Gemeente Bergeijk - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parkeerplaats Hof 150-152’

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op donderdag 2 november 2021 het bestemmingsplan ‘Parkeerplaats Hof 150-152’ met als identificatie- nummer NL.IMRO.1724.BPBpph1097-VAST ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 18 november 2021 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497-551455) of via de receptie.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen (via ropubliceer, waarbij geen reacties digitaal ingediend kunnen worden) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Inhoud

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parkeerplaats Hof 150-152’ zorgt, dat op de plaats van de woning en de blokhut die daar nu staan, een parkeerplaats wordt aangelegd met ongeveer 30 parkeerplaatsen. Dit vermindert de parkeerdruk in het centrumgebied ’t Hof. In de toelichting van het bestemmingsplan is dat verder beschreven.

Beroep

Vanaf donderdag 18 november 2021 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 18 november 2021 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven