Gewijzigde richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021

 

Voor wie is het bedoeld?

 

Culturele en creatieve instellingen en de dorpshuizen in De Ronde Venen zijn van groot belang voor de lokale en regionale culturele infrastructuur en voor de maatschappelijke participatie van haar inwoners. Het Rijk vindt het van groot belang dat deze infrastructuur behouden blijft. De organisaties hebben enorm te lijden onder de huidige COVID-19 maatregelen. Ter behoud van de infrastructuur heeft het Rijk daarom besloten aan gemeenten budget beschikbaar te stellen, zodat zij deze instellingen financieel kan ondersteunen bij de geleden schade. Onder andere het maken van kosten voor het minimaliseren van gezondheidsrisico’s ten aanzien van COVID-19 en om de ontstane achterstand in kunstonderwijs- en educatie in te lopen.

 

Jeugd- en jongerenorganisaties dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hier expliciet om organisaties die hun werk primair via vrijwilligers uitvoeren en daarom geen beroep kunnen doen op de NOW-regeling en/of de TOGS-regeling, omdat ze niet over de juiste SBI-codes beschikken. Voor deze specifieke groep heeft het Rijk een budget beschikbaar gesteld om te voorkomen dat zij onnodig hard worden getroffen door de coronacrisis en de continuïteit te garanderen.

Toetsingscriteria

 

Compensatie schade COVID-19 maatregelen:

Doel

 

 • De richtlijn is bedoeld om coronaschade te dekken. Het gaat om misgelopen inkomsten of extra kosten als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Compensatiefonds

 

 • Het compensatiefonds voor de coronaschade heeft een plafond van € 91.251,65. Er wordt geen tegemoetkoming meer uitgekeerd indien het plafond van dit budget is bereikt. De middelen worden evenredig verdeeld onder alle rechthebbenden na afloop van de indieningstermijn. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de gevraagde compensatie.

 • Het compensatiefonds voor de eenmalige ondersteuning voor kosten die gemaakt worden voor aanpassingen aan ventilatiesystemen in dorpshuizen ter preventie om de gezondheidsrisico’s ten aanzien van COVID-19 te minimaliseren heeft een plafond van €50.000. Er wordt geen tegemoetkoming meer uitgekeerd indien het plafond van dit budget is bereikt. De middelen worden evenredig verdeeld onder alle rechthebbenden na afloop van de indieningstermijn. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de gevraagde compensatie.

Voorwaarden aanvraag

 

 • Een aanvrager kan een compensatie in de vorm van éénmalige subsidie aanvragen voor:

  • a.

   reeds ontstane tekorten in de exploitatie door COVID-19;

  • b.

   de ontwikkeling van een aangepast programma of activiteiten als gevolg van Covid-19;

  • c.

   ontstane meerkosten bij reguliere activiteiten als gevolg van Covid-19;

  • d.

   eenmalige ondersteuning voor kosten die gemaakt worden voor aanpassingen aan ventilatiesystemen in dorpshuizen ter preventie om de gezondheidsrisico’s ten aanzien van COVID-19 te minimaliseren

Aanvraag

 

 • De aanvraag bevat een omschrijving van de geleden schade of de kosten die gemaakt zijn voor het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s ten aanzien van COVID-19.

 • Deze omschrijving bevat de volgende onderdelen: Wat is er gebeurd?; Waar worden inkomsten misgelopen?; Waar worden extra kosten gemaakt?; Welk bedrag aan compensatie wordt aangevraagd? Hoe is de schade gerelateerd aan schade die voortvloeien uit de COVID-19 maatregelen (het causaal verband)?

 • De aangevoerde schade moet aantoonbaar zijn. Naast de voornoemde omschrijving dient de organisatie tevens de begroting 2021, de jaarrekening 2019 en 2020. Afschrijvingslasten en reserveringen als onderdeel van de geleden schade dienen naar rato van de betreffende periode te worden berekend.

 • De aanvraag voor de opgelopen financiële schade heeft betrekking op de periode van 1 januari tot 1 november 2021

 • De aanvraag voor de eenmalige ondersteuning voor kosten die gemaakt worden voor aanpassingen aan ventilatiesystemen in dorpshuizen ter preventie om de gezondheidsrisico’s ten aanzien van COVID-19 te minimaliseren bevat minimaal 3 offertes. Het bedrag van de laagste offerte wordt maximaal vergoed.

 • De uitvoering van de aanvraag moet in 2021 of 2022 plaatsvinden.

 • Organisaties kunnen een aanvraag op grond van deze richtlijn indienen tot uiterlijk 10 december 2021.

Financiële bijdrage voor projecten ter versteviging van de culturele sector:

 

Doel

 

 • De richtlijn is eveneens bedoeld als eenmalige subsidie ter versteviging van de culturele sector inclusief dorpshuizen tijdens en na de COVID-19 maatregelen. Projecten van dergelijke organisaties, gevestigd in de gemeente De Ronde Venen, die bijdragen aan de versteviging en het behoud van de culturele infrastructuur binnen de gemeente De Ronde Venen kunnen een financiële bijdrage ontvangen.

Compensatiefonds

 

 • Het compensatiefonds voor projecten heeft een plafond van € 51.604 Er wordt geen tegemoetkoming meer uitgekeerd indien het plafond van dit budget is bereikt. De middelen worden evenredig verdeeld onder alle rechthebbenden na afloop van de indieningstermijn. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de gevraagde projectbijdrage.

Voorwaarden aanvraag

 

 • Het project vindt plaats in 2021

 • Er geldt een maximumbedrag per project van € 10.000,-.

 • De organisaties met projecten boven de €5000,- geven na afloop van het project een terugkoppeling van de opbrengsten en resultaten van het project.

Aanvraag

 

 • Organisaties die een bijdrage wensen voor een project voegen de volgende stukken bij:

  • a.

   een projectplan en begroting;

  • b.

   de verwachte bijdrage aan de culturele en creatieve infrastructuur binnen de gemeente De Ronde Venen.

 • Organisaties kunnen een aanvraag voor de financiële bijdrage voor projecten ter versteviging van de culturele sector op grond van deze richtlijn indienen tot uiterlijk 10 december 2021

Financiële bijdrage voor kunstonderwijs en -educatie

 

Doel

 

 • De richtlijn is eveneens bedoeld als eenmalige subsidie voor belanghebbenden in de kunst en cultuur sector om de door COVID-19 ontstane achterstand in kunstonderwijs- en educatie in te lopen.

Compensatiefonds

 

 • Het compensatiefonds voor projecten heeft een plafond van € 62.000. Er wordt geen tegemoetkoming meer uitgekeerd indien het plafond van dit budget is bereikt. De middelen worden evenredig verdeeld onder alle rechthebbenden na afloop van de indieningstermijn. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de gevraagde projectbijdrage.

Voorwaarden aanvraag

 

 • Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   kosten van de docent of organisatie die kunstonderwijs en -educatie;

  • b.

   een individuele subsidie is op grond van deze regeling niet hoger dan 50% van de totale leskosten voor het betreffende cursusjaar met aftrek van niet-subsidiabele kosten

 • Kosten die niet in aanmerking komen voor subsidie:

  • a.

   kosten van de aanschaf dan wel huur van materiaal, instrumentarium of een instrument;

  • b.

   huisvestingskosten en reiskosten van de docent;

  • c.

   reiskosten van de leerling om naar de lessen te gaan.

Aanvraag

 

 • Ouder(s) of verzorger (s) van leerlingen woonachtig te De Ronde Venen en docenten en organisaties die kunstonderwijs en- educatie mogelijk maken voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen een aanvraag voor de financiële bijdrage voor kunstonderwijs en -educatie op grond van deze richtlijn indienen tot uiterlijk 10 december 2021.

 • Betreffende de docent dient de aanvrager bij het aanvraagformulier:

  • a.

   een kopie van het vakdiploma voor de discipline waarin onderwijs wordt gegeven;

  • b.

   het Kamer van Koophandel nummer;

  • c.

   een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan twee maanden.

 • De aanvraag wordt ondertekend door de ouder(s) of verzorger(s) van de leerling.

 • Bij de aanvraag wordt een kopie van de factuur gevoegd.

 • Het college verleent subsidie op grond van deze richtlijn eenmalig per cursusjaar.

Uitvoering

 

 • De richtlijn wordt uitgevoerd in de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022.

 • De richtlijn wordt volgens de geldende subsidiesystematiek uitgevoerd.

Verdeelsleutel en hoogte van de subsidie

 

 • De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de baten van de aanvrager in referentiejaar 2019, tenzij aanvrager in de aanvraag voldoende heeft aangetoond dat 2019 niet representatief is. In dat geval kan het college besluiten uit te gaan van de oorspronkelijke begroting 2020 respectievelijk 2021 van de aanvrager.

 • Onredelijke kosten en/of kosten die onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling, kan het college als niet subsidiabel aanmerken. Hetzelfde geldt voor kosten waarvan de aanvrager, op verzoek van het college, niet of onvoldoende kan aantonen dat deze werkelijk zijn gemaakt.

 • Na toepassing van het eerste en tweede lid, vindt verstrekking van de subsidie plaats door een pro-rato verdeling van het beschikbare bedrag over de aanvragers die aan de in deze regeling genoemde eisen en criteria voldoen.

Weigeringsgronden

 

 • Het college kan de subsidie weigeren, indien:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan de toetsingscriteria;

  • b.

   de aanvrager in de subsidieperiode reeds toereikende financiële steun in verband met Covid-19, niet zijnde een huurkorting, van de gemeente, provincie, het Rijk of een gelieerd steunfonds heeft ontvangen;

  • c.

   in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies;

  • d.

   de hoogte van de algemene reserve per 31 december 2020 dusdanig hoog is dat de aanvrager het verlies redelijkerwijs zelf kan dragen.

  • e.

   de activiteiten van de instelling:

   • -

    tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van een andere overheid behoren; of

   • -

    dienen ter opluistering van een specifiek levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomst; of

   • -

    het karakter hebben van een feest of receptie.

  • f.

   de aanvrager failliet is of in surseance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • g.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

Uitzondering

 

Het college mag afwijkend beslissen van deze richtlijn. Tevens beslist het college in gevallen waarin deze richtlijn niet voorziet.

Citeertitel en inwerkingtreding

 

 • Deze richtlijn wordt aangehaald als Gewijzigde Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021 treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • Gewijzigde Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021 treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • Op het moment van inwerkingtreding van deze “Gewijzigde Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021”, wordt de Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021 van 6 april 2021 gelijktijdig ingetrokken.

 • Aanvragen die zijn ingediend onder de “Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021”, worden afgehandeld krachtens de “Richtlijn compensatie schade COVID-19 maatregelen voor buurt- en dorpshuizen, de culturele en creatieve sector en de vrijwilligersorganisaties Jeugd binnen De Ronde Venen 2020 en 2021”

Vastgesteld door het college van burgemeester en wehouders van de gemeente De Ronde Venen op 9 november 2021

Naar boven