Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen vast te stellen

 

 

 

Artikel 1  

Artikel 2:25A het eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In onderdeel a wordt ‘200 personen’ vervangen door ‘300 personen’

 

 • 2.

  Onderdeel b komt te luiden:

 • b. het evenement wordt, inclusief op- en afbouw, gehouden tussen 9.00 en 24.00 uur en duurt maximaal 1 dag

 

 • 3.

  Onderdeel d komt te luiden:

 • d. slechts maximaal 5 objecten worden geplaatst waaronder een (1) tent met een oppervlakte van maximaal 50 m² per object en overige objecten met een oppervlakte van maximaal 15 m2. Het totaal oppervlak van de objecten mag niet meer bedragen dan 75 m2;

 

Artikel 2  

Artikel 2:25A tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  ‘drie weken’ wordt vervangen door ‘vier weken’

 

Artikel 3  

In artikel 2:25A van de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020 wordt, onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid, het volgende lid ingevoegd:

 

 • 3.

  De inkennisstelling genoemd in artikel 2:25A, tweede lid is niet vereist, mits:

 

 • a.

  het aantal aanwezigen op enig moment maximaal 100 personen bedraagt;

 

 • b.

  het evenement plaatsvindt in de buitenlucht op eigen terrein;

 

Artikel 4  

Artikel 2:25B Meerjarige evenementenvergunningen wordt toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen 2020:

 

 • 1.

  Voor jaarlijks terugkerende evenementen met een laag risico en lage impact op de omgeving kan, onverminderd artikel 2:25, een meerjarige vergunning worden verleend, mits:

 

 • a.

  het vaststaat dat er sprake is van een evenement dat al tenminste drie jaren achtereen in exact dezelfde opzet heeft plaatsgevonden;

 

 • b.

  in de jaren zoals bedoeld onder a. geen problemen zijn geweest bij de uitvoering, toezicht en handhaving;

 

 • 2.

  Een meerjarige vergunning kan voor maximaal drie jaren worden verleend;

 

 • 3.

  De organisator van een evenement met een meerjarige vergunning stelt de burgemeester jaarlijks, tenminste acht weken voorafgaand aan het evenement, van het houden daarvan in kennis op een nader door de burgemeester te bepalen wijze.

 

 • 4.

  De meerjarige vergunning geldt niet voor eventueel andere aan te vragen vergunningen of ontheffingen.

 

 • 5.

  De burgemeester kan meerjarige vergunning intrekken indien:

 • a.

  een jaar geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning

 • b.

  de organisator de burgemeester niet binnen de gestelde termijn zoals genoemd onder lid 4 in kennis heeft gesteld

 • c.

  zich wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de organisatie, activiteiten, de locatie of de omvang van het evenement

 

 • 6.

  Op de kennisgeving is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Midden-Groningen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Midden-Groningen

van 28 oktober 2021.

De raad voornoemd,

griffier,

mevrouw M. Bouwman

voorzitter,

mr. A. Hoogendoorn

Naar boven