Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Achter de Sleutel, Riethoven'

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2021 het bestemmingsplan 'Achter de Sleutel, Riethoven' met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPRach3018-VAST gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 11 november 2021 liggen het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneetstraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497-551455) of via de receptie.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Inhoud

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Achter de Sleutel, Riethoven' maakt de bouw van maximaal 44 woningen in het gebied tussen de Dorpstraat, Tonterstraat en Gildestraat mogelijk. Een uitgebreide toelichting en onderbouwing van het plan vindt u in de toelichting op het bestemmingsplan.

Beroep

Vanaf donderdag 11 november 2021 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen en iedere belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 11 november 2021 bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Naar boven