(Technisch) Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

De gemeenteraad van Bergeijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07 september 2021,

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 07 oktober 2021,

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 1,

besluit:

 • 1.

  In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

 • 2.

  Toestemming verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch) gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

 • 3.

  Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voor te stellen, uitvoering te geven aan artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021, door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan.

 • 5.

  Vooruitlopend op de formele instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan de huidige leden van Raadstafel21 aan te wijzen als lid.

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 02 en 04 november 2021.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Naar boven