TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT Victorian Christmasfair Zeijen Zaaknummer: 1188304

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo,

 

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Overwegende:

 

• dat de Oranjerie; Noorderstraat 1 te Zeijen, jaarlijks een Christmasfair organiseert;

• dat de activiteiten plaatsvinden aan de Noorderstraat 1 en wordt gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 december 2021;

• dat in het kader van de verkeersveiligheid de behoefte ontstaat onderstaande verkeersmaatregelen te treffen en de maatregelen na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk weer worden opgeheven zodat het overige verkeer niet langer wordt gehinderd dan nodig;

• dat tijdens het evenement voor alternatieve parkeerplaatsen en parkeerbegeleiding wordt gezorgd;

• dat de gemeente de weg of het weggedeelte waarvoor de maatregel geldt in beheer en eigendom heeft;

 

BESLUIT

- In verband met de Victorian Christmasfair in Zeijen onderstaand weggedeelte op zaterdag 11 december 2020 11:00 uur tot en met zondag 12 december 2021 18:00 uur af te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers:

- De Middenstraat te Zeijen

- In verband met de Victorian Christmasfair in Zeijen op onderstaande weggedeeltes van zaterdag 11 december 2020 11:00 uur tot en met zondag 12 december 2021 18:00 uur éénrichtingsverkeer in te voeren op:

- De Noorderstraat te Zeijen

- De Esstraat (tot aan de kruising met de Oude Norgerweg te Zeijen

- In verband met de Victorian Christmasfair in Zeijen op onderstaande weggedeeltes van zaterdag 11 december 2020 11:00 uur tot en met zondag 12 december 2021 18:00 uur een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg:

- De Noorderstraat te Zeijen

- De Esstraat (tot aan de kruising met de Oude Norgerweg) te Zeijen

- De hierboven genoemde Verkeersmaatregelen treden pas in werking wanneer bord Cl van de bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens 1990 is aangebracht.

 

Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina.

 

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na de openbare bekendmaking ervan. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, afdeling gemeentewerken, Postbus 5, 9480 AA Vries.

Vries, 11 november 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders,

J.H. Kuiper

manager team Gemeentewerken

Naar boven