Vastgesteld wijzigingsplan Stokske 7 Moergestel

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan “Stokske 7 Moergestel” voorziet in de splitsing van de bestaande langgevelboerderij aan het Stokske 7 te Moergestel in twee zelfstandige woningen.

 

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze wijziginsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door wegverkeer op de nieuwe woning. De voorkeursgrenswaarde wordt namelijk overschreden ter plaatse van de woning. Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woning vast te stellen op 50 dB. Op grond van het bepaalde in artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de beschikking tot het vaststellen van hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het wijzigingsplan

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 2 november 2021 heeft het college het wijzigingsplan ‘Stokske 7 Moergestel’ met identificatienummer NL.IMRO.0824.WPStokske7MG-VA01 gewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 30 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

- op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde wijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

- wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

- (rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

- belanghebbenden.;

-(rechts)personen die niet-belanghebbenden zijn en die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbestem- mingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven