Instemmingsbesluit (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 1,

besluiten:

  • 1.

    Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

  • 2.

    Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

Bergeijk, 7 september 2021

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven