e.

  Met behandelend ambtenaar wordt in deze mandaatregeling bedoeld degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de vastgestelde kerntaken, dan wel volgens de taken van het team, diens vervanger en degene die in opdracht van de secretaris of het afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht;

 • f.

  Onder het besluiten op een aanvraag om een vergunning, vrijstelling of ontheffing wordt tevens verstaan het wijzigen van een zodanige vergunning, vrijstelling of ontheffing;

 • g.

  Bij het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging wordt daarin ook begrepen alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren;

 • h.

  Tot de gemandateerde bevoegdheid behoort in geen geval het beslissen op bezwaar of administratief beroep;

 • i.

  Het college wordt geïnformeerd op get moment dat een (hoger)beroepsprocedure gepland is dan wel op het moment dat duidelijk wordt dat er een dergelijke procedure gepland gaat worden.

 • j.

  De secretaris, respectievelijk het gemandateerde afdelingshoofd kan het mandaat door middel van ondermandaat mede opdragen aan een door hem/haar aan te wijzen ambtenaar die aan hem/haar ondergeschikt is. Indien van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt, zijn – naast de in dit besluit opgenomen instructies – de volgende instructies van toepassing:

  • 1.

   Het ondermandaat is slechts van kracht indien het schriftelijk is vastgesteld en ter kennis is gebracht van het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester;

  • 2.

   De door middel van het ondermandaat aangewezen ambtenaar is niet bevoegd het mandaat aan anderen op te dragen;

  • 3.

   Het gemandateerde afdelingshoofd kan aan een ondermandaat nadere instructie verbinden;

 • k.

  In geval van wijziging van wetgeving waarop een (onder)gemandateerde bevoegdheid berust, blijft de bevoegdheid, voor zover het dezelfde bevoegdheid betreft (onder)gemandateerd en wordt het (onder)mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving;

 • l.

  Een ter uitvoering van het (onder)mandaat opgemaakt stuk wordt als volgt ondertekend:

 

 • Burgemeester en wethouders van Bladel,

 • namens dezen,

 • (handtekening van de (onder)gemandateerde)

 • (diens naam en afdeling c.q. team)

 

 • dan wel

 

 • De burgemeester van Bladel,

 • namens deze,

 • (handtekening van de (onder)gemandateerde)

 • (diens naam en afdeling c.q. team)

 

 • m.

  In geval van ondertekeningsmandaat wordt tot uitdrukking gebracht dat de mandaatverlener de beslissing heeft genomen en wordt het stuk als volgt ondertekend:

 

 • Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Bladel genomen besluit,

 • (handtekening van de (onder)gemandateerde)

 • (diens naam en afdeling c.q. team)

 •  

 • dan wel

 •  

 • Overeenkomstig het door de burgemeester van Bladel genomen besluit,

 • (handtekening van de ondertekeningsgemandateerde)

 • (diens naam en afdeling c.q. team)

 

 • n.

  De ondertekening van een ter uitvoering van het (onder)mandaat opgemaakt stuk geschiedt niet door het plaatsen van een handtekeningstempel, uitgezonderd het waarmerken van bij meldingen, ontheffingen, vergunningen en/of vrijstellingen behorende bijlagen;

 • o.

  Het is de gemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal te laten aanbrengen overeenkomstig de afspraken die hiervoor gelden binnen de organisatie;

 • p.

  In de in het mandaat- en bevoegdhedenregister aangegeven gevallen wordt binnen een week nadat het besluit in (onder)mandaat is genomen, van dit besluit kennis gegeven aan het college respectievelijk de burgemeester door mededeling van het besluit aan het bestuurssecretariaat van de afdeling Dienstverlening en Bedrijfsvoering.

Artikel 3 Intrekking

De Mandaatregeling gemeente Bladel 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling gemeente Bladel 2021.

Bladel, 9 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

De burgemeester voornoemd,

Bijlage 1 : Mandaat- en bevoegdhedenregister behorende bij de Mandaatregeling gemeente Bladel 2021.

vastgesteld bij besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021

 

Mandaat

Bevoegdheid om binnen beschikbaar budget of krediet besluiten te nemen in naam van:

 • -

  de burgemeester en/of

 • -

  het college van burgemeester en wethouders

en om deze besluiten namens die bestuursorganen te ondertekenen.

Machtiging

Bevoegdheid tot het verrichten van bepaalde handelingen.

 

Volmacht

Privaatrechtelijke bevoegdheid om de gemeente te vertegenwoordigen.

 

Algemeen

Indien als gevolg van een wetswijziging of aanpassing van een regeling het artikelnummer of de naam van de regeling wijzigt, geldt het mandaat ook voor het artikel van overeenkomstige strekking in de nieuwe regeling.

 

Afkortingen

Voor de verklaring van de gebruikte afkortingen, zie achteraan.

 

Nr.

Algemeen/

Regeling en artikel

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Volmacht aan

Gemandateerd, machtiging aan

Voorschriften, voorwaarden en bijzonderheden

Afdeling/Team

1

A

Verzenden algemene ontvangstbevestigingen

C, B

Beh.ambt

Met uitzondering van bezwaar-

2

A

Voeren algemene correspondentie inclusief verstrekken van info/ inlichtingen omtrent vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard

C, B

Beh.ambt

Correspondentie mag niet gericht zijn op enig rechtsgevolg

3

A

Ondertekenen van door het college of de burgemeester genomen besluiten

C, B

Beh.ambt

Mits het ontwerpbesluit bij het voorstel is gevoegd en door het college of de burgemeester is geaccordeerd met uitzondering van het besluit op een bezwaarschrift

4

A

Voeren van correspondentie ter uitvoering van besluiten van raad, burgemeester of college

C, B

Beh.ambt

5

A

Vaststellen inkoopstrategie

C

Afd.hfd

6

A

Gemw, 160 en 171

1. Verzorgen van (voor)aankondiging/publicatie van aanbesteding

C

2. Offerteaanvraag/beschrijvend document

3. Beantwoorden en verzenden nota van inlichtingen

4. Verduidelijking inschrijving

5. Opvragen bewijsstukken

6. Procesverbaal van opening

Beh. Ambt of medewerker Bureau Inkoop en Aan-bestedingen Zuidoost-Brabant (bevoegdheden 1 t/m 12)

7. Uitsluiten partij van deelname

8. Brief afschrijving na uitslag gunning

Afdelingshoofd (bevoegdheden 13 en 14)

Met inachtneming het inkoopbeleid

9. Brief voornemen tot gunning

10. Brief definitieve gunning

11. Verzorgen publicatie van de gunning van de opdracht

12. Opstellen procesverbaal van aanbesteding

13. Vaststellen programma van eisen/aanbestedingsdocument

14. Ondertekenen gunningsadvies

7

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan en ondertekenen alsmede het opzeggen en wijzigen van overeenkomsten/verplichtingen

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

Met inachtneming Budgethoudersregeling gemeente Bladel en het inkoopbeleid

8

A

Gemw, 160 en 171

Verlenen van opdrachten tot het uitvoeren van werken en het leveren van diensten en materialen op grond van (raam-)overeenkomsten

C, B

Beh.ambt

Beh.ambt

Met inachtneming Budgethoudersregeling gemeente Bladel en het inkoopbeleid

9

A

Indienen van aanvragen voor rijksbijdragen

C

Afd.hfd

10

A

Inzenden van declaraties bij provincie/rijk en het vragen van voorschotten

C

Beh.ambt

11

A

Aangiften van rijksbelastingen en andere heffingen

C

Beh.ambt

12

A

Aanvragen vergunning, ontheffing of vrijstelling ten behoeve van het uitvoeren van werken door of ten behoeve van de gemeente

C, B

Beh.ambt

13

A

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken

B

Receptie/bode/ medewerker Dienstverlening en Bedrijfsvoering

14

A

Doen van aanschrijvingen gericht op het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en dergelijke, alsmede de naleving van de daaraan verbonden voorschriften

C, B

Beh.ambt

15

A

Besluiten tot (geheel of gedeeltelijk) intrekken van een vergunning, ontheffing of vrijstelling en toevoegen of wijzigen van voorschriften

C, B

Afd.hfd

16

A

Vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures

C, B

Beh.ambt

Er is een algemene machtiging aan met naam genoemde personen voor (voorlopige voorzieningen-) approcedures bij de Rechtbank Oost-Brabant en de Raad van State

17

A

Indienen verweerschrift in bezwaar- en beroepsprocedures

C, B

Afd.hfd

18

A

Inschakelen van externe juridische dienstverlening

C

Beh.ambt

Met inachtneming van de procedure-afspraken en niet zonder akkoord van juridische zaken

19

A

Aangaan en ondertekenen van stageovereenkomsten met scholen en/of stagiaires

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

Met inachtneming van de notitie stagebeleid

20

A

AVG, 15

Besluiten n.a.v. verzoek om inzage van persoonsgegevens

C, B

Beh.ambt / privacy officer

21

A

AVG, 28 lid 3

Sluiten en ondertekenen verwerkersovereenkomst

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

22

A

AVG, 33

Melden datalek

C

Afd.hfd

Kennisgeving van de melding aan het college

23

A

Awb, 2:1

Verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

C, B

Beh.ambt

24

A

Awb, 2:2

Weigeren bijstand of vertegenwoordiging door een persoon

C, B

Afd.hfd

25

A

Awb, 2:3, 6:15

Doorzendverplichting bestuursorgaan

C, B

Beh.ambt

26

A

Awb, 3:6

Stellen termijn aan adviseur

C, B

Beh.ambt

27

A

Awb, afd 3.4

Uitvoeren van UOV-procedure

C, B

Beh.ambt

28

A

Awb, afd 3.5

Uitvoeren informatie- en coördinatieplicht bij aanvragen ter zake van samenhangende besluiten

C, B

Beh.ambt

29

A

Awb, afd. 3.6

Bekendmaking en mededeling van besluiten

C, B

Beh.ambt

30

A

Awb, 4:4

Vaststellen aanvraagformulier

C, B

Afd.hfd

31

A

Awb, 4:5

Aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen

C, B

Beh.ambt

32

A

Awb, 4:5

Besluiten aanvraag niet te behandelen

C, B

Beh.ambt

33

A

Awb, 4:6, lid 2

Afwijzen herhaalde aanvraag

C, B

Beh.ambt

34

A

Awb, 4:7 en 4:8

Aanvrager en derdebelanghebbende in de gelegenheid stellen om zienswijze kenbaar te maken

C, B

Beh.ambt

35

A

Awb, 4:14, 4:15

Kennisgeving verlengen en opschorten beslistermijn

C, B

Beh.ambt

36

A

Awb, 4:18, en 4:20

Vaststellen verschuldigdheid dwangsom bij niet tijdig beslissen en terugvorderen onverschuldigd betaalde dwangsom

C, B

Afd.hfd

37

A

Besluiten ter uitvoering van titel 4.4 Bestuursrechtelijke geldschulden Awb ter zake van:

C, B

Beh.ambt

Overeenkomstig Toepassingsregels Invordering Gemeente Bladel

- op verzoek vaststellen van een

betalingsverplichting;

- verrekenen van een geldschuld met

een bestaande vordering;

- beslissen over een verzoek om

uitstel van betaling; beslissen over

Awb, 4:88, 4:93, 4:94, 4:95, leden 1 en 4, 4:96, 4:99, 4:112, 4:115

verzoek om verlenen van een

voorschot;

- terugvorderen van onverschuldigd

betaald voorschot:

- beslissen over verzoek om

kwijtschelding geldschuld;

- intrekken/wijzigen van besluit tot

uitstel van betaling of verlenen van

een voorschot;

- vaststellen van het bedrag van

verschuldigde wettelijke rente;

- aanmanen schuldenaar tot betaling;

- uitvaardigen dwangbevel als

bedoeld in artikel 4:115 Awb

38

A

Awb, 6:10, 6:14, 6:15, 7:10

- Aanhouden prematuur bezwaar;

C, B

Beh.ambt/ Secretaris commissie bezwaarschriften

T.a.v. secretaris commissie bezwaarschriften: uitzondering bezwaren belastingen; deze berusten bij de medewerkers belastingen

- Verzenden ontvangstbevestiging bezwaarschrift;

- Doorzenden bezwaar i.v.m. onbevoegd bestuursorgaan;

- Opschorten, verdagen of verlenen verder uitstel van de beslistermijn

39

A

Generatie-pact

Toepassen regeling Generatiepact Bladel

C

Secretaris

40

A

Notitie Agressie en geweld

Ontzeggen toegang tot gemeentehuis

C

Afd.hfd

41

A

Who, 3

Besluiten n.a.v. verzoek om hergebruik

C, B

Beh.ambt

In overleg met de privacy officer

42

A

Wob, 3

Besluiten n.a.v. verzoek om informatie

C, B

Beh.ambt.

43

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 12

Vaststellen privacyverklaring gemeentelijke website

C

Privacy officer

44

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 16

Besluiten n.a.v. verzoek om rectificatie van persoonsgegevens

C, B

Privacy officer

45

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 17

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)

C, B

Privacy officer

46

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 18

Besluiten n.a.v. verzoek om minder persoonsgegevens te verwerken

C, B

Privacy officer

47

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 20

Besluiten n.a.v. verzoek om persoonsgegevens in overdraagbare vorm te ontvangen (dataportabiliteit)

C, B

Privacy officer

48

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 21

Besluiten n.a.v. verzoek om geen gegevens te verwerken (recht van bezwaar)

C, B

Privacy officer

49

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 30

Vaststellen verwerkingsregister

C

Afd.hfd

50

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG, 35

Vaststellen Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (ook bekend als DPIA)

C

Privacy officer

51

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

AVG

Vaststellen Privacybeleid en bijbehorende rolverdeling

C

Afd.hfd

52

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

BIO

Vaststellen informatieveiligheidsbeleid en bijbehorende rolverdeling

C

Afd.hfd

53

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:10, lid 2

Geldsom invorderen bij dwangbevel in het kader van handhaving

C, B

Afd. hfd

54

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:21 en 5:32, Gemw, 125

Opleggen last onder bestuursdwang/ last onder dwangsom en besluiten op een verzoek om handhaving

C, B

Afd.hfd

55

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:29

Bestuursdwang: besluiten tot bewaren en beheren van zaken die in het kader van de toepassing van bestuursdwang zijn meegevoerd

C, B

Afd. hfd

56

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:29 leden 3 t/m 5

Opschorten teruggave meegevoerde en opgeslagen zaken aan de rechthebbende

C, B

Afd. hfd

57

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:30

Parate executie bestuursdwang: besluiten tot verkoop, overdracht om niet en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

C, B

Afd. hfd

58

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb 5:31a

Beslissen op verzoek tenuitvoerlegging reeds aangezegde last onder bestuursdwang

C, B

Afd.hfd

59

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 5:34

Dwangsom: besluiten omtrent opheffen, opschorten last; aanpassen dwangsom

C, B

Afd.hfd

60

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb 5:37, leden 1 en 2

Besluiten omtrent invordering last onder dwangsom

C, B

Afd. hfd

61

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Awb, 9:6, 9:9, 9:10, 9:11, 9:12a

- Bevestigen ontvangst klaagschrift ;

C, B

Klachten-coördinator

- Sturen afschrift van klaagschrift aan beklaagde;

- Uitnodigen tbv horen klager en beklaagde;

- Verdagen of verlenen verder uitstel van de termijn voor afhandeling;

- Registratie ingediende klachten.

62

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Rv, 444 lid 2

Vertegenwoordigen burgemeester bij opening van deuren en huisraad door deurwaarder

B

hulpofficier van justitie

63

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

Wet Bibob

Uitvoering geven aan Wet Bibob en gemeentelijk beleid Bibob

C, B

Bibobcoördinator

64

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ ABZ

gemw, 171

Het doen van aangifte van een strafbaar feit bij de politie

B

Ambt. JuZa

Ambt. JuZa

Burgemeester moet op de hoogte worden gebracht

65

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Aangaan van incasso-overeenkomsten (BNG)

C

Beh.ambt

Beh.ambt

66

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Verstrekken controle-opdrachten en verzoeken t.a.v. afgifte verklaringen aan externe accountant. Ondertekenen van controleverklaringen en bevestigingen van subsidiedeclaraties

C

Coörd.

67

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

a. Aangaan en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten en

C, B

Afd.hfd (a)

Afd.hfd (a)

b. doorgeven van mutaties

Beh.ambt (b)

Beh.ambt (b)

68

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Aanmelden van schadegevallen

C, B

Beh.ambt

Beh.ambt

69

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Aansprakelijk stellen van natuurlijke personen en rechtspersonen (kostenverhaal)

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

70

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Afhandelen niet-verzekerde of binnen eigen risico vallende schadeclaims

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

71

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ Financiën en Control

Invorderen privaatrechtelijke vorderingen

C, B

Beh.ambt

Beh.ambt

Besluiten tot starten van een gerechtelijke procedure door het college

72

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB

Archiefbesl, 6 en Archiefreg, 26b

Besluiten tot vervanging van archiefbescheiden door digitale reproducties

C

Afd.hfd

73

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB

Bag, 10 en 32

Uitvoeren Wet bag. Binnen de reikwijdte van het mandaat wordt in elk geval uitvoering gegeven aan:

C

Beh.ambt

a. bepalingen ter zake van het inschrijven van brondocumenten in adressen- en gebouwenregister;

b. het op verzoek verlenen van inzage in adressenregister en gebouwenregister

74

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB

Bag, 9

Verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

C

Coörd.

75

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB

Wet BGT, 11 t/m 14 en 27 t/m 30

Uitvoeren Wet BGT

C

SSC / beh.ambt

76

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB

Wet BRO

Uitvoeren Wet Basisregistratie ondergrond

C

Beh.ambt

77

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ IPB - SSC

WKPB

(Doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening / leveren beperkingen aan het Kadaster

C

Beh.ambt

78

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Legalisatie handtekening

B

Beh.ambt

79

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

BABW, 49

Besluiten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

C

Coordinator / Beh.ambt

Bij negatieve beschikking en afwijken medisch advies is coördinator bevoegd

80

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

BW, 1:56 en 156 Gemw

Aanwijzen trouwlocaties

C

Afd. hfd

81

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

BW, 1:7

Adviseren op verzoek om naamswijziging (verrichten onderzoek persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden)

B

Beh.ambt

82

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

BW, 1:16 lid 2 en Regl burg stand, 3

Benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

C

Afd.hfd

83

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

BW, 1:16c en Reglement burg stand, 5 lid 2

Aanwijzen van sluitingstijden van het bureau van de burgerlijke stand in afwijking van de middels art. 3 Algemene termijnenwet algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen

C

Secretaris

84

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Kw,

Uitoefenen van de in de Kieswet en de Verordening voor de dorpsraden opgedragen taken, met uitzondering van:

C, B

Beh.ambt

Verordening dorpsraden

a. instelling en samenstelling

stembureaus

b. aanwijzen van stemlokalen

c. indelen van gemeente in stemdistricten

d. vaststellen vergoeding voorzitter,

leden en hulpen stembureau en

vergoeding gebruikte stemlokalen

e. taken burgemeester als hoofdstembureau

85

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Leegstandswet, 15

Besluiten op aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

C

Beh.ambt

86

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Wet Lijkbez., 4

Benoemen personen die de functie van gemeentelijk lijkschouwer vervullen

C

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost

De gemandateerde draagt zorg voor plaatsing van een actuele lijst van gemeentelijke lijkschouwers op de website van de GGD Brabant-Zuidoost

87

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

wet Lijkbez., 17, 68

Verlenen verlof voor uitstel begraving c.q. crematie, alsmede tot ontleding lijk

B

Beh.ambt

88

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

wet Lijkbez. 18, 21

Aanvragen van een verlof voor begraving c.q. crematie, indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging

B

Afd. hfd

89

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

wet Lijkbez. 29

Afgeven vergunning voor het opgraven van een lijk

B

Specialist burgerzaken

Alleen indien sprake is van:

- het opgraven i.v.m. het eindigen van de grafrechten

- het gezamenlijk herbegraven of gezamenlijk laten cremeren van levenspartners of eerste graads familielid waarbij is voldaan aan het wettelijk grafrust.

90

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Ouderen-vervoer

Besluiten aanvraag gebruik deeltaxi ouderen

C

Beh.ambt

91

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Paspoortwet, 26, 40

Afgeven, verlengen en wijzigen reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten)

B

Beh.ambt

92

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Besluit paspoortgelden, 2

Verantwoorden rijksleges reisdocumenten

B

Beh.ambt

93

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Reg. rijbewijzen, 119

Aanvraag, beheer en verantwoording voorraad rijbewijzen

B

Beh.ambt

94

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Reg. rijbewijzen, 122

Opmaken proces-verbaal verschreven en onbruikbare rijbewijsdocumenten

B

Beh.ambt

95

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

WVW, 116

Afgeven en vernieuwen rijbewijzen

B

Beh.ambt

96

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

WVW, 121, Reg rijbewijzen, 122, 124

Verantwoorden ontvangen rijksleges rijbewijzen

B

Beh.ambt

en mededeling ongeldig verklaren rijbewijs

97

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Rijksw Ned schap

Afgifte bewijs van Nederlanderschap

B

Beh.ambt

98

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Rijksw Ned schap, 21

Adviseren inzake verzoeken om naturalisatie tot Nederlander

B

Beh.ambt

99

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Uitvoeren taken en bevoegdheden:

B

Beh.ambt

Vreemd. 2000, 8/ Voorschr. Vreemd, 3.9,

verstrekken documenten of schriftelijke verklaringen rechtmatig verblijf

3.33d, 3,34i

in ontvangst nemen aanvraag

innen verschuldigde leges

100

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

W just gegev, 30

Innemen, onderzoeken en doorzenden van aanvragen een verklaring omtrent het gedrag

B

Beh.ambt

101

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Wet brp, 2.22

Ambtshalve opnemen van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland

C

Beh.ambt

102

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Wet brp, 2.60

Besluiten om:

C

Beh.ambt

a. aan een aangifte geen of slechts ten dele gevolg te geven;

b. een gegeven over de burgerlijke staat niet op te nemen, dan wel een geschrift daarover dat als akte is aangeboden niet als zodanig aan te merken;

c. een gegeven over de nationaliteit niet op te nemen;

d. ambtshalve over te gaan tot inschrijving, of tot opneming van gegevens in het geval dat inschrijving of opneming op grond van een aangifte had moeten geschieden;

e. ambtshalve over te gaan tot verbetering, aanvulling of verwijdering van een algemeen gegeven;

f. bij een opgenomen algemeen gegeven een aantekening over de onjuistheid van dat gegeven of over de strijdigheid daarvan met de Nederlandse openbare orde te plaatsen;

g. niet te voldoen aan een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.55 tot en met 2.59

103

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Wet brp, 3.5, 3.6

a. Verstrekken persoonsgegevens op

C

Beh.ambt

Weigeren wordt gemandateerd aan de coördinator

verzoek van een overheidsorgaan

voor zover deze noodzakelijk zijn

voor vervulling van diens taak;

b. Verstrekken persoongegevens op

verzoek van een derde t.b.v. een

algemeen verbindend voorschrift

104

Dienstverlening en Bedrijfsvoering/ KCC

Wkpb

Verklaring dat conform register geen publiekrechtelijke beperkingen op aangevraagde perceel van toepassing zijn

C

Beh.ambt

105

GRSK / SSC

Bag, 8

Uitvoering overige aangelegenheden Wet Bag:

C

SSC / beh.ambt

vaststellen definitieve geometrie panden en verblijfobjecten

106

Ontwikkeling

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten ter zake van:

C

Afd.hfd.

Afd.hfd

Conform bestaand beleid

a. verkoop bouwterreinen in exploitatie zijnde bestemmingsplannen

b. verhuur, verpachting of anderszins gebruik geven van gemeentelijke eigendommen

c. grondtransacties tot waarde van €55000

d. besluiten vervroegd in gebruik geven van reeds verkochte bouwterreinen

e. het verlenen van opties en reserveringen

107

Ontwikkeling

Voeren van correspondentie inzake opmaken akten aan- en verkoop onroerende zaken

C

Beh.ambt

108

Ontwikkeling

Vertegenwoordiging gemeente bij het ondertekenen van een overeenkomst met een vervoerder

B

Afd.hfd

Afd.hfd

109

Ontwikkeling

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten betreffende verhuur of incidentele ingebruikgeving van sportaccommodaties/ gymnastieklokalen

C

Beh.ambt

110

Ontwikkeling

Vertegenwoordiging gemeente bij het ondertekenen van overeenkomsten betreffende verhuur of incidentele ingebruikgeving van sport-accommodaties/gymnastieklokalen

B

Beh.ambt

111

Ontwikkeling

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten betreffende verhuur van gemeentelijke ruimten voor doelstellingen van maatschappelijk welzijn

C

Afd.hfd

112

Ontwikkeling

Vertegenwoordiging gemeente bij het ondertekenen van overeenkomsten betreffende verhuur van gemeentelijke ruimten voor doelstellingen van maatschappelijk welzijn

B

Afd.hfd

113

Ontwikkeling

Besluiten ter uitvoering beheer, gebruik en exploitatie sportaccommodaties / gymnastieklokalen ter zake van:

C

Beh.ambt

mandaat onder c. alleen voor afd.hfd.

a. vaststellen gebruiksroosters;

Vervangen en aanvullen inventaris genoemd onder d.

b. sluitingstijden;

van het mandaat conform

c. verlenen toestemming aanbrengen

de Budgethoudersregeling gemeente Bladel

reclame overdekte accommodaties;

d. vervangen/aanvullen inventaris

114

Ontwikkeling

Aansl riol, 2, lid 2, lid 5

Besluiten ter zake van aanvraag aansluitvergunning riolering en intrekken vergunning

C

Beh.ambt

115

Ontwikkeling

BABW, 37

Nemen van een verkeersbesluit ten behoeve van tijdelijke plaatsing van verkeerstekens en tijdelijk uitvoeren van maatregelen voor periode van meer dan vier maanden of met regelmaat

C

Beh.ambt

In overleg met politie en brandweer

116

Ontwikkeling

BABW, 41

Ongedaan maken tijdelijke plaatsing verkeerstekens en tijdelijk uitvoeren van maatregelen

C

Beh.ambt

In overleg met politie en brandweer

117

Ontwikkeling

BABW, 56

Aanstelling verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

B

Beh.ambt

In overleg met politie

118

Ontwikkeling

Wet Bodem-bescherming

Alle bevoegdheden voor het verrichten van meldingen en acties in het kader van de Wet Bodembescherming

C

Beh.ambt

119

Ontwikkeling

Bro 1.2.1, 1.2.1a

Beschikbaar stellen digitale ruimtelijke plannen c.a. en bekend maken vindplaats instrumenten ruimtelijk domein aan landelijke voorziening

C

Beh.ambt

120

Ontwikkeling

Bro, 3.1.1.

Zorgdragen voor overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

C

Beh.ambt

121

Ontwikkeling

CAO, 5.2

Vaststellen werkroosters sporthal

C

Beh.ambt

Met inachtneming werktijdenregeling

122

Ontwikkeling

Erfgoedver.

Toepassing geven aan de voorbereiding en uitvoering van besluiten ingevolgde de Erfgoedverordening voor aanwijzing, intrekking en wijziging monumenten en voor schadevergoeding

C

Beh.ambt

Na de inwerkingtreding van de VFL gelden de afdelingen 3.3 en 4.7 van de VFL als grondslag voor deze bevoegdheid

123

Ontwikkeling

Kinderopvang, 1.45 en 1.46

Besluiten op aanvragen en registratie van kindercentrum of gastouderbureau

C

Beh.ambt

124

Ontwikkeling

Kinderopvang, 1.61

Aanwijzen personen die bevoegd zijn om het toezicht als bedoeld in art. 1.61 lid 1 Wet kinderopvang uit te voeren

C

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost

De gemandateerde draagt zorg voor plaatsing van een actuele lijst van toezichthouders op de website van de GGD Brabant-Zuidoost

125

Ontwikkeling

Bel kinder

Het gegeven van een schriftelijke waarschuwing in het kader van het starten van een handhavingstraject

c

Afd.hfd

126

Ontwikkeling

Kinderopvang, 1.65

Besluiten tot een schriftelijke aanwijzing als bedoeld in de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang in het geval er een hersteltraject wordt gestart

C

Afd.hfd

127

Ontwikkeling

Kinderopvang

Besluiten tot handhaving op grond van de Wet Kinderopvang, zoals het opleggen van de volgende maatregelen:

C

Afd.hfd

- aanwijzing

- last onder bestuursdwang

- last onder dwangsom

- exploitatieverbod

- intrekken toestemming tot exploitatie

- bestuurlijke boete

128

Ontwikkeling

Kinderopvang, 1.47

Doorvoeren van wijzigingen op basis van een melding kinderopvang

C

Afd.hfd

129

Ontwikkeling

Leerlingver, 8 t/m 15, 16 t/m 23

Bekostiging van de kosten

C

Beh.ambt

130

Ontwikkeling

Leerlingver, 6, 3, 25

Besluiten op aanvraag leerlingenvervoer en het afwijken van bepalingen van de verordening

C

Beh.ambt

131

Ontwikkeling

Leerlingver, 6 lid 5

Bepalen van wijze en tijdstip van uitbetaling

C

Beh.ambt

132

Ontwikkeling

Leerlingver, 3 lid 2

Verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken

C

Beh.ambt

133

Ontwikkeling

Leerlingver, 3 lid 4, lid 5

Besluiten over aanvraag bekostiging van de vervoerskosten

C

Beh.ambt

134

Ontwikkeling

Leerlingver, 7

Doorgeven van wijzigingen

C

Beh.ambt

135

Ontwikkeling

Leerplichtwet

Vertegenwoordigen van de ‘Bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten’, inclusief het indienen van een verweerschrift, bij de behandeling van bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank en de Raad van State in zaken waarin de leerplichtambtenaar op grond van mandaat van de Bestuurscommissie het primaire besluit heeft genomen

C

Leerplichtambt

De Bestuurscommissie (onderdeel van de GGD Brabant Zuidoost) heeft aan de leerplichtambtenaar mandaat verleend om primaire besluiten te nemen. Op bezwaren besluit de Bestuurscommissie na advies van de gemeentelijke bezwarencommissie. Voor de vertegenwoordiging in beroepszaken is het college gemachtigd door de Bestuurscommissie, met de bevoegdheid om hiervoor functionarissen aan te wijzen

136

Ontwikkeling

Sim

Accorderen declaraties monumenten-restauraties op basis waarvan het nationaal Restauratiefonds voorschotbetalingen kan verrichten

C

Beh.ambt

137

Ontwikkeling

Subsidie gem. monumenten.

Besluiten op aanvraag toekennen van instandhoudingsbijdrage in het kader van de subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten

C

Beh.ambt

Conform bestaand beleid

138

Ontwikkeling

Subsidiever.

a. Besluiten op een verzoek om subsidie op grond van de Subsidiever.

C

Beh.ambt / KCC

b. Besluiten op een verzoek om subsidievaststelling op grond van de Subsidiever.

139

Ontwikkeling

Subsidiever. Energie

Besluiten op aanvragen subsidie voor duurzame energiemaatregelen

C

Beh.ambt / KCC

140

Ontwikkeling

Subsidiever. / Nadere regels muzikale en culturele vorming, 4

Besluiten op aanvraag subsidie muzikale en culturele vorming

C

Beh.ambt / KCC

141

Ontwikkeling

Verord startersl

Besluiten op aanvragen voor een starterslening

C

Beh.ambt

142

Ontwikkeling

VOI 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.5, 6.2

a. verlenen vergunning

C

Beh.ambt

weigeren, wijzigen of intrekken vergunning en handhaving mandaat aan afdelingshoofd

b. aanvragen en melden instemmingsbesluit

c. intrekken instemmingsbesluit

d. intrekken vergunning op verzoek van de netbeheerder

e. vaststellen formulieren of registratiesysteem

f. verdagen beslistermijnen

g. overleg

143

Ontwikkeling

Wabo, 2.26 en H6 BOR

Vragen dan wel uitbrengen van advies

C

Beh.ambt

144

Ontwikkeling

Wabo, 2.27 en H6 BOR

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen

C

Beh.ambt

145

Ontwikkeling

Wm, 10.63 lid 2

Verlenen van ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen

C

Afd.hfd

146

Ontwikkeling

Wm / Afvalstoffenverordening

Aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalcontainer

C

Afd.hfd

147

Ontwikkeling

Wmo, 6.1

Aanwijzen personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van wat bij en krachtens de Wmo is bepaald

C

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost

De gemandateerde draagt zorg voor plaatsing van een actuele lijst van toezichthouders op de website van de GGD Brabant-Zuidoost

148

Ontwikkeling

Wro, 6.4a

Besluiten aangaan en ondertekenen planschadeovereenkomsten

C

Afd.hfd

Afd.hfd

149

Ontwikkeling

WVW, 18, lid 1 onder d

Verkeersbesluiten voor wegen, niet in beheer bij rijk, provincie of waterschap, inclusief aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaats

C

Beh.ambt

In overleg met politie

150

Ontwikkeling

RV, 556 lid 3, Awb 5:29, 5:30

Besluiten over en regelen van het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die zich in de tot bewoning bestemde ontruimde onroerende zaak bevinden.

C

Beh.ambt

Beh.ambt

151

Ontwikkeling

Verstrekken van opdracht in het kader van gebouwbeheer

C

Geb.beh

Geb.beh

Uitsluitend in het geval dat gezien de spoedeisendheid van de situatie en noodzakelijk direct handelen het verstrekken van de opdracht door het afd.hfd niet kan worden afgewacht

152

Ontwikkeling

Verlenen van contractuele toestemming voor het doorverkopen van percelen in overeenstemming met een contractueel ketenbeding waardoor die toestemming nodig is.

C

In overleg met afd.hfd

medewerker Grondzaken / Volkshuisvesting

medewerker Grondzaken / Volkshuisvesting

Personeelszaken

155

A

Werkzaamheden werving en selectie

C

Afd.hfd

156

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan en ondertekenen arbeidsovereenkomst en oproepovereenkomsten inclusief overeenkomen van het salaris (tijdelijk en onbepaalde tijd)

C

Afd.hfd

Afd.hfd

BW boek 7:610

Cao, 2.1, 2.4, 3.4

157

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan overeenkomsten en ondertekening detacherings- en uitzendkrachten en overig hoofdstuk 2 Cao gemeenten

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

Cao, 2.4 t/m 2.8

158

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan en ondertekenen stageovereenkomst

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

Cao, 2.9

159

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan en ondertekenen overige overeenkomsten personele aangelegenheden

C, B

Afd.hfd

Afd.hfd

Overeenkomsten die op meer dan één persoon per keer betrekking hebben zijn uitgesloten

160

A

Cao, 3.4, 3.5

Toekennen / onthouden van normale en extra periodieke verhogingen

C

Afd.hfd

161

A

Diverse regelingen

Accorderen van declaraties zoals reis- en verblijfkosten, studiekosten overwerk, aanvraag verlof etc.

C

Afd.hfd

162

A

Cao, 3.8

Toekennen functioneringstoelage

C

Afd.hfd

163

A

 • 1.

  Geven arbeidsmarkttoelage

C

Afd.hfd

Bij de toelages onder a. en e. wordt het college geïnformeerd

Cao, hst. 3 §3

 • 1.

  Toelage onregelmatige dienst

 • 1.

  Buitendagvenstertoelage

 • 1.

  Toelage beschikbaarheidsdienst

 • 1.

  Toekennen waarnemingstoelage

 • 1.

  Toekennen overwerkvergoeding

164

A

Cao, 3.15

Toekennen garantietoelage

C

Secretaris

165

A

Cao, 3.16

Toekennen afbouwtoelage

C

Secretaris

166

A

Cao, 3.18

Toekennen vergoeding uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

C

Afd.hfd

167

A

Cao, hst. 9 §1

Uitvoeren Van werk naar werk-onderzoek

C

Secretaris

168

A

Gemw, 160 en 171

Aangaan en ondertekenen Van werk naar werk contract, inclusief latere wijziging of beëindiging

C, B

Secretaris

Secretaris

Cao, hst. 9 §1

169

A

Cao, hst. 9 §1

Besluit vernemen advies loopbaanadviseur

C

Secretaris

Besluit vervolg Van werk naar werk-traject

170

A

Cao, hst. 9 §1

Niet nakomen Van werk naar werk-contract (verslag)

C

Secretaris

171

A

Cao, 8.1 en 8.7

Invullen gespreksformulier voor startgesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek en POP gesprek

C

Afd.hfd

Maken van afspraken persoonlijk ontwikkelingsplan

172

A

Vaststellen van functieprofielen

C

Secretaris

173

A

Cao, 6.1, 6.3 en 6.5

Besluit vakantie-uren inzetten voor langere vakantieperiode

C

Afd.hfd

Besluit verzoek meer werken dan afgesproken arbeidsduur

Toekennen verzoek verkoop bovenwettelijke vakantie-uren

174

A

Cao, 6.7 t/m 6.13

Toekennen verlof zoals omschreven in de WAZo, verlof huwelijk & geregistreerd partnerschap en lokale vormen van verlof

C

Afd.hfd

175

A

Toekennen bijzonder verlof

Afd.hfd

176

A

Cao, 12.4

Verlening van verlof in verband met vakbondsactiviteiten

C

Afd.hfd

177

A

Cao, 2.10

Afwijken eindigen van rechtswege van arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

C

Afd.hfd

Afd.hfd

178

A

BW boek 7:668

Beëindigen tijdelijke arbeidsovereenkomst of opleggen voorwaarden voortzetten arbeidsovereenkomst

C

Afd.hfd

179

A

BW boek 7:669

Opzeggen arbeidsovereenkomst, bijzondere gevallen

C

Secretaris

180

A

BW boek 7:670

Opzeggen arbeidsovereenkomst wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

C

Secretaris

181

A

BW boek 7:677, 7:678

Onverwijld opzeggen arbeidsoverenkomst om een dringende reden

C

Secretaris

Mondelinge instemming van meerderheid college

182

A

Cao, 11.4

Besluiten over schorsing (als ordemaatregel)

C

Secretaris

183

A

WVP

Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter

C

Afd.hfd

184

A

Cao, 7.4

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek

C

Afd.hfd

185

A

Wet flexibel werken, 2

Verzoeken tot wijziging van het aantal arbeidsuren/verzoeken om in deeltijd te werken

C

Afd.hfd

186

A

Cao, 8.5

Het vaststellen, wijzigen en/of intrekken van een (strategisch) opleidingsplan

C

Secretaris

187

A

Maken van schriftelijke afspraken voor volgen opleiding en voor vergoeding opleiding

C

Afd.hfd

189

A

Ambt. wet 2017, 8

Uitvoeren regelgeving nevenwerkzaamheden

C

Afd.hfd

190

A

Gemw, 160

Het voeren van verweer bij (hoger) beroep bij personele aangelegenheden

C,B

Beh.ambt

In overleg met P&O en Juridsiche Zaken

191

A

Cao, 11.5

Vertegenwoordiging regionale geschillencommissie

C

Beh.ambt

192

A

Gemw, 160

Indienen verweerschrift en overige stukken bij regionale geschillencommissie en (hoger) beroep gerechtelijke instantie bij personele aangelegenheden

C

Beh.ambt

In overleg met P&O en Juridsiche Zaken

 

 

Afkortingen

A

Algemeen

Aansl riol

Aansluitverordening riolering

ABZ

Team Algemeen Bestuurlijke Zaken

Afd.hfd

Afdelingshoofd

Ambt. JuZa

Ambtenaar Juridische Zaken

Ambt. wet 2017

Ambtenarenwet 2017

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

Archiefbesl

Archiefbesluit

Archiefreg

Archiefregeling

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming; Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Awb

Algemene wet bestuursrecht

B

Burgemeester

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Bag

Wet Basisregistraties adressen en gebouwen

beh.ambt

Behandelend ambtenaar. Met behandelend ambtenaar wordt in deze mandaatregeling bedoeld degene die de betreffende werkzaamheden uitoefent volgens de vastgestelde kerntaken van de afdeling, dan wel volgens de taken van het team, diens vervanger en degene die in opdracht van de secretaris of het afdelingshoofd de betreffende werkzaamheden verricht.

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Bladel 2019

Besl natur

Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheden

Brim 2013

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BW

Burgerlijk Wetboek

C

College van burgemeester en wethouders

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst gemeenten

CBF

Centraal Bureau Fondsenwerving

Coörd.

Coördinator

D&Hwet

Drank- en Horecawet

Erfgoedver

Erfgoedverordening Gemeente Bladel 2012

Fw

Faillissementswet

Geb.beh

Gebouwbeheerder

Gemw

Gemeentewet

GRSK

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

JuZa

Juridische Zaken

Kinderopvang

Wet kinderopvang

Kw

Kieswet

Leerlingver

Verordening Leerlingenvervoer

Leerplichtambt

leerplichtambtenaar

Lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

Naam&nr

Verordening naamgeving en nummering

Ontwikkeling

De afdeling Ontwikkeling met als kerntaken:

- wonen, bestemmingsplannen en planschade, ruimtelijke ordening, plattelandsvernieuwing, grondzaken en verkeer en parkeren,

toerisme en recreatie, klimaat- en energiebeleid en afval

- riolering/watertaken, weg-, groen- en bosbeheer, dierenwelzijn, beheer en onderhoud openbaar groen, bossen, beplanting,

riolering, straatmeubilair, ongediertebestrijding en reinigingstaken

- zorg en welzijn, onderwijs, sport, jeugd, WMO, subsidies en accommodaties, volkshuisvesting, gezondheid, kunst en cultuur,

borging beleidsontwikkeling, coördinatie sociale zaken/ werkgelegenheid

Paspoort

Paspoortwet

Reg. rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Rijksw Ned schap

Rijkswet op het Nederlanderschap

Rv

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Secretaris

Gemeentesecretaris

Sim

Subsidieregeling instandhouding monumenten

SSC

Shared Service Center van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

Subsidie gem. monumenten

Gemeentelijke subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bladel 2008

Subsidiever

Algemene subsidieverordening welzijn 2014

Subsidiever energie

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren

UOV

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Verord dorpsraden

Verordening voor de dorpsraden

Verord startersl

Verordening starterslening gemeente Bladel

VOI

Verordening Ondergrondse Infrastructuur Bladel 2015

Voorschr.Vreemd.

Voorschrift Vreemdelingen 2000

VTH

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhavning van de Samenwerking Kempengemeenten

vreemd 2000

Vreemdelingenwet 2000

W just gegev

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WAZO

Wet arbeid en zorg

Wet BGT

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet BRO

Wet basisregistratie ondergrond

Wet brp

Wet baisisregistratie personen

W just gegev

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wet lijkbez

Wet op de lijkbezorging

Who

Wet hergebruik overheidsinformatie

Wkpb

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wm

Wet milieubeheer

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOK

Wet op de kansspelen

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wtw

Winkeltijdenwet

Wvggz

Wet verplichte GGZ

WVP

Wet verbetering poortwachter

WVW

Wegenverkeerswet 1994

WW

Woningwet

 

Naar boven