Mandaatregeling burgemeester 2021 (Eerste wijziging)

Nijverdal, 28 september 2021, Nr. 2021-019945

 

De burgemeester van Hellendoorn;

 

Gelet op het besluit van 23 maart 2021, nr. 2021-007736, waarbij de Mandaatregeling burgemeester 2021 is vastgesteld;

 

b e s l u i t:

 

I. vast te stellen de eerste wijziging van de Mandaatregeling burgemeester 2021

Artikel 1  

In bijlage 1a Mandaatoverzicht team fysiek domein wordt de term "Drank- en Horecawet" vervangen voor "Alcoholwet".

Artikel 2  

In bijlage 1a Mandaatoverzicht team fysiek domein wordt de mandatering van de volgende bevoegdheid toegevoegd:

 

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/volmacht

beslissen op een ingebrekestelling en het vaststellen van de hoogte van de dwangsom

art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

II. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

De burgemeester voornoemd,

Naar boven