ODRA Gemeente Arnhem - Besluit Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning, het splitsen van het pand met een wijziging van het huisnummer, Ir J.P. van Muijlwijkstraat 210 te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

 

Buite n behandeling gestelde aanvraag

Zaakid: ODRA21AB1639

OLO-nummer: 6331885

Omschrijving: het splitsen van het pand met een wijziging van het huisnummer

Adres: Ir J.P. van Muijlwijkstraat 210 te Arnhem

Activiteiten: Bouwen

Besluit: Buiten behandeling gesteld

Datum ondertekening: 27-10-2021

Datum verzending: 27-10-2021

 

Bezwaar

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Arnhem.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

 

 

 

Naar boven