Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 41759Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Van Rietlaan 4 in Linschoten

De gemeente heeft op 28 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer z-20-016791 voor een omgevingsvergunning op locatie Van Rietlaan 4 in Linschoten. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaarmogelijkheid

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Montfoort, postbus 41, 3417 ZG Montfoort. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 29 januari 2021 en bedraagt zes weken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- De naam en adres van indiener

- De dagtekening

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

- De gronden van bezwaar

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening alleen indienen als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Midden-Nederland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.