Nadere regeling ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling d.d. 9 november 2021;

 

overwegende dat,

 • -

  sinds 22 september 2021 de coronamaatregel van kracht is dat op een aantal plaatsen coronatoegangsbewijzen (CTB) gescand moeten worden om ‘naar binnen’ te mogen;

 • -

  het gaat om de controle door middel van QR-codes, bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen, culturele instellingen en bij de para commerciële horeca zoals sportverenigingen;

 • -

  vanuit het Rijk € 45 mln. beschikbaar is gesteld voor ondersteuning van de naleving van de controleplicht coronatoegangsbewijzen (zie brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 24 september 2021, kenmerk POC19, over incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen en de toekenning van specifieke uitkering aan de Veiligheidsregio Haaglanden door de genoemde minister bij besluit van 24 september 2021, kenmerk 3551977);

 • -

  het voor Pijnacker-Nootdorp gaat om € 143.428 en dit bedrag onder voorwaarden kan worden besteed ten behoeve van de sectoren die ondersteuning nodig hebben bij de controle van het CTB ;

gelet op artikel 3, eerste en derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020, de artikelen 6.28 en verder van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19;

 

besluit:

 

de volgende Nadere regeling ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen vast te stellen:

Artikel 1 - Aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag om ondersteuningsgelden voor de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen (CTB) moet worden ingediend tussen 1 januari 2022 en 16 januari 2022.

 • 2.

  Voor het aanvragen dient gebruik te worden gemaakt van het in de bijlage opgenomen aanvraagformulier.

 • 3.

  Ondersteuning kan worden aangevraagd voor het tijdvak van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 4.

  Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in deze regeling opgenomen beoordelingsregels.

 • 5.

  De gemeente heeft een budget vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen. Dit bedrag is ook direct het plafond van deze regeling, te weten € 143.428. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat betekent dat bij overvraging van het beschikbare budget ondersteuning naar rato wordt toegekend op basis van de verdeelsleutel:

 • 6.

  Aanvragen die binnenkomen na 16 januari 2022 worden afgewezen.

 • 7.

  Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB's vorm te geven;

 • 8.

  De aanvraag bevat een onderbouwing van de te declareren kosten.

Artikel 2 - Vergoedbare kosten

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking voor vergoeding:

 • a.

  voor eigen personeel:

  • 1.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten inclusief verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;

  • 2.

   voor kosten van extra inzet eigen personeel wordt een maximum gehanteerd van € 5.000 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

 • b.

  voor externe inhuur:

  • 1.

   de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • 2.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, inclusief verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;

  • 3.

   voor kosten van externe inhuur wordt een maximum gehanteerd van € 6.500 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

 • waarbij voor de kosten onder a. en b samen een maximum wordt gehanteerd van € 7.778 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

   

 • c.

  voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument faciliteren (zoals een scanner):

 • maximaal € 750 eenmalig of bij terugkerende materiele kosten maximaal € 3.000 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

 • d.

  voor vergunde evenementen:

 • maximaal € 600 per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags);

 • e.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

Artikel 3 - Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

 

 • a.

  kosten voor verplichtingen van 1 september 2021 tot 22 september 2021;

 • b.

  kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

 • c.

  kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 4 - Declareren

 • 1.

  Voor het declareren van de daadwerkelijke gemaakte kosten dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het aanvraagformulier worden eventuele facturen en/of berekeningen gevoegd van de gemaakte kosten. Wanneer bijvoorbeeld extern wordt ingehuurd, dient een factuur te worden meegestuurd. In geval van extra loonkosten, wordt een berekening toegevoegd;

 • 3.

  Wanneer de declaratie overeenstemt met de aanvraag, ontvangt aanvrager het bedrag, dat naar rato van de aanvragers verdeeld wordt, met inachtneming van het beschikbare budget van € 143.428, op de opgegeven rekening.

Artikel 5 - Toekenning

 • 1.

  Een besluit op de aanvraag wordt verstuurd naar het in de aanvraag opgegeven e-mailadres.

 • 2.

  Na de beoordeling wordt aanvrager voor 31 januari 2022 geïnformeerd in hoeverre de aanvraag wordt toegekend. Hieruit blijkt het toe te kennen bedrag, dat uiterlijk 31 januari 2021 overgemaakt wordt.

 • 3.

  Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:

  • a.

   de aangevraagde gelden worden ingezet voor controle op het CTB;

  • b.

   de kosten hiervan passen binnen het kader van deze regeling;

  • c.

   de kosten hiervan moeten in voldoende mate worden onderbouwd en redelijk zijn;

  • d.

   het budget wordt, bij overvraging, naar rato verdeeld op basis van alle aanvragen en het beschikbare budget van € 143.428. Dit gaat op basis van de verdeelsleutel:

Artikel 6 – Hardheidsclausule

Het college kan van het bepaalde in een of meer artikelen uit deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn voor diens belangen.

Artikel 7 - Inwerkingtreding en aanhalingstitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 22 september 2021.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere regeling ondersteuning naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen’.

Vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester

Toelichting

Artikelen 2 en 3

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning aan ondernemers en organisaties die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controlerenen onder omstandigheden de toegang te ontzeggen. De regeling vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 ondersteunen. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Aanvraagformulier | Nadere regeling ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen

 

Sinds 22 september 2021 is de coronamaatregel van kracht dat op een aantal plaatsen coronatoegangsbewijzen (CTB) gescand moeten worden om ‘naar binnen’ te mogen. Het gaat om de controle door middel van QR-codes. Bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen, in het theater en bij de para commerciële horeca zoals sportverenigingen. Vanuit het Rijk is € 45 mln. beschikbaar gesteld voor ondersteuning. Voor Pijnacker-Nootdorp gaat het om € 143.428. Dit bedrag kan onder voorwaarden worden besteed ten behoeve van de sectoren die ondersteuning nodig hebben bij de controle van het CTB.

 

De aanvraag dient vergezeld te worden van de volgende gegevens:

 • NAW gegevens zoals hieronder in te vullen;

 • Bewijsstukken zoals uitgewerkt in de voorwaarden van de regeling.

De toekenning wordt naar rato verleend op basis van het beschikbare bedrag en op basis van de volgende verdeelsleutel:

 

De toekenning wordt eenmalig verstrekt.

De aanvraag voor de periode 22 september 2021 t/m 31 december 2021 moet compleet ingediend worden tussen 1 januari 2022 en 16 januari 2022. Alle aanvragen die na 16 januari 2022 ingediend worden, worden niet behandeld.

_____________________________________________________________________________________

 

Naam aanvrager:

 

Organisatie:

 

Adres:

 

Postcode en Woonplaats:

 

E-mailadres:

 

Telefoonnummer:

 

Rekeningnummer/IBAN:

 

Ten name van:

 

Voor welke van de voorwaarden dient u een aanvraag in (meerdere opties mogelijk)?:

☐ a. voor eigen personeel:

 • 1.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten inclusief verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;

 • 2.

  voor kosten van extra inzet eigen personeel wordt een maximum gehanteerd van € 5.000 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

☐ b. voor externe inhuur:

 • 1.

  de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • 2.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, inclusief verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;

 • 3.

  voor kosten van externe inhuur wordt een maximum gehanteerd van € 6.500 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

waarbij voor de kosten onder a. en b samen een maximum wordt gehanteerd van € 7.778 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

 

☐c. voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en een identiteitsdocument faciliteren (zoals een scanner): maximaal € 750 eenmalig of bij terugkerende materiele kosten maximaal € 3.000 voor het tijdvak 22 september tot en met 31 december 2021;

 

☐ d. voor vergunde evenementen: maximaal € 600 per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags);

 

☐ e. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

 

Geef hieronder aan waarvoor u compensatie aanvraagt:

 

Voorwaarde

Toelichting onderdelen

Bedrag

Bewijsstukken

Voorwaarde a

 

 

Voorwaarde b

Voorwaarde c

Voorwaarde d

Voorwaarde e

TOTAAL

 

Dit formulier, inclusief declaraties, dient uiterlijk 16 januari 2022 ingediend te zijn.

Naar boven