Agenda raadsvergadering

 

 

 •  

Datum : 17 november 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

De raadsvergadering van 17 november 2021 wordt fysiek gehouden in het gemeentehuis te Joure, tenzij de ontwikkelingen rond het coronavirus COVID-19 aanleiding geven alsnog digitaal te vergaderen. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. De raadszaal is aangepast om te voldoen aan de voorschriften in verband met COVID-19. Door deze aanpassing is het echter niet mogelijk om op veilige wijze publiek te ontvangen. U kunt de vergadering live volgen via de uitzending op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad .

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 oktober 2021, toezeggingen- en vragenlijst en de lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Inspraakrijp verklaren programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren

Voorstel: het conceptprogramma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren inspraakrijp te verklaren.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 •  

 

6D.

Vaststellen Duurzaamheidsprogramma

Voorstel: Het duurzaamheidsprogramma vast te stellen.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

7D.

Belastingvoorstellen 2022

Voorstel: om de navolgende verordeningen plus tarieventabellen vast te stellen:

1. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2022

2. Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2022

3. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022

4. Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2022

5. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022

6. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2022

7. Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2022

8. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2022

9. Verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2022

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2022

10. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2022

11. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

a. Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

12. Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

13. Verordening op de heffing en de invordering van veergelden 2022

14. Verordening op de heffing en de invordering van liggelden afbouwsteiger Sluisweg 2022

15. Verordening op de heffing en de invordering van brug- en sluisgelden 2022

16. Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2022

II om kennis te nemen van de Beleidsregels gemeentelijke belastingen 2022

III om kennis te nemen van de Nota belastingen 2022

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B.

 •  

 

8D.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 te Oudemirdum

Voorstel:

1. de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 18B.

 •  

 

9D.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een ondergeschikt horecagedeelte bij een palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een ondergeschikt horecagedeelte bij een palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel;

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 •  

 

10D.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping aan de Beukenlaan 5 te Oudemirdum

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een verhoging van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping aan de Beukenlaan 5 te Oudemirdum

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20B.

 •  

 

11D.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21B.

 •  

 

12D.

Warmtevisie, De Fryske Marren aardgasvrij

Voorstel:

 • 1.

  De Warmtevisie, ‘de Fryske Marren aardgasvrij’ inclusief publiekssamenvatting vast te stellen

 • 2.

  Balk, Elahuizen, Boornzwaag en Terherne aan te wijzen als potentiële startdorpen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 22B.

 •  

 

13D.

Jaarrekening en jaarverslag 2020 schoolbestuur Ambion

Voorstel:

 • 1.

  in te stemmen met de jaarrekening 2020 van schoolbestuur Stichting Ambion;

 • 2.

  kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Ambion.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 4 november 2021 (Hamerstuk). Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 23B.

 •  

 

14.

Beslút

 •  

 

15B.

Inspraakrijp verklaren programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

16B.

Vaststellen Duurzaamheidsprogramma

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

17B.

Belastingvoorstellen 2022

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

18B.

Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 te Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

19B.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een ondergeschikt horecagedeelte bij een palingkwekerij aan de Meerweg 1a te Rohel

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

20B.

(Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte tot 4,5m voor chalets op de bestaande camping aan de Beukenlaan 5 te Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

21B.

Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen op het perceel Oude Balksterweg 5 Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

2 2 B.

Warmtevisie, De Fryske Marren aardgasvrij

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 •  

 

2 3 B.

Jaarrekening en jaarverslag 2020 schoolbestuur Ambion

Voorstel: zie agendapunt 13D.

 •  

 

2 4 .

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven