Besluit hogere grenswaarde Scharsterbrug – Westersypen

Met ingang van vrijdag 12 februari 2021 ligt gedurende 6 weken het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor Scharsterbrug – Westersypen ter inzage.

 

Op de planlocatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op basis van de Wet geluidhinder overschreden. Het college heeft daarom een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vastgesteld voor de nieuw te realiseren bedrijfswoning.

Waar ter inzage

Het besluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 

· de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

· het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

· het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Instellen beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u binnen bovengenoemde termijn in beroep gaan. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerp besluit ingediend. Daarom kunnen alleen belanghebbenden in beroep gaan die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze konden opsturen over het ontwerpbesluit.

 

Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.

 

Als u tegen een besluit beroep instelt heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van bovengenoemde termijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien dit verzoek binnen bovengenoemde termijn is ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven