Definitief besluit omgevingsvergunning: Heresingel 36, 9711 EV Groningen – intern realiseren 20 appartementen en aanbrengen warmtepompen en pv-panelen op dak (verzenddatum 02-11-2021, dossiernummer 202074341)

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is gewijzigd vastgesteld t.o.v. het ontwerpbesluit

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden 

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning kunt u daartegen beroep instellen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dat moet dan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit. Beroep instellen kan bij de rechtbank Noord-Nederland afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Een beroepschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Groningen, 9 november 2021

Burgemeester en wethouders

Naar boven