Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent een bibliotheekabonnement

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum,

 

gelet op artikel 35 lid 1 Participatiewet,

 

Besluit

 

Vast te stellen:

Regeling bibliotheekabonnement gemeente Brunssum 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Beekdaelen, Landgraaf (ISD BOL).

 • 2.

  ISD BOL: Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf.

 • 3.

  Peildatum: 1 januari 2021.

 • 4.

  College: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum.

 • 5.

  De wet: De Participatiewet.

 • 6.

  Inkomen: De middelen zoals bedoeld op grond van artikel 32 Participatiewet.

 • 7.

  Bibliotheek: De Bibliotheek in de gemeente Brunssum.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze regeling is om een extra impuls te geven aan het vergroten van de leesvaardigheid onder minima, en daarmee ook aan het terugdringen van laaggeletterdheid binnen de gemeente, door elk volwassen lid van een minimahuishouden gratis een voorziening te verstrekken waarmee hij/zij kosteloos een abonnement bij de bibliotheek Brunssum kan afsluiten.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op personen vanaf 18 jaar die op de peildatum in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Brunssum zijn ingeschreven met maximaal een inkomen zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 2.

  De doelgroep bestaat uit alleenstaanden, alleenstaande ouders, gehuwden/samenwonenden met een minimuminkomen.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Belanghebbende is op de peildatum woonachtig in de gemeente Brunssum en is 18 jaar of ouder.

 • 2.

  Belanghebbende heeft geen inkomen hoger dan de maximale draagkracht voor deze regeling.

  • a.

   Deze maximale draagkracht wordt uitgedrukt in een percentage van de gehuwdennorm zoals bedoeld in de artikelen 21, 22 en 23 van de Participatiewet, en bedraagt voor deze regeling:

   • -

    85% voor een alleenstaande en een alleenstaande ouder;

   • -

    120% voor een gezin.

 • De draagkrachtberekening wordt niet toegepast op grond van de kostendelersnorm zoals bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet

  • b.

   het in lid 2 bedoelde inkomen is exclusief vakantietoeslag.

 • 3.

  Als peildatum voor de bepaling van het inkomen wordt 1 januari 2021 gehanteerd.

Artikel 5 Aanvraag en uitvoering

De voorziening kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2021 bij ISD BOL. De uitvoering van deze regeling is door het College opgedragen aan ISD BOL.

Burgers die op de peildatum een uitkering voor levensonderhoud ontvangen van ISD BOL op grond van de Participatiewet, ontvangen de voorziening ambtshalve. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen.

Artikel 6 Voorziening

De voorziening betreft een schrijven (brief) waarmee bij de bibliotheek een volwassen abonnement voor de duur van 12 maanden kan worden afgehaald.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur kan voor die gevallen waarin onverkort toepassen van de regeling zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling.

Artikel 8 Verificatie

Bij de (digitale) aanvraag hoeven geen bewijsstukken aangeleverd te worden, waaruit blijkt dat belanghebbende aan de voorwaarden voldoet zoals bedoeld in artikel 4.

Het Dagelijks Bestuur van ISD BOL controleert achteraf aan de hand van steekproeven.

Belanghebbenden die voor deze voorziening in aanmerking komen, dienen alle bewijsstukken tot uiterlijk een half jaar (6 maanden na datum aanvraag) te bewaren en te overleggen aan ISD BOL indien ISD BOL hierom vraagt.

Artikel 9 Ten onrechte verstrekte voorziening

 • 1.

  Indien wordt vastgesteld dat de voorziening ten onrechte is verstrekt als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet, dan wordt de voorziening, ingetrokken.

 • 2.

  Omdat de voorziening in de vorm van een brief wordt verstrekt, wordt in geval van de in lid 1 genoemde situaties afgezien van het opleggen van een boete.

Artikel 10 Invoeringsdatum

Deze regeling treedt in werking per 1 februari 2021 en is geldig tot en met 31december 2021.

 

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 februari

De burgemeester,

…………………..

De secretaris,

………………..

Toelichting algemeen

 

De Raad heeft in haar vergadering van december 2020 de Evaluatie Armoedebeleid 2018-2020 en de beleidskaders 2021-2024 vastgesteld.

 

Een van de uitgangspunten hierbij was het verstrekken van een bibliotheekabonnement voor volwassenen omdat dit ook zijn weerslag heeft op het leesgedrag van de kinderen. Minimahuishoudens zullen een bibliotheekabonnement veelal niet als prioriteit zien in de uitgaven en derhalve voor andere minimaregelingen kiezen. Hoewel kinderen een gratis abonnement krijgen zullen zij dan mogelijk toch niet de bibliotheek bezoeken. Wanneer ouders in een minimagezin in staat gesteld worden samen met hun kinderen boeken te lenen dan heeft dat een positieve invloed op zowel het leesgedrag van kinderen én de ouders. Daarnaast worden ook alleenstaanden en senioren in staat gesteld hiervan gebruik te maken. Wanneer burgers eenmaal in de bibliotheek zijn kunnen ze kennis maken met de vele andere aspecten van de dienstverlening, zoals lees & taalonderwijs, computervaardigheden, workshops etc. Mede ook door de toenemende digitalisering is het begrijpend kunnen lezen van brieven een must. Om die reden alsmede de positieve relatie tussen armoede en een goede leesvaardigheid heeft gemeente Brunssum onderhavige regeling tot stand gebracht.

 

De bibliotheek Brunssum heeft veel te bieden. Naast boeken en tijdschriften kan men er ook terecht voor films en muziek. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van computers en internet. Er zijn culturele activiteiten als lezingen en luisteravonden en cursussen en workshops.

Omdat niet elke inwoner van Brunssum een jaarabonnement kan betalen heeft de gemeente besloten om mensen met een smalle beurs een jaar lang een gratis abonnement aan te bieden. Zodat iedereen de rijkdommen kan ontdekken die de bibliotheek te bieden heeft. Ontdekken door lezen, luisteren, kijken en meedoen.

Minima wordt een voorziening verstrekt waarmee ze een Comfort Abonnement (ter waarde van 44 euro) kunnen afhalen bij de bibliotheek. Met dit abonnement kunnen minima een jaar lang gratis lenen uit de bibliotheek. Het aanbod bestaat uit boeken, luisterboeken en e-boeken. Ook tijdschriften, bladmuziek, informatieve dvd's en taalcursussen kunnen worden geleend. Daarnaast kunnen ook dvd's (films, series) of muziek worden geleend, maar daar dient een gering bedrag aan leengeld voor worden te betaald.

Het abonnement is een volwassenenabonnement. Iedereen in een huishouden van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor het gratis abonnement. Voor jongeren tot 18 jaar geldt al dat zij in aanmerking komen voor een gratis abonnement.

 

Toelichting artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In artikel 1 worden de begrippen toegelicht, zoals die voor deze regeling gelden.

 

 

Artikel 2 en 3 Doel/doelgroep

De gemeente Brunssum wil met het verstrekken van gratis abonnementen voor de bibliotheek een extra impuls geven aan het vergroten van de leesvaardigheid onder minima, en daarmee ook aan het terugdringen van laaggeletterdheid binnen de gemeente.

 

De regeling is bedoeld voor alle burgers met een minimuminkomen; alle typen huishoudens kunnen hiervoor in aanmerking komen: de alleenstaande, de alleenstaande ouder en de gehuwden/samenwonenden met of zonder kinderen. Uitgangspunt is wel dat de aanvrager op de peildatum is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Brunssum.

 

Personen met studiefinanciering:

De groep studerenden wordt niet uitgesloten van deze regeling.

 

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor de voorziening in aanmerking te komen, is de draagkracht uitgedrukt in een percentage van de gehuwdennorm, zoals bedoeld in artikel 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet. De vaststelling van het inkomen geschiedt op de peildatum.

 

Peildatum:

De peildatum voor het inkomen is 1 januari 2021.

Voor jongeren die in 2021, doch na 1-1-21 de leeftijd van 18 jaar bereiken, geldt de datum aanvraag voor het vaststellen van de leeftijd. Voor de overige voorwaarden is de peildatum van 1 januari ook op hun van toepassing. Dit ter voorkoming dat deze jongeren anders niet voor een voorziening en daarmee dientengevolge dus ook niet voor een bibliotheek abonnement in aanmerking zouden komen.

 

Vermogen eigen woning

Voor deze regeling is bepaald dat het vermogen in de eigendomswoning niet meegerekend wordt.

 

Artikel 5 Aanvraag

In dit artikel is een termijn gesteld aan de periode dat de aanvraag kan worden ingediend.

Alle belanghebbenden behorende tot de doelgroep zoals opgenomen in artikel drie van deze regeling, die op 1 januari 2021 een bijstandsuitkering op grond van de Participatie wet van ISD BOL ontvangen, krijgen de voorziening ambtshalve. Elke cliënt die via deze centrale actie een verstrekking (= toekenning voorziening) ingevolge deze regeling krijgt, ontvangt hierover een besluit alsmede een schrijven waarmee hij/zij zich kan melden bij de bibliotheek.

 

Artikel 6 Voorziening

De gemeente heeft besloten om mensen met een smalle beurs een jaar lang een gratis abonnement aan te bieden zodat elke inwoner de rijkdommen kan ontdekken die de bibliotheek te bieden heeft. De uitvoering van de regeling wordt bij ISD BOL neergelegd. Daar zal worden beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor de voorziening. Indien de voorziening wordt toegekend kunnen klanten zich met de bijgevoegde brief melden bij de bibliotheek. Op vertoon van deze brief en legitimatie zal een gratis abonnement worden verstrekt. Dit abonnement is 1 jaar geldig.

 

Artikel 8 Verificatie

Bij de aanvraag dient de aanvrager een (digitale) verklaring af te geven over het inkomen. In het kader van de vereenvoudiging en verkorting van de aanvraagprocedure werkt het opvragen van bewijsstukken vooraf vertragend. Dit past niet in dit digitale aanvraagproces. Derhalve worden de burgers die een aanvraag indienen, verzocht om gedurende een periode van 6 maanden na datum aanvraag alle bewijsstukken over het inkomen, te bewaren en, indien daarom door ISD BOL wordt verzocht, deze in te leveren bij ISD BOL. Op basis van de ingediende bewijsstukken kan ISD BOL alsnog verifiëren of er inderdaad recht bestaat op de voorziening. Ten aanzien van de bibliotheek regeling van de gemeente Brunssum dienen deze bewijsstukken te worden bewaard tot 6 maanden na datum aanvraag.

Controle gebeurt achteraf door middel van steekproeven, aan de hand van vooraf vastgestelde risicoprofielen (analyse gestuurde dienstverlening).

 

Artikel 9 Ten onrechte verstrekte voorziening

Indien uit de controle van de bewijsstukken blijkt dat belanghebbende geen recht heeft op de toegekende voorziening, dan wordt deze ingetrokken. Nadat de voorziening is ingetrokken zal de bibliotheek het lidmaatschap van de belanghebbende intrekken en/of het abonnement beëindigen.

 

Artikel 10 Invoeringsdatum

De Regeling gratis Bibliotheekabonnement Brunssum gaat in per 1 februari 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.

Naar boven