Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk

 

 

Gelet op:

- artikel 7 van de Participatiewet;

- artikel 31 lid 2 aanhef en onder j van de Participatiewet;

 

Mede gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • We het belangrijk vinden dat alle inwoners binnen hun mogelijkheden zo veel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving en financieel zelfredzaam zijn;

 • Deeltijd werk een opstart naar bijstandsonafhankelijkheid kan zijn. Niet alleen als mogelijke opmaat naar financiële zelfstandigheid, maar ook omdat het zorgt voor structuur overdag en voor een zekere regelmaat in tijdsbesteding, (nieuwe) sociale contacten, maatschappelijke participatie, sociale status en persoonlijke ontplooiing;

 • Deeltijdwerk naar het oordeel van het college bijdraagt aan de arbeidsinschakeling;

 • Dat de gemeente deeltijdwerk daarom wil stimuleren met ondersteuning van een premieregeling, waardoor deeltijdwerk voor betrokkenen ook financieel positief wordt beloond;

 • Het gewenst is ter invulling van de beleidsruimte van het college voorwaarden te formuleren en deze vast te legen in een beleidsregel;

 

Besluit

 

vast te de ‘Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk’

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a.

   Inkomsten: inkomsten uit arbeid in loondienst of uit bedrijfs- of beroepsmatige werkzaamheden;

  • b.

   Premie: stimuleringspremie deeltijd werk;

  • c.

   Uitkeringsgerechtigde: de persoon die een periodieke uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de Participatiewet.

 • 2.

  De overige begrippen in deze beleidsregel worden in dezelfde betekenis gehanteerd als in de Participatiewet (hierna: Pw) en in de Re-integratieverordening Participatiewet.

 

 

Artikel 2 Doel

De premie heeft tot doel deeltijdwerk binnen de Pw actief te bevorderen, als instrument gericht op uitstroom uit de bijstand.

 

Artikel 3 Doelgroep

Tot de doelgroep behoort de in de gemeente Coevorden woonachtige uitkeringsgerechtigde:

 • a.

  die ten minste 27 jaar oud is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt; en

 • b.

  op bescheiden schaal inkomsten heeft; en

 • c.

  geen recht heeft op een inkomstenvrijlating als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder n, r of y Pw of hier om goede redenen vanaf ziet.

 

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt aan de uitkeringsgerechtigde, met uitzondering van het hierna bepaalde in lid 3, halfjaarlijks een premie als de uitkeringsgerechtigde in de voorgaande zes maanden inkomsten uit deeltijd werk heeft ontvangen.

 • 2.

  De premie heeft een tijdelijk karakter. De uitkeringsgerechtigde komt ten hoogste vier opeenvolgende jaren in aanmerking voor de premie.

 • 3.

  Geen premie wordt verstrekt wanneer de uitkeringsgerechtigde:

  • a.

   de inkomsten niet rechtmatig heeft verkregen;

  • b.

   verwijtbaar geen, onjuiste of onvolledige mededeling van inkomsten uit arbeid heeft gedaan; of

  • c.

   de verplichtingen van artikel 18 lid 4 Pw niet is nagekomen en daarom de bijstand in de afgelopen zes maanden is verlaagd.

 

Artikel 5 Hoogte van de premie

 • 1.

  De premie wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de maximale premie als bedoeld in artikel 31 lid 2 onder j Pw. Hierbij is het gemiddeld aantal gewerkte uren per week, in de voorgaande zes maanden, maatgevend voor de van toepassing zijnde premiecategorie:

 •  

 • Categorie

 • Omvang arbeidsuren per week

 • Premie in % van de maximale premiehoogte

 • In bedragen (per 1 juli 2021)

 •  

 •  

 •  

 • Jaar

 • Maand

 • I

 • 1-mei

 • 25

 • € 659,50

 • € 54,96

 • II

 • 6-okt

 • 50

 • € 1.319,00

 • € 109,92

 • III

 • nov-15

 • 75

 • € 1.978,50

 • € 164,88

 • IV

 • > 15

 • 100

 • € 2.638,00

 • € 219,83

 •  

 • 2.

  De premiehoogte als genoemd in kolom 3 wordt na elke twaalf maanden afgebouwd met 25% ten opzichte van het voorgaande jaar:

 •  

 • Categorie

 • Premie in % van de maximale premiehoogte

 •  

 • 1e jaar

 • 2e jaar

 • 3e jaar

 • 4e jaar

 • 1-mei

 • 25

 • 18,75

 • 12,5

 • 6,25

 • 6-okt

 • 50

 • 37,5

 • 25

 • 12,5

 • nov-15

 • 75

 • 56,25

 • 37,5

 • 18,75

 • > 15

 • 100

 • 75

 • 50

 • 25

 •  

 • 3.

  Wanneer belanghebbende andere (gemeentelijke) premies of vergoedingen ontvangt, dan worden deze in mindering gebracht op de stimuleringspremie. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding of participatiepremie.

 • 4.

  Voor gehuwden geldt dat het bepaalde in lid 1 tot en met 3 voor hen tezamen geldt.

 

Artikel 6 Uitbetaling

De premie wordt twee keer per twaalf maanden uitbetaald. Telkens nadat de belanghebbende in de voorgaande zes maanden aan de voorwaarden heeft voldaan.

 

Artikel 7 Herziening en intrekking

Het college kan het recht op premie herzien of intrekken als het niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting heeft geleid tot een onterechte of een te hoog verstrekte premie.

 

Artikel 8 Terugvordering

Als het college een besluit tot herziening of intrekking heeft genomen, wordt een ten onrechte of te hoog verstrekte premie teruggevorderd.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel stimuleringspremie deeltijd werk.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden op 26 oktober 2021.

de burgemeester, de secretaris,

R. Bergsma B.M. de Vries

Naar boven