Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Schoolstraat 4-6a te Didam

Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen, voor Schoolstraat 4-6a te Didam, 6942AK ten behoeve van het oprichten van 5 geschakelde woningen.

De stukken met ingang van 18 november 2021 liggen gedurende 6 weken ter inzage op de locatie ’s-Heerenberg.

VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF ZIENSWIJZE INDIENEN?

Heeft u vragen of wilt de in de openbare bekendmaking genoemde stukken inzien?

Wij adviseren u eerst telefonisch contact met ons op te nemen en een afspraak te maken.

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘Schoolstraat 4-6a te Didam’ in het onderwerp. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, tel. 0316-291653. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Naar boven