Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen RREW 2021

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.

 

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 

 • 1.

  Artikel 147 Gemeentewet

 • 2.

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikel 2 Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  Gemeente: de gemeente De Ronde Venen.

 • b.

  Verordening: Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 (verder: ASV).

 • c.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling.

 • d.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een bestaande woning, die beoogt/beogen energie te besparen of duurzame energie op te wekken.

 • e.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 • f.

  Aanvrager: degene die de aanvraag voor subsidie indient op basis van de unieke aan de woning geboden vouchercode.

 • g.

  Productenlijst Vouchers Energiebesparing: de lijst met producten en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd (bijlage 1).

 • h.

  Vouchercode: een unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling.

 • i.

  Huurder: de natuurlijke persoon die op zijn of haar naam de woning huurt én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil de Gemeente stimuleren dat huurders en eigenaar-bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten in, aan of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen. De maatregelen zijn opgenomen in de Productenlijst Vouchers Energiebesparing.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die huurder of eigenaar-bewoner is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Productenlijst Vouchers Energiebesparing, gedurende de periode vanaf het moment van bekendmaking van deze Subsidieregeling tot en met 31 juli 2022.

 • 2.

  Alleen maatregelen die opgenomen zijn in de Productenlijst Vouchers Energiebesparing komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen op een aan de bestaande woning gekoppelde vouchercode.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1.

  De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen binnen het bedrag van € 70 voor 100% gesubsidieerd worden per bestaande woning.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 70,- inclusief BTW per bestaande woning.

 • 4.

  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is € 35,- inclusief BTW.

 • 5.

  De subsidie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per vouchercode.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan digitaal via de website (www.winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen) worden ingediend met het daarvoor bedoelde aanvraagformulier. Hiertoe dienen, voor de beoordeling van de aanvraag relevante, stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft het volgende:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken vouchercode;

  • b.

   een goed leesbare foto, scan of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie;

  • c.

   de adresgegevens van de bestaande woning van eigenaar-bewoner waar de gebruikte vouchercode betrekking op heeft.

 • 2.

  Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Productenlijst Vouchers energiebesparing, gedurende de periode vanaf het moment van bekendmaking van deze Subsidieregeling tot en met 31 juli 2022.

 • 2.

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot en met 31 juli 2022 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente De Ronde Venen.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 juli 2022 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de toekenning van subsidies van de Productenlijst Vouchers energiebesparing geldt een Subsidieplafond van € 391.355,-. Als het subsidieplafond bereikt is, worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3.

  Het Subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op winstuitjewoning.nl/de-ronde-venen.

 • 4.

  Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de Subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8, eerste lid.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2017 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 11 en 12 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 of van een opvolgende Algemene Subsidie Verordening, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De energiebesparende maatregelen dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn uitgevoerd.

Artikel 12. Subsidievaststelling

Conform artikel 14 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2017 wordt de subsidie direct vastgesteld. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail bekend gemaakt aan de aanvrager van de Subsidie of per post als de aanvrager geen internet heeft.

Artikel 13. Verantwoording van de subsidie

De Gemeente behoudt zich het recht voor om te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1.

  Betaling van de subsidie vindt plaats binnen 3 weken na vaststelling.

 • 2.

  Op de subsidie wordt geen voorschot verstrekt.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 juli 2022 met dien verstande dat op aanvragen van voor deze datum nog wordt beslist met inachtneming van deze regeling

 

Mijdrecht, 12-10-2021

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

De gemeentesecretaris,

Ruud Kleijnen

de burgemeester

Maarten Divendal

Bijlage 1. Productenlijst Vouchers Energiebesparing

Productenlijst Waardebonnen Energiebesparing

Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

 

Mei 2021

A Doe het zelf maatregelen

Huurt u uw woning? Dan heeft u mogelijk toestemming nodig van de verhuurder om bepaalde aanpassingen te maken. U dient dit zelf te controleren.

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Deurdranger en deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Ledlampen

Met uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals speciale sfeerverlichting.

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

LED-artmaturen met een geïntegreerde LED-lamp

Armaturen worden allen geaccepteerd indien de lichtbron geïntegreerd is, en het armatuur voorzien is van een energielabel. Armaturen zonder label worden niet geaccepteerd.

Dimmers

Koop je (dimbare) ledlampen om je halogeenlampen te vervangen, dan is het soms ook nodig om de dimmer te vervangen.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de pomp alleen als het nodig is en dat bespaart energie. Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Leidingisolatie voor cv-leidingen.

Gebruik leidingisolatie om cv-leidingen in onverwarmde ruimtes te isoleren. In verwarmde ruimtes is dit niet nodig, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voormkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator klikt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat begin je direct met besparen. Wil jij een slimme thermostaat waarbij je het meeste rendement behaald? Kies dan voor een thermostaat met: Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Waterbesparende douchekop met KIWA-keurmerk.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek). Kijk of één van deze dingen op de doos staat: KIWA-keurmerk Laag Verbruik, of Eco-option:

Indien u de doucheslang apart aanschaft wordt deze niet vergoed.

Douchetimers

Bespaar op gas door je gedrag aan te passen. We douchen enorm vaak, en als je de tijd onder douche verkort, bespaar je direct. Schaf daarom naast je besparende douchekop een timer aan en vergoot je aandeel in besparing.

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.

Glaswol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

Steenwol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

PIR-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

EPS-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

XPS-Isolatieplaten

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd-waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.

Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden

Nodig bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of PEFC keurmerk.

Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen eenvoudige klus.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog weinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal inductie koken beter scoren dan koken op gas.

Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een erkend installateur.

Zonwering voor buitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral bij HR++ en triple glas ramen. Zonwering aan de binnenzijde van het raam komt daarom niet in aanmerking voor het gebruik van de waardebon. Partytenten en schaduwdoeken komen niet in aanmerking voor het gebruik van de waardebon.

Energieverbruiksmanagers en energiedisplays

Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik. Door regelmatig jouw energieverbuik te bekijken krijg je inzicht in jouw dagelijks verbruik. Meten is weten, gebruik de informatie om jouw gedrag aan te passen en je zult zien dat je direct begint met besparen.

Bespaarstekkers

Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten, of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het stopcontact. Kies een bespaarstekker die automatisch de apparaten uitzet of gebruik de bespaarstekker om jouw gedrag aan te passen en vaker de uitknop van de stekker te gebruiken voor apparaten(/apparaatgroepen).

Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer. Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet golden.

 

B. Afgenomen diensten van derden

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Een energieadvies aan huis

Dit energieadvies dient te zijn gegeven door een in het kader van het RRE project aan de gemeente verbonden

partij. Huisbezoeken vanuit Winst uit je woning zijn uitgesloten.

Een EPA advies aan huis

Dit advies dient te zijn gegeven door een gecertificeerd EPA adviseur.

Warmtescan

Een warmtescan geeft inzicht in de plekken waar mogelijk warmte verloren gaat in jouw woning en laat zien waar het bijvoorbeeld aan isolatie ontbreekt.

 

Naar boven