Vastgesteld wijzigingsplan Lienden, Buisjesstraat tussen 5 en 7

Het college van burgemeester en wethouders van Buren heeft op 9 november 2021 het wijzigingsplan Lienden, Buisjesstraat tussen 5 en 7 ongewijzigd vastgesteld.

Wat maakt dit wijzigingsplan mogelijk?

Het plan wijzigt de bestemming van Wonen met een wijzigingsbevoegdheid naar Wonen met een bouwvlak. Het wijzigingsplan maakt de volgende nieuwe ontwikkeling mogelijk.

De bouw van één woning.

Wat maakt de omgevingsvergunning mogelijk?

De omgevingsvergunning maakt de volgende nieuwe ontwikkelingen mogelijk:

De bouw van één woning.

Hoe kunt u het wijzigingsplan bekijken?

Het bestemmingsplan is vanaf 25 november 2021 te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u deze website bezoekt en dan op de knop ‘Plannen zoeken’ klikt, dan kunt u op adres Buisjesstraat 5a te Lienden of op plannaam Lienden, Buisjesstraat tussen 5 en 7 zoeken.

U kunt ook de volgende link gebruiken:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0214.LIEBuisjesstrt5en7-WVA1.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u tot en met 5 januari 2022 beroep instellen als:

 • 1.

  U belanghebbende bent en;

 • 2.

  U op tijd uw zienswijze indiende tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan, tenzij u kan aantonen dat u met terechte reden niet in staat was om uw zienswijze in te dienen;

 • 3.

  U belanghebbende bent en het niet eens bent met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan. U hoeft dan niet eerder een zienswijze te hebben ingediend.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

In het beroepschrift staat in ieder geval:

 • 1.

  Uw naam en adres;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  De redenen van het beroep en

 • 5.

  Uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan geldt vanaf de eerste dag na het aflopen van de termijn om in beroep te gaan. Wilt u voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt voordat over uw beroep is beslist. Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schorsing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en beslist of het bestemmingsplan nog niet in werking moet treden. U moet dan wel een beroepschrift hebben ingediend.

Heeft u vragen?

Met vragen kunt u terecht bij Nicole Straatman medewerker ruimtelijke ontwikkeling van het Domein Ruimte (tel:140344).

Maurik, 24 november 2021

Gemeente Buren

Naar boven