Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;

Gemeente Vijfheerenlanden –Ontwerpverkeersbesluit voor het instellen van inrijverboden buiten de bebouwde kom op 4 locaties tussen Vianen en Lexmond.

Zaaknummer 330485

OVERWEGENDE DAT:

 • de 4 aangegeven locaties waar de bebording komt en waar een inrijverbod in noord-zuidrichting ingevoerd gaat worden binnen de bebouwde kom liggen

 • er een forse extra verkeerslast is op gemeentelijke wegen veroorzaakt door filedruk op het hoofwegennet; het doorgaande verkeer probeert de files te vermijden door gebruik te maken van het onderliggende wegennet;

 • fietsverkeer gebruik maakt van deze wegen

 • deze wegen een hoofdfunctie (gebiedsontsluiting) hebben voor bestemmingsverkeer bestaande uit lokaal en interlokaal verkeer en fietsverkeer. Dat betekent dat deze wegen niet bedoeld zijn voor de afwikkeling van doorgaand regionaal, provinciaal en nationaal verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied;

 • het onderliggende wegennet is niet ingericht en aangewezen voor grote hoeveelheden verkeer vanwege hun functie, breedte en verharding

 • het doorgaande verkeer via het hoofdwegennet afgewikkeld dient te worden (A27 en A2). Deze hoofdwegen zijn ook aantrekkelijker en veiliger en daarvoor bedoeld en aangelegd;

 • de nadelen van dit besluit niet tot onacceptabele en onevenredige nadelen voor de bewoners en werkenden moet leiden. Daarom is er een ontheffingsbeleid waarbij de direct aanwonenden in aanmerking komen voor een ontheffing van het inrijverbod

 • de verkeersveiligheid van de beoogde verkeersdeelnemers (zijnde mensen met een herkomst of bestemming in dit gebied) en doorstroming hierdoor onder druk komen te staan

 • de locaties altijd via de zuid-noord richting bereikbaar blijven

 • de inrijverboden niet van toepassing zijn voor vrachtverkeer, landbouwverkeer (auto)busvervoer en hulpdiensten.

   

  Beschrijving van het gebied en achtergrond

Het gebied waar de inrijverboden van toepassing zijn, is het gebied tussen Vianen en Lexmond zoals weergegeven. De borden worden geplaatst aan de rand van de bebouwde kom van Vianen. De locaties zijn zodanig gekozen dat het (sluip)verkeer een goede mogelijkheid heeft om legaal terug te rijden naar de snelweg zonder al teveel overlast te veroorzaken.

 •  

 • Functie van de weg

 • De desbetreffende wegen maken onderdeel uit van het gemeentelijke wegennetwerk en de afsluitingen bevinden zich binnen de bebouwde kom. De wegen binnen de bebouwde kom zij. 50 km/h-wegen en buiten de bebouwde kom 60 of 80 km/h-wegen.

 •  

 • Beschrijving weggedrag

 • Op de desbetreffende wegen bevindt zich lokaal verkeer bestaande uit bestemmingsverkeer uit de directe omgeving bestaande gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. In de bestaande situatie is er ook een aanzienlijk extra hoeveelheid sluipverkeer in de spitsperioden. Met name in de avondspits sluipt snelwegverkeer langs deze wegen om de files op de A2 en de A27 te ontwijken. De extra verkeersdruk in noord-zuidrichting neemt daardoor aanzienlijk toe tot wel 600 extra voertuigen per uur.

 •  

 • Doelstellingen van dit ontwerpbesluit

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer op gemeentelijke wegen door ongewenst doorgaand verkeer

 • het tegen gaan van overlast veroorzaakt door ongewenst sluipverkeer;

 • het verbeteren van de oversteekbaarheid;

 • het verbeteren van de leefbaarheid.

 •  

 • De gewenste maatregelen

Het instellen van een 4-tal inrijverboden in noord-zuidrichting van maandag t/m vrijdag van 15-19 uur op de volgende wegen:

 • a.

  Panoven ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

 • b.

  Mijlweg

 • c.

  Helsdingse Achterweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

 • d.

  Lexmondsestraatweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

Zie overzichtkaart en bijlage 2 de exacte locaties van de borden.

De inrijverboden zijn van toepassing op al het gemotoriseerde verkeer met uitzondering van vrachtverkeer, landbouwvoertuigen, (auto) busvervoer en hulpdiensten

De inrijverboden zijn van toepassing van maandag t/m vrijdag van 15 uur ’s middags tot 19 uur ’s avonds.

Voor belanghebbenden wonende of werkende in het ontheffinghoudersgebied (zie onderstaand figuur en bijlage 3) is er een mogelijkheid een ontheffing aan te vragen. Hierop zijn de beleidsregels van toepassing zoals weergegeven in de bijlage.

 

 •  

 • Wettelijke belangen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. De te plaatsen verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer zijn gebaseerd op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

 •  

 • Horen betrokkenen en afweging belangen

Voor dit voorgenomen (ontwerp)besluit volgen we de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb. Na openbare kennisgeving van het voorgenomen besluit ligt hierbij het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Binnen 8 weken na kennisgeving zullen we op grond van de zienswijzen een definitief verkeersbesluit nemen. Hiertegen kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend in beroep gaan. De bezwaarmogelijkheid vervalt. Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

 

Overleg

Er heeft vooroverleg plaatsgevonden over dit besluit met politie, rijkswaterstaat en het waterschap. In het kader van de openbare voorbereidingsprocedure vindt uitgebreide communicatie plaats rekening houdende met de coronamaatregelen. Belanghebbenden worden via de reguliere bronnen zoals krant, sociale media en website geïnformeerd over dit voornemen. De mogelijkheid wordt geboden tot het verkrijgen van nadere info over dit voornemen en de procedure

 

Legitimiteit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. De te plaatsen verkeerstekens en maatregelen ter regeling van het verkeer zijn gebaseerd op het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).

 •  

 • Besluiten het volgende:

 • 1.

  Tot het instellen van een 4-tal inrijverboden in noord-zuidrichting op de

  • a.

   Panoven ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

  • b.

   Mijlweg

  • c.

   Helsdingse Achterweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

  • d.

   Lexmondsestraatweg ten zuiden van de aansluiting met de Lange Waaijsteeg

Zie overzichtkaart en bijlage 2 voor de exacte locaties van de borden

 •  

 • 2.

  De inrijverboden zijn van toepassing op al het gemotoriseerde verkeer met uitzondering van vrachtverkeer, landbouwvoertuigen, (auto) busvervoer en hulpdiensten

 •  

 • 3.

  De inrijverboden zijn van toepassing van maandag t/m vrijdag van 15 uur ’s middags tot 19 uur ’s avonds

 •  

 • Overzichtskaart

 • In bijlage 2 is ook een overzichtskaart opgenomen met de locaties en de bebording.

 •  

 •  

 • Datum besluit: 22 november 2021

 •  

 • Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden

 •  

Zienswijze

Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit kunt u binnen zes weken uw zienswijze indienen. De termijn van zes weken start een dag na publicatie in het Gemeenteblad. U kunt uw zienswijze opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt de zienswijze sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van een zienswijze zijn geen kosten verbonden. Voor nadere informatie kunt u mailen met de projectleider Mente Bonestroo, m.bonestroo@vijfheerenlanden.nl

In de zienswijze moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van uw zienswijze, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een zienswijze indient. U sluit uw zienswijze af met uw handtekening.

De ingediende zienswijzen worden van een gemeentelijke reactie voorzien en ter definitieve besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. U ontvangt hier een afschrift van.

BIJLAGE 1: Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaring en Lexmondsestraatweg , Helsdingse Achterweg/ Helsdingse Voorweg, Panoven , Mijlweg .

 

Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaringen Lexmondsestraatweg, Helsdingse Achterweg/Helsdingse Voorweg, Panoven, Mijlweg.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Geslotenverklaring Lexmondsestraatweg: op de Lexmondsestraatweg in noord-zuid richting op het kruispunt van de Lange Waaijsteeg en Bent-Berg is de toegang aangeduid door middel van het bord C12 uit het RVV 1990 inhoudende “geslotenverklaring”;

b. Geslotenverklaring Helsdingse Achterweg: op de Helsdingse Achterweg in noord-zuid richting op het kruispunt met de Lange Waaijsteeg is de toegang aangeduid door middel van het bord C12 uit het RVV 1990 inhoudende “geslotenverklaring”;

c. Geslotenverklaring Panoven: op de Panoven op het kruispunt met de Lange Waaijsteeg in noord-zuid richting is de toegang aangeduid door middel van het bord C12 uit het RVV 1990 inhoudende “geslotenverklaring”;

d. Geslotenverklaring Mijlweg: op de Mijlweg op het kruispunt met De Limiet in noord-zuid richting is de toegang aangeduid door middel van het bord C12 uit het RVV 1990 inhoudende “geslotenverklaring”;

e. Op de gesloten verklaring is een uitzondering gemaakt voor vrachtauto’s, hulpdiensten en openbaar vervoer;

e. Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg;

f. motorvoertuig: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het RVV 1990;

g. ontheffing: een besluit van het college van burgemeester en wethouders waarmee, al dan niet onder voorwaarden en in de gevallen zoals geregeld in deze beleidsregels, toegestaan wordt op wegen of gedeelten van wegen in de geslotenverklaring te rijden;

h. ontheffing houder: een natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing als bedoeld in deze beleidsregels is verleend;

i. RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking en zijn van toepassing op het weggedeelte in noord-zuid richting van de Lexmondsestraatweg, Helsdingse Achterweg/ Helsdingse Voorweg, Panoven, Mijlweg in Vianen waar de gesloten verklaring geldt. De gesloten verklaring geldt in de avondspits tussen 15:00 en 19:00 uur. De doelgroepen die in aanmerking komen voor een ontheffing hebben een doel binnen het ontheffingsgebied zoals in bijlage 1 is aangegeven.

 

Artikel 3 Doel

Het doel van het ontheffingsbeleid voor de weg waar de geslotenverklaring is ingesteld is:

 • a.

  het reguleren van de hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de weg waar de geslotenverklaring geldt;

 • b.

  andere activiteiten en werkzaamheden onder voorwaarden toe te staan, indien in een individueel geval de omstandigheden rechtvaardigen dat ontheffing verleend wordt voor die activiteiten, door een gedegen belangenafweging te maken, waaruit blijkt welk doel in een bepaald geval de voorkeur verdient, waarbij het uitgangspunt is dat ontheffingen restrictief worden toegepast.

 

Artikel 4 Aanvragen van een langdurige ontheffing

1. Een aanvraag om ontheffing voor het in- en uitrijden van de geslotenverklaring met een motorvoertuig kan digitaal, na inlog via DigID, worden ingediend via de gemeentelijke website

2. Bij de aanvraag van een bewonersontheffing dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

 • a.

  woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

 • b.

  de reden van aanvraag van de ontheffing.

3. Bij de aanvraag van een ontheffing voor bedrijven dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overlegd:

 • a.

  woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

 • b.

  de reden van aanvraag van de ontheffing;

 • c.

  KvK nummer.

4. Bij aanvraag van een ontheffing voor bezoekers intensieve bedrijven krijgt een bedrijf toegang tot een account waarbij zijn incidentele bezoekers zelf een dag ontheffing kunnen aanvragen. Het bedrijf dient hiervoor de hierna volgende gegevens en bescheiden te overleggen:

 • a.

  Adres en mailadres van de aanvrager;

 • b.

  KvK nummer;

 • c.

  Reden van de aanvraag van het account voor de portal met onderbouwing dat zij vaker per week klanten/bezoekers in de spits verwacht en het in de bedrijfsvoering logischerwijs niet te plannen is om het bezoek buiten de spits te organiseren.

5. Bij de aanvraag van een werknemersontheffing dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

 • a.

  woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

 • b.

  de reden van aanvraag van de ontheffing;

 • c.

  werkgeversverklaring;

 • d.

  duur van de arbeidsovereenkomst (indien het gaat om een tijdelijk dienstverband).

 

6. Bij de aanvraag van een ontheffing voor mantelzorgers dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

 • a.

  woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

 • b.

  adres van de degene die zorg nodig heeft;

 • c.

  de reden van aanvraag van de ontheffing;

 • d.

  schriftelijke verklaring van degene die zorg nodig heeft.

7. Bij de aanvraag van een ontheffing voor iemand die zijn/haar kinderen heeft ingeschreven bij de school/kinderdagverblijf dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

 • a.

  woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

 • b.

  de reden van aanvraag van de ontheffing;

 • c.

  inschrijving van het kinderdagverblijf/school.

8. Een nieuwe ontheffing wordt tenminste vier weken voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd.

 

Artikel 5 Aanvragen van een dag ontheffing

 • 1.

  Incidentele bezoekers van ontheffing houders zoals bedoeld in artikel 4.4, kunnen via een portal bij het bezoekende bedrijf terplekke een dag ontheffing aanvragen.

 • 2.

  De verleende ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het bereiken van het bedrijf/winkel van de desbetreffende ontheffing houder.

 • 3.

  Een dag ontheffing heeft een maximale geldigheidsduur van één kalenderdag (van 0.00 uur tot 24.00 uur).

 

Artikel 6 Ontheffing verlening langdurende ontheffing

Het college kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

1. Een ontheffing wordt verleend op kenteken. Per adres binnen het ontheffingsgebied mogen maximaal 5 kentekens worden doorgegeven. Voor de ontheffingen voor mantelzorgers en mensen met kinderen op school of kinderdagverblijf, kunnen maximaal 2 kentekens worden doorgegeven.

2. De ontheffing bestaat uit een recht waarbij de verstrekte gegevens van de aanvrager in een database worden opgeslagen.

3. De ontheffing is geldig gedurende vijf jaar.

4. In deze database wordt per langdurende ontheffing het volgende opgenomen:

 • a.

  het kenteken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend.

 • b.

  NAW gegevens inclusief mailadres van de aanvrager.

 • c.

  de periode waarvoor de ontheffing geldt en het tijdvak gedurende welke de ontheffing kan worden gebruikt.

 

Artikel 7 Geldigheidsduur van de ontheffing

1. Een ontheffing wordt verleend voor vijf jaar met uitzondering van de dag ontheffingen.

2. Een dag ontheffing heeft een maximale geldigheidsduur van één kalenderdag (van 0.00 uur tot 24.00 uur).

 

Artikel 8 Intrekken of vervallen van de ontheffing

1. De ontheffing wordt ingetrokken indien:

 • a.

  de ontheffing houder daartoe verzoekt (verwerking vindt plaats binnen 4 weken);

 • b.

  ter verkrijging van de ontheffing bewust onjuiste gegevens zijn ingediend;

 • c.

  de motivering, op grond waarvan de ontheffing is verstrekt, is vervallen of gewijzigd;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

 • e.

  het voertuig waar de ontheffing voor is verleend wordt verkocht;

 • f.

  bij herhaling sprake is van misbruik of een ander gebruik van de ontheffing, dan waarvoor deze is bedoeld of;

 • g.

  de ontheffing valselijk is opgemaakt of vervalst is met het oogmerk om deze echt en onvervalst te (laten) gebruiken.

2. De ontheffing vervalt:

 • a.

  bij overlijden van de ontheffing houder;

 • b.

  bij verhuizing van de ontheffing houder;

 • c.

  wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.

3. De ontheffing voor bezoeker intensieve bedrijven waarbij bezoekers een dag ontheffing kunnen aanvragen, kan worden ingetrokken indien:

 • a.

  het bedrijf daartoe verzoekt;

 • b.

  het bedrijf verhuist of bedrijfsvoering beëindigt;

 • c.

  het klantprofiel van het bedrijf wijzigt;

 • d.

  de gemeente fraude of misbruik constateert; hiertoe controleert de gemeente steekproefsgewijs op het aantal dag ontheffingen per ontheffing houder/account en op dagelijks terugkerende dag ontheffingen;

 • e.

  gedurende twee jaar via het betreffende account geen dag ontheffing wordt aangevraagd.

4. Een ontheffing wordt niet eerder onbruikbaar dan nadat de bezwaartermijn na een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste en derde lid is afgelopen.

a. Indien er sprake is van misbruik van de ontheffing conform lid 1 onder f en 3, waarbij de ontheffing door het college is ingetrokken, wordt gedurende het lopende jaar waarvoor de ontheffing is verleend geen nieuwe ontheffing verstrekt.

 

Artikel 9 Incidentele ontheffingen

1.Het college kan ontheffing verlenen voor het incidenteel berijden van de wegen of gedeelten van wegen in de geslotenverklaring.

2. Een ontheffing zoals bedoeld in het eerste lid wordt afgegeven voor eenmalig gebruik.

3. Voor de geslotenverklaring geldt dat een incidentele ontheffing slechts wordt verleend ten behoeve van goederen of personen die niet kunnen worden aangemerkt als goederen of personen zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregels.

 

Artikel 1 0 . Kosten ontheffingen

De kosten voor de verstrekking van een ontheffing bedragen 15 euro voor een ontheffing met een looptijd van 5 jaar. De kosten van een dagontheffing bedragen 2,50. Deze kosten zijn vastgelegd in de legesverordening.

 

Artikel 1 1 . Overgangsregeling

Ontheffingen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven – voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- gedurende de looptijd van deze ontheffing van kracht. Indien het kenteken voor de ontheffing nog niet bekend is, wordt deze alsnog in de database toegevoegd.

 

Artikel 1 2 Citeerregel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaringen Lexmondsestraatweg, Helsdingse Achterweg/Helsdingse Voorweg, Panoven, Mijlweg.

 

Artikel 1 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking na de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Naar boven