Ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai – Neerrijt (hoek Rijt/Neerrijt) te Luyksgestel

Burgemeester en wethouders van Bergeijk;

gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

maken bekend, dat zij voornemens zijn een hogere waarde ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen.

Aan de Neerrijt (hoek Rijt/Neerrijt) te Luyksgestel (kadastraal gemeente Luyksgestel, sectie D, nr. 946) is men voornemens om een ruimte-voor-ruimte woning te realiseren. De ontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan en er zal daarom een juridisch-planologische procedure doorlopen moeten worden. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat niet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (Wgh) voor het wegverkeerslawaai voldaan kan worden op de gevels van de woning.

Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders van Bergeijk voornemens een ontheffing te verlenen. De hogere waarden hebben betrekking op nieuwbouw van 1 woning.

Het ontwerpbesluit met ter zake zijnde stukken (akoestisch onderzoek) ligt op het gemeentehuis, Burg. Magneestraat 1 te Bergeijk vanaf 16 november 2021 zes weken ter inzage.

Schriftelijke zienswijzen kunnen door belanghebbenden gedurende de inzagentermijn bij ons college worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk; in die periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht; hiertoe zal op verzoek een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoonnummer 0497-551455.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven