Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2021, 39835BeleidsregelsAanwijzingsbesluit toezichthouders 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen,

 

Overwegende dat het voor de uitvoering van de toezichthoudende taken in de gemeente Waddinxveen noodzakelijk is toezichthouders aan te wijzen die toezicht houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:

  • Participatiewet;

  • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

  • Jeugdwet;

  • Basisregistratie Personen (BRP).

Gelet op de artikelen: 76a Participatiewet, 53 IOAW, 53 IOAZ, 15a WSW, artikel 6.1 Wmo, 2.9 sub d Jeugdwet, 4.2 BRP 5:11 en 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluiten vast te stellen: het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021.

Artikel 1 Aanwijzing

De Sociaal Rechercheur in dienst van of ingehuurd door de gemeente Waddinxveen worden aangewezen als toezichthoudend (onbezoldigd) ambtenaar in de gemeente met betrekking tot het houden van toezicht op het naleven van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Wsw, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, tenzij in een specifiek geval door het college anders wordt besloten.

Artikel 2 Legitimatiebewijs

De bevoegdheid tot het afgeven van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12, eerste lid, van de Awb wordt gemandateerd aan de concernmanager Maatschappij.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021.

Artikel 4 geldigheid

Dit aanwijzingsbesluit geldt tot wederopzegging.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking op officiëlebekendmakingen.nl.

 

Waddinxveen, 2 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris,

mw. A.B. Blomme

De burgemeester,

drs. E.J. Nieuwenhuis