Verlengen beslistermijn, Hooge Berkt 12 a in Bergeijk, verbouwen van een woning

Voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning is de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd:

Nr.: BER-2021-1233

Omschrijving: Hooge Berkt 12 a in Bergeijk, verbouwen van een woning

Procedure

De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend.

Naar boven