Rectificatie: Rijs, Mientwei 17: Voornemen ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning milieu Melkrundveehouderij (AW 20210001).

Wij zijn van plan de voorschriften van de op 21 oktober 2010 verleende (oprichting)vergunning Wet milieubeheer – thans omgevingsvergunning voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – voor de melkrundveehouderij op locatie Mientwei 17 te Rijs ambtshalve te veranderen.

 

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 februari 2021 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en vissersburen 88 te Lemmer.

 

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken.

 

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.

Vragen?

Voor nadere informatie kunt op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via vorengenoemd telefoonnummer.

 

Naar boven