Subsidieregeling Schoolzwemmen Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de afwijking van de regels van de verordening voor zover dat nodig is ten behoeve van het voldoen aan Europese steunkaders;

 • c.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld;

 • d.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • e.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • f.

  de aanvraagtermijn;

 • g.

  de beslistermijn;

 • h.

  de weigering van een subsidie;

 • i.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • j.

  de berekeningswijze van uurtarieven, voor zover daarvan gebruik gemaakt wordt bij de bepaling van de subsidiabele kosten;

 • k.

  de definiëring van kostenbegrippen bij de berekening van uurtarieven;

 • l.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

gelet op genoemde artikelen van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling Schoolzwemmen Meierijstad

Hoofdstuk 1 Subsidieregels

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend aan de besturen van de in het tweede artikel genoemde scholen die schoolzwemmen/natte gymles aanbieden. De activiteiten zijn gericht op het behalen van een zwemdiploma dan wel het vergroten van de zwemvaardigheid.

Artikel 2 Doelgroep

Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking de in de gemeente gevestigde scholen voor SO/VSO/SBO.

Artikel 3 Subsidiegrondslag

De subsidie bedraagt € 86,64 per groep per week, gedurende maximaal 40 weken per schooljaar, na aftrek van de fictieve rijksvergoeding van € 8.324 (gebaseerd op 5 groepen van het (V)SO, SBO ontvangt geen rijksvergoeding). De subsidie wordt jaarlijks geindexeerd.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Schoolzwemmen/natte gymles wordt in plaats van een reguliere gymles ingevuld.

 • 2.

  Subsidiering vindt plaats per schooljaar in plaats van kalenderjaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en bevat voor de toepassing van deze regeling maximaal 40 weken waarin zwemles wordt gegeven.

 • 3.

  Het schoolzwemmen wordt verzorgd door gediplomeerd personeel.

 • 4.

  Taken en verantwoordelijkheden van zwembad(personeel)/leerkrachten moeten zijn vastgelegd in het VSG protocol Schoolzwemmen. Dit protocol, inclusief bijlagen beogen de verantwoordelijkheden en taken tussen de partijen onderling af te spreken en te verduidelijken. Dit met als doel de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. De subsidieontvanger neemt het initiatief om dit met het zwembadpersoneel af te stemmen.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Naar boven