Publicatietekst vergunningen en toestemmingen Windpark ZE-BRA

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend dat de vergunningen en toestemmingen, inclusief de aanvragen en bijbehorende milieueffectrapportage (MER), die nodig zijn voor de bouw van het Windpark ZE-BRA ter inzage worden gelegd. Projectomschrijving Eneco, Lindewind en Zeeuwind (hierna: de initiatiefnemers) zijn voornemens om in het grensgebied tussen de provincies Zeeland en Noord-Brabant, in aansluiting op de bestaande en recent gerealiseerde windparken Kreekraksluizen en Kabeljauwbeek, een nieuw windpark te realiseren: Windpark ZE-BRA. Het windpark bestaat uit 14 windturbines op grondgebied van de gemeente Reimerswaal en 2 windturbines op grondgebied van de gemeente Woensdrecht. Meer informatie over het park is te vinden op www.reimerswaal.nl/windparkzebra

 

Coördinatieregeling Door de gemeenteraad van Reimerswaal is op 29 september 2020 besloten om voor de ontwikkeling van het windpark gebruik te maken van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Het door de gemeenteraad genomen besluit maakt het mogelijk om vergunningen van gemeente over overige bevoegde gezagen gecoördineerd voor te bereiden en tegelijkertijd te publiceren en ter inzage te leggen. Voor Windpark ZE-BRA worden de volgende vergunningen en toestemmingen gecoördineerd voorbereid en bekend gemaakt.

 • 1.

  De omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  De watervergunning krachtens de Waterwet en de Keur van het Waterschap Brabantse Delta.

 • 3.

  De natuurvergunning en -ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

 • 4.

  De ontheffingen op grond van de Keur Wegen Scheldestromen.

 

Crisis- en herstelwet

Omdat dit een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9e van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.2 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:

 • 1.

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;

 • 2.

  Ddat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van een pro-forma beroepschrift is niet mogelijk)

.

 

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw en het gebruik van een windturbinepark bestaande uit 16 windturbines met bijbehorende voorzieningen en 6 molenaarswoningen.

De vergunning wordt verleend voor de exploitatie van het windpark voor een periode van ten hoogste 25 jaar. De aangevraagde activiteiten zijn in strijd met de bestemmingsplannen ”Buitengebied, 2019 Reimerswaal” en “Buitengebied Woensdrecht”. Omdat is aangetoond dat na uitvoering van de vergunning sprake is van een goede ruimtelijke ordening, kan het project in afwijking van de bestemmingsplannen worden vergund.

 

De aanvraag omvat de volgende activiteiten die behoren tot het project Windpark ZE-BRA:

 • 1.

  Bbouwen van een of meer bouwwerken;

 • 2.

  Uuitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden;

 • 3.

  Hhandelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;

 • 4.

  Hhet oprichten van de inrichting en het in werking hebben van de inrichting.

 

Aan de omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

 

Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad Reimerswaal

Omdat sprake is van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken, heeft het college aan de gemeenteraad van Reimerswaal een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gevraagd. De gemeenteraad van Reimerswaal heeft op 2 november 2021 besloten om de vvgb voor dit project te verlenen.

 

Milieueffectrapport (MER)

Voor het project is een milieueffectrapport opgesteld dat deel uitmaakt van de aanvraag. De Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft het bevoegd gezag over het milieueffectrapport in combinatie met de aanvraag en het ontwerp van de omgevingsvergunning geadviseerd. Het toetsingsadvies is overgenomen en betrokken in de besluitvorming.

 

Watervergunning windturbines 1 t/m 5 en 7

De door de initiatiefnemers beoogde windturbines genummerd 1 t/m 5 en 7 op de figuur, zijn geprojecteerd op gronden die deel uitmaken van de waterkering langs het Schelde- Rijnkanaal dan wel de beschermingszone ervan.

De initiatiefnemers hebben daarom bij de beheerder van deze waterkering (Rijkswaterstaat, Directie Zee en Delta namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat) een watervergunning aangevraagd. De watervergunning maakt deel uit van de vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd.

 

Aan de watervergunning zijn voorschriften verbonden.

 

Natuurvergunning en -ontheffing

Het oprichten en in werking hebben van het windpark kan effecten hebben op de aangewezen natuurwaarden van de aangrenzende natuurgebieden die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebieden (Natura 2000).

Het in werking hebben van het windpark kan daarnaast effecten hebben op diersoorten die zijn beschermd op grond van de Wet natuurbescherming.

 

De initiatiefnemers hebben daarom bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland een aanvraag ingediend voor een natuurvergunning en -ontheffing. De natuurvergunning en -ontheffing maken deel uit van de vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd. Aan de natuurvergunning en -ontheffing zijn voorschriften verbonden.

 

Watervergunning Keur Waterschap Brabantse Delta

De door de initiatiefnemers beoogde windturbine met nummer 15 op de figuur, is geprojecteerd op gronden die deel uitmaken van de beschermingszone A van de regionale waterkering in beheer bij het Waterschap Brabantse Delta.

 

De initiatiefnemers hebben daarom bij de beheerder van deze waterkering (het Dagelijks Bestuur van het waterschap) een watervergunning aangevraagd op grond van de Keur van het waterschap. De watervergunning maakt deel uit van de vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd. Aan de watervergunning zijn voorschriften verbonden.

 

Ontheffingen Keur Wegen Waterschap Scheldestromen

De door de initiatiefnemers beoogde windturbines met nummers 6, 8, 13 en 14 op de figuur, worden gebouwd binnen een afstand van 20 meter tot wegen die in beheer zijn bij het Waterschap Scheldestromen. De initiatiefnemers hebben daarom bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap een ontheffing gevraagd op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen om deze windturbines binnen deze afstand tot de wegen te mogen bouwen. Deze ontheffing maakt deel uit van de vergunningen en toestemmingen die nu ter inzage worden gelegd.

Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden.

 

Beroep

De stukken liggen van donderdag 11 november 2021 tot en met woensdag 22 december 2021 ter inzage.

Gedurende deze periode kunnen eenieder die over het ontwerp van een van de vergunningen en toestemmingen een zienswijze heeft ingediend en verder alle belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres waar u uw beroepschrift kunt indienen is:

 

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het behandelen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

U kunt de besluiten, de aanvragen inclusief het MER inzien via internet: www.ruimtelijkeplannen.nl of www.reimerswaal.nl/windparkzebra.

Het plan kent voor het plangebied in Reimerswaal het identificatienummer: NL.IMRO.0703.BGRWBVLZebra-va01.

Voor het plangebied in Woensdrecht is het identificatienummer: NL.IMRO.0873.BUITxOV213xHERZx34-VG01

 

Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Meijers van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Reimerswaal. Mevrouw Meijers is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via ons e-mailadres windparkzebra@reimerswaal.nl.

Kruiningen 10 november 2021

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal

ir. J. Gideonse]

Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Naar boven