Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar;

 

overwegende dat:

  • -

    zij op 1 januari 2020 een Gemeenschappelijk regeling Regio Arnhem-Nijmegen zijn aangegaan waarmee het openbaar lichaam de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgericht;

  • -

    het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen wenst toe te treden tot deze regeling;

gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen;

de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

de toestemming van de respectievelijke gemeenteraden op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Besluiten

 

de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen als volgt te wijzigen:

Artikel 1  

Aan de aanhef wordt Beuningen toegevoegd en komt te luiden:

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar;

Artikel 2  

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 

Er is een openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, genaamd ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen’.

Artikel 3  

In artikel 3, lid 1, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 1 t/m 3, artikel 9, lid 3, artikel 14, lid 1, 4 en 5, artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 1, artikel 30, lid 1 en 2, artikel 31, lid 1, artikel 33, lid 5, artikel 34, lid 4 en artikel 36, lid 2 wordt ‘Regio Arnhem-Nijmegen’ vervangen door ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen’.

Artikel 4  

Artikel 31, lid 7 komt te luiden:

 

In de geconsolideerde jaarrekening wordt als bijlage de deelexploitaties van de opgaven opgenomen. Per deelexploitatie wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen, berekend op de wijze zoals omschreven in artikel 29, lid 4, van deze regeling.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

R.J.M. van Wuijtswinkel

secretaris

A. Marcouch

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal

E.W.J. van der Velde

secretaris

mr. M. Slinkman

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen

D. Kocken

secretaris

D. Bergman

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg

P. Werkman

secretaris

drs. L.W.C.M. van der Meijs – van de Laar

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Druten

A.P.J.M. Litjens

secretaris

C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Duiven

ing. C.J. Papjes

secretaris

mr. H.B. Hieltjes

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen

mr. D.C. van Eeten

secretaris

drs. G.M. Mittendorff

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard

drs. I.P. van der Valk

secretaris

dr. P.T.A.M. Kalfs

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland

drs. M.J.J. Wagener

secretaris

mr. P. de Baat MPM

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar

J.M.G. Smits – de Kinkelder

secretaris

mr. drs. W. Gradisen

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout

secretaris

drs. H. Bruls

burgemeester

Ondertekend op 22 juni 2021 te Elst

Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe

P.J.E. Breukers

secretaris

R.P. Hoytink – Roubos

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum

drs. M.G.M. van de Geijn

secretaris

A.M.J. Schaap

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden

N. Renkema – Holstein

secretaris

Carol van Eert

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal

B. Boelens

secretaris

drs. E. Weststeijn

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

mr. J. Kersten

secretaris

drs. A.J. van Hout

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Boer

secretaris

M. van Beek

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

mr. D. Jansen

secretaris

drs. L.J.E.M. van Riswijk

burgemeester

Toelichting bij het eerste wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen heeft op 9 februari 2021 besloten om toe te willen treden tot de regeling. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen als deelnemer aan de regeling moet worden toegevoegd. Hiervoor moet de regeling worden gewijzigd.

 

Artikel 2

Bij het opstellen van de regeling medio 2020 was de formele naam van de rechtspersoon nog niet gekozen. Inmiddels wordt de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gebruikt.

 

Artikel 3

In verschillende artikelen van de regeling wordt verwezen naar de rechtspersoon. De naam moet dus ook in deze artikelen worden aangepast.

 

Artikel 4

In deze bepaling is per abuis een onjuiste verwijzing blijven staan. Verwezen werd naar artikel 29 lid 3 van de regeling. Dit moet zijn artikel 29, lid 4 van de regeling. Dit wordt nu gecorrigeerd.

 

Naar boven