Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent ontheffingen blauwe zones Ede Stad - gemeente Ede 2021 (Beleidsregel ontheffingen blauwe zones Ede stad 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Ede;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

 

overwegende:

dat het gewenst is om het voor bepaalde bewoners en bedrijven in de parkeerschijfzone mogelijk te maken om zonder parkeerschijf te parkeren langs deze blauwe streep;

dat het op grond daarvan noodzakelijk is dat van die regels ontheffing kan worden verleend;

 

besluit:

de navolgende beleidsregels vast te stellen voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het Reglement verkeersregel en verkeerstekens:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

economische activiteit: de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid;

onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitvoert, ongeacht haar rechtsvorm en wijze van financiering.

ontheffing: de ontheffing van het verbod om in parkeerschijfzones (blauwe zones) te parkeren zonder gebruik te maken van een parkeerschijf.

parkeerplaats op eigen terrein:

 • a.

  een ruimte van minimaal 2,50m breed en 5.00m lang in de vorm van:

  • -

   een uitrit;

  • -

   ruimte vóór een individuele garage;

  • -

   ruimte op particuliere grond bij een woning die tijdens de aanleg bedoeld is of was als parkeergelegenheid;

 • b.

  een parkeerplaats in een collectieve parkeergarage die (mede) voor de woning van de aanvrager bestemd is; en

 • c.

  een parkeerplaats op kenteken waarover de aanvrager kan beschikken.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze beleidsregel is van toepassing op het verstrekken van ontheffingen binnen het gebied Ede-stad.

Artikel 3. Bewonersontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen op aanvraag een ontheffing aan een bewoner indien:

  • a.

   de bewoner volgens de basisregistratie personen zijn woonadres heeft in een zelfstandige woning binnen een blauwe zone;

  • b.

   de bewoner niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;

  • c.

   per woonadres wordt maximaal één ontheffing verstrekt;

  • d.

   bewoners die binnen een straal van 100 meter om hun woning geen parkeerplaats hebben waar vrij parkeren mogelijk is.

 • 2.

  Een bewonersontheffing kan één of meerdere voertuigen op kenteken betreffen met een maximum van twee indien de bewoner voertuighouder hiervan is. De bewonersontheffing kan per keer voor slechts één voertuig worden gebruikt.

 • 3.

  Bewoners van het appartementencomplex Atriumstede (Dubceksingel 2-200) in Stadspoort te Ede kunnen een bewonersontheffing aanvragen. Aan de bewoners van Atriumstede worden in totaal maximaal 25 ontheffingen verstrekt. De aanvrager van de ontheffing moet schriftelijk bevestigen niet te (kunnen) beschikken over een parkeergelegenheid op eigen terrein. Bewonersontheffingen worden op volgorde van binnenkomst van de oorspronkelijke aanvraag verleend. Indien het totaal aantal aanvragen het maximum aantal van 25 ontheffingen overstijgt worden de aanvragen op een wachtlijst op volgorde van binnenkomst van de oorspronkelijke aanvraag gezet.

Artikel 4. Bedrijfsontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een ontheffing verlenen aan een onderneming indien:

  • a.

   ten minste één vestigingsadres volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ligt binnen een blauwe zone;

  • b.

   de onderneming haar werkzaamheden uitoefent binnen het gebied van de blauwe zone;

  • c.

   het gebruik dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van de onderneming (als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in ieder geval niet aangemerkt woon/werkverkeer, laden en lossen van goederen en het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten);

  • d.

   de werkzaamheden in het kader waarvan de ontheffing wordt verleend vrijwel dagelijks terugkeren;

  • e.

   de aanvrager niet kan beschikken over voldoende niet-openbare parkeergelegenheid in de omgeving of de openbare parkeeromgeving een redelijk alternatief biedt;

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt schriftelijk toegelicht waarom de bedrijfsontheffing noodzakelijk is. Laden en lossen is altijd mogelijk binnen de parkeerplaatsen van de parkeerschijfzone en is dus nooit grond voor verlening van een ontheffing.

 • 3.

  Per onderneming wordt maximaal één ontheffing verleend. Deze wordt op naam van de onderneming gesteld. Medewerkers komen niet in aanmerking voor ontheffing.

Artikel 5. Afwijkende regels bedrijfsontheffing gebieden Stadspoort en omgeving Parkweg

 • 1.

  In afwijking van artikel 4:

  • a.

   worden geen parkeerontheffingen verstrekt voor ondernemingen in de omgeving van de Parkweg.

  • b.

   worden aan bedrijven en winkels in het gebied Stadspoort maximaal twee ontheffingen verleend met een maximum van dertig ontheffingen;

  • c.

   worden aan zorgaanbieders in het gebied Stadspoort maximaal zeven ontheffingen verstrekt.

 • 2.

  Indien het aantal aanvragen voor bedrijven en winkels ligt boven het maximumaantal van dertig ontheffingen overstijgt wordt een wachtlijst toegepast en worden de aanvragen toegekend op volgorde van het aantal medewerkers en heeft een eerste parkeerontheffing voorrang op een tweede parkeerontheffing.

Artikel 6. Ontheffing mantelzorg en werkzaamheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een ontheffing verlenen:

  • a.

   Aan bezoekers die regelmatig en/of gedurende langere tijd in de blauwe zone parkeren om zorgtaken uit te voeren ten behoeve van een minder valide bewoner anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  • b.

   bedrijven die gedurende meerdere dagen of weken binnen de blauwe zone werkzaamheden uitvoeren waarbij het parkeren van een motorvoertuig in de parkeerschijfzone voor het uitvoeren van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

 • 2.

  Bezoekers en bedrijven die korte tijd werkzaamheden moeten uitvoeren kunnen gebruik maken van de parkeerschrijf voor het parkeren in de blauwe zone. Hiervoor wordt geen ontheffing verleend.

 • 3.

  Aan de bewonersvereniging Bellestein worden maximaal 10 bezoekersontheffingen verstrekt. Deze worden op naam gesteld van de bewonersvereniging Bellestein.

Artikel 7. Aanhanger/caravan

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen verlenen op aanvraag een ontheffing voor het parkeren van een aanhanger / caravan. De ontheffing is geldig gedurende de op de ontheffing aangegeven tijdsperiode van maximaal vijf achtereenvolgende dagen.

 • 2.

  Per woonadres wordt maximaal één ontheffing verstrekt.

 • 3.

  De aanhanger/caravanontheffing wordt op kenteken gesteld. Er is maximaal één kentekenvermelding per ontheffing mogelijk, indien de bewoner voertuighouder van dit voertuig is.

Artikel 8. Aanvraag vereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de bedrijfsontheffing bedoeld in artikel 4 gaat vergezeld van een schriftelijke toelichting waarom deze noodzakelijk is.

Artikel 9. Voorschriften ontheffing

Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  de ontheffingskaart dient, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit op een van buitenaf zichtbare plaats te zijn aangebracht;

 • b.

  de ontheffingshouders is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden.

Artikel 10. Verleningsduur ontheffing

De ontheffing wordt verleend voor de duur van maximaal één jaar.

Artikel 11. Intrekkingsgronden of wijzigingsgronden parkeerontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de criteria voor verlening;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • e.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • f.

  om redenen van algemeen belang; en

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt.

Artikel 12. Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit;

 • 2.

  gedurende één kalenderjaar de ontheffingshouder de voorwaarden van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd.

Artikel 13. Plaatsen waarvoor een ontheffing niet geldig is

Burgemeester en wethouders kunnen binnen de blauwe zone weggedeelten aanwijzen waarvoor een ontheffing niet geldig is. Deze aanwijzing geschiedt met het oog op een goede en evenwichtige verdeling van de openbare parkeerruimte.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De navolgende besluiten worden ingetrokken:

  • a.

   het besluit van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, kenmerk ONT 2007 11731, tot vaststelling van beleidsregels voor de verlening van ontheffingen voor het parkeren in de blauwe zone Bellestein (Ede Stad 6-6-2007); en

  • b.

   het besluit van burgemeester en wethouders van 27 maart 2007, kenmerk ONT 2007 5613, tot vaststelling beleidsregels voor de verlening van ontheffingen voor het parkeren in de blauwe zone Keetmolenwijk (Ede-Stad 11-4-2007).

  • c.

   het besluit van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012, kenmerk ONT 2012 689979, tot vaststelling beleidsregels voor de verlening van ontheffingen voor het parkeren in de blauwe zone Parkweg Ede.

  • d.

   het besluit van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019, kenmerk GMB 2019 160334 tot vaststelling beleidsregels voor de verlening van ontheffingen voor het parkeren in de blauwe zone Stadspoort (Ede-Stad 28-6-2019).

Artikel 14. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingen blauwe zones Ede stad 2021.

Vastgesteld in de vergadering van 2-2-2021, zaaknummer 195696.

Het college voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester.

Naar boven