Definitief besluit vergunning archeologisch monument, Bergeijk sectie C 2364, 2365 en 2370, herstel van het bestaande waterbeheersingssysteem

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat zij van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het hiervoor genoemde definitieve besluit hebben ontvangen voor de volgende werkzaamheden op de percelen met de kadastrale aanduiding sectie C 2364, 2365 en 2370 (Rijksmonumentnummer 46212 /Maaijerheide):

  • herstel van het bestaande waterbeheersingssysteem.

 

Het definitieve besluit ligt vanaf 15 november 2021 gedurende 6 weken voor iedereen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn en die niet verweten kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen in de periode van 15 november 2021 tot en met 27 december 2021 beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

In uw beroepschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

  • de redenen waarom u bezwaar maakt

  • uw handtekening

 

Naar boven