Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten 2022 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2022)

De raad van de gemeente Heerlen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

”VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022”

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  algemene begraafplaatsen van de gemeente Heerlen:

  • a.

   de begraafplaats Akerstraat;

  • b.

   de begraafplaats Heerlerheide;

  • c.

   de begraafplaats Imstenrade;

  • d.

   de begraafplaats Randweg;

  • e.

   de begraafplaats St. Jan;

  • f.

   de begraafplaats Mariarade;

  • g.

   de begraafplaats Nieuw Lotbroek.

 • 2.

  grafruimte:

  • a.

   een gedolven graf of grafkelder voor het bewaren van stoffelijke overschotten van een overleden mens;

  • b.

   een nis in een urnenmuur voor het bewaren van stoffelijke resten van een gecremeerd overleden mens; of

  • c.

   een urnengraf voor het bewaren van stoffelijke resten van een gecremeerd overleden mens.

 • 3.

  algemene grafruimte: een grafruimte

  • die in beheer is bij de gemeente;

  • waarop geen uitsluitende grafrecht is gevestigd of gereserveerd; en

  • waar aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten of bewaren van asresten.

 • De gemeente is rechthebbende van een algemene grafruimte.

 • 4.

  keuzegrafruimte: een graf op begraafplaats Akerstraat of begraafplaats Heerlerheide waarop op verzoek van de overledene of de rechthebbende een uitsluitend grafrecht is toegekend of gereserveerd.

 • 5.

  galerij grafruimte: een graf in een galerijmuur aan begraafplaats Imstenrade waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van stoffelijke overschotten;

 • 6.

  asbus: een bus ter berging van asresten van een overledene;

 • 7.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • 8.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop asresten van overledenen worden verstrooid;

 • 9.

  algemeen erkende feestdag: de algemeen erkende feestdagen krachtens de Algemene Termijnenwet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, zoals opgenomen in deze verordening.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5 Grafruimten

1.

Het recht voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een grafruimte op volgorde van uitgifte bedraagt:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 2.122,80

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 2.889,10

 

 

 

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 3.655,60

2.

Het recht voor een uitsluitend grafrecht voor onbeperkte duur op de daartoe vanwege Covid-19 maatregelen tijdelijk aangewezen locatie op begraafplaats Randweg voor een volwassene bedraagt:

 

€ 8.778,40

3.

Het recht voor het bijzetten van asbussen in een urnenmuur of een urnengraf op volgorde van uitgifte of naar keuze (voor zover beschikbaar) bedraagt per grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 956,40

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 1.301,80

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 1.647,20

4.

Voor het verkrijgen van een algemene grafruimte aan de begraafplaats Imstenrade voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren:

€ 598,30

5.

Het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een keuzegrafruimte aan de begraafplaatsen Akerstraat en Heerlerheide:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 3.773,30

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren

€ 4.541,00

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren

€ 5.306,50

6.

Het verkrijgen van het uitsluitend recht voor het begraven in een galerij grafruimte:

 

a.

bij ingebruikgeving voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren:

€ 1.414,80

 

b.

bij ingebruikgeving voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren:

€ 2.181,10

c.

bij ingebruikgeving voor een periode van 30 achtereenvolgende jaren:

€ 2.947,70

7.

Verlenging van de ingebruikgeving grafruimte bedraagt voor een periode van 5, 10, 15 en/of 20 achtereenvolgende jaren, per jaar:

 

a.

grafruimte (keuze of op volgorde van uitgifte)

€ 76,90

b.

urnen-nis / urnen-vloer

€ 76,90

c.

galerij grafruimte

€ 76,90

8.

Het recht op het reserveren van het uitsluitend recht tot het begraven in een keuze grafruimte

 

a.

Voor een periode van 10 achtereenvolgende jaren

€ 1.769,10

 

 

 

9.

De bedragen genoemd in dit artikel worden verminderd met 40% indien de overledene op het tijdstip van overlijden jonger is dan 12 jaar.

 

 

Artikel 6 Overboeking rechthebbende op een grafruimte

 

1.

Het recht voor het wijzigen van de rechthebbende wordt geheven ten laste van de verkrijgende rechthebbende en bedraagt

€ 8,70

2.

Indien binnen vier weken na begraving de naam van de rechthebbende wordt gewijzigd, bedraagt het recht overeenkomstig de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen (art. 15 derde lid)

€ 0,00

3.

Indien er geen rechthebbende is en een nabestaande pro-forma bereid is de grafrechten over te nemen en gelijktijdig afstand te doen van deze grafrechten bedraagt het recht overeenkomstig de Beheersverordening Gemeentelijke Begraafplaatsen (art. 15 vijfde lid)

€ 0,00

 

Artikel 7 Begraven en cremeren

1.

Het tarief bedraagt voor het delven en begraven van een stoffelijk overschot tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 708,00

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 295,20

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind, of meerlingen in dezelfde kist

€ 147,80

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, eerste lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 147,80

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, eerste lid, sub d verder verhoogd met

€ 28,50

f.

Ingeval van begraven in een grafkelder waardoor geen delvingswerkzaamheden hoeven te worden verricht, worden de tarieven sub a tot en met e verminderd met 50%.

 

g.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits zij worden gecremeerd of begraven in dezelfde kist

 

h.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen waarvan de natuurlijke moeder overlijdt binnen 3 maanden na de geboorte wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, eerste lid, sub c, mits zij worden begraven in dezelfde kist als de natuurlijke moeder

 

2.

Het tarief bedraagt voor het bijzetten van asbussen (bovengronds of ondergronds) tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen:

 

a.

van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 295,20

b.

van een kind van 1 tot 12 jaar

€ 118,30

c.

van een kind tot 1 jaar of een doodgeboren kind

€ 59,40

d.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, tweede lid, sub a t/m c genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 147,80

e.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 6, tweede lid, sub d verder verhoogd met

€ 28,50

f.

Als de asbus door uitsluitend een derde partij wordt bijgezet in een bestaande grafkelder worden de tarieven sub a tot en met e verminderd met 50%.

 

g.

van een doodgeboren meerling of binnen 3 maanden na de geboorte overleden meerling wordt slechts eenmaal het tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits de asresten worden bewaard in één gezamenlijke grafruimte

 

h.

van doodgeboren of binnen 3 maanden na de geboorte overleden kinderen waarvan de natuurlijke moeder overlijdt binnen 3 maanden na de geboorte wordt geen tarief geheven zoals opgenomen bij artikel 6, tweede lid, sub c, mits de asresten worden bewaard in één gezamenlijke grafruimte voor het kind / de kinderen en de natuurlijke moeder

 

3.

Het tarief bedraagt voor het verstrooien van as tussen 09.00 uur en 15.00 uur op maandag t/m zaterdag niet zijnde algemeen erkende feestdagen op de algemene begraafplaatsen op de verstrooiingsplaats waarbij familie en/of nabestaanden:

 

a.

wel aanwezig zijn:

€ 173,90

b.

niet aanwezig zijn:

€ 84,00

c.

op een tijdstip vanaf 15:00 uur wordt het in artikel 6, derde lid, sub a t/m b genoemde tarief voor het eerste kwartier opgehoogd met

€ 150,00

d.

voor elk volgend kwartier wordt het in artikel 7, derde lid, sub c verder verhoogd met

€ 28,90

4.

De extra rechten zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid sub d en e, tweede lid sub d en e en derde lid sub c en d worden niet geheven wanneer de begraving, bijzetting of verstrooiing:

 

a.

geschiedt op een door de burgemeester in het belang van de openbare orde gegeven last;

 

b.

geschiedt op een door het college van burgemeester en wethouders in het belang van de volksgezondheid gegeven last;

 

c.

op grond van wettelijke bepalingen op geen ander tijdstip dan het gevraagde kan plaatsvinden;

 

d.

een herbegraving is als bedoeld in artikel 8.

 

 

Artikel 8 Opgraven en herbegraven

1.

Het tarief voor het recht:

 

a.

om een asbus op te graven (roeren van de asbus):

€ 295,20

b.

het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning tot lijkopgraving als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 71,10

c.

de tarieven zoals genoemd onder artikel 8, eerste lid, sub a en b zijn niet van toepassing indien dit geschiedt op rechterlijk gezag.

 

d.

in de tarieven genoemd onder artikel 8, eerste lid, sub a en b zijn niet opgenomen het tarief voor eventueel herbegraven, bijzetten of verstrooien. Voor herbegraven cq bijzetten in dezelfde grafruimte wordt geen nieuw recht of bijbetaling geheven.

 

 

Artikel 9 Plaatsen van graf- of gedenkteken

1.

Het tarief voor een vergunning tot het plaatsen van een gedenkplaatje op de afdekking van een nis in een urnenmuur bedraagt voor alle algemene begraafplaatsen:

 

a.

tot maximaal 40 tekens

€ 153,70

b.

meerprijs per teken

€ 1,80

 

Artikel 10 Wijze van heffing

De rechten en tarieven worden geheven door middel van een gespecificeerde en gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de betalingsplichtige bekendgemaakt.

 

Artikel 11 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 12 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening rechten algemene begraafplaatsen 2021, van 5 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022.

 

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 3 november 2021.

voorzitter,

drs. R. Wever

griffier,

drs. T.W. Zwemmer

Naar boven