Nota Omgevingskwaliteit Purmerend

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021,

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    De Nota Omgevingskwaliteit Purmerend [juli 2021] vast te stellen.

  • 2.

    Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3.

    De Omgevingsnota Beemster 2012 in te trekken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 22 september 2021

H.C. Heerschop

voorzitter

M. Timmerman

griffier

Naar boven