Vastgesteld wijzigingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt III’

Burgemeester en wethouders van Montferland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Woningbouw Centrum Braamt III’ ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan wijzigt de verbeelding van het bestemmingsplan 'Woningbouw Centrum Braamt II' door de aanduiding 'bouwvlak' toe te kennen, waarmee maximaal 5 grondgebonden woningen worden toegestaan met een maximale goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 7 meter.

Met ingang van 10 november 2021 ligt het wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage en is tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1955.wpsgbrmcntlngstr25-va01) raadpleegbaar.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen het vastgestelde wijzigingsplan een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken, te rekenen vanaf 10 november 2021. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Hierdoor treedt het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, postbus 205, 7200 AE.

Didam, 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven