Gemeente Bergeijk – Uitschrijving J. Knijnenburg, geboortedatum 06-08-1960, uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 

De gemeente gaat de onderstaande persoon ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Bergeijk (artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze persoon niet meer woont op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Bergeijk staat ingeschreven. Zij wordt uitgeschreven omdat onbekend is wat haar verblijfplaats is of naar welk land zij is gegaan.

Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden.

De volgende persoon wordt uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Geslachtsnaam en voorletter(s): Knijnenburg, J.

Geboortedatum: 06-08-1960

Datum uitschrijving: 26 oktober 2021

Bezwaar maken?

Op grond van artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

Let erop dat u reageert binnen zes weken na de datum van deze publicatie

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de redenen waarom u bezwaar maakt

  • uw handtekening

Stuur uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk

Postbus 10.000

5570 GA BERGEIJK

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?

Als u bezwaar maakt, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de President van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

Stuur u brief naar de:

President van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch

Sector bestuursrechtspraak

Postbus 90125

5200 MA ’S-HERTOGENBOSCH

Een verzoek voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Vraag dit na bij de rechtbank.

Naar boven