Verordening tot zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kaag en Braassem

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021;

 

gelet op de artikelen 147 en 148 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de verordening tot zevende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kaag en Braassem:

I

Artikel 2:37 wordt toegevoegd

Artikel 2:37 Nachtregister

 • 1.

  De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht een register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgestelde model.

 • 2.

  De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht, het in het eerste lid bedoelde register aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar over te leggen op een door de burgemeester te bepalen wijze

II

Artikel 2:38 wordt als volgt gewijzigd

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum, aantal medereizigers, naam, adres, woonplaats en geboortedata van medereizigers, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

III

Artikel 2:41a komt te vervallen

Artikel 2:41a Sluiting overlastgevende voor het publiek openstaande gebouwen

(vervallen)

IV

Artikel 2:79 wordt als volgt gewijzigd

Artikel 2:79 (Tijdelijke) sluiting overlastgevende voor het publiek openstaande gebouwen

 • 1.

  De burgemeester kan, indien de openbare orde dit naar zijn oordeel vereist de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw - niet zijnde een inrichting als bedoeld in artikel 2:27 of artikel 3:1 - of een bij dat gebouw behorend erf.

 • 2.

  Onverminderd hetgeen in artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald omtrent de bekendmaking, wordt het bevel tot sluiting tevens bekend gemaakt door een schrijven, waaruit van dat bevel tot sluiting blijkt, aan te brengen op of nabij de toegang(en) van het gebouw of het erf.

 • 3.

  Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

 • 4.

  Het is de rechthebbende op en de beheerder van een gebouw of erf als bedoeld in het eerste lid verboden daarin bezoekers toe te laten of daarin te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is.

 • 5.

  Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten gebouw of erf te bezoeken of als bezoeker daarin te verblijven.

 • 6.

  Onder bezoekers worden voor de toepassing van het vierde en vijfde lid niet verstaan de personen wier tegenwoordigheid in het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat gebouw behorende erf wegens dringende omstandigheden vereist wordt.

 • 7.

  Een sluiting voor onbepaalde duur kan op aanvraag van belanghebbende(n) door de burgemeester worden opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

V

Artikel 2:73a APV (carbidschieten) komt te vervallen

VI

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 1 november 2021

de griffier,

T.P. Scherpenzeel

de voorzitter,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Naar boven