Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gemeente Vijfheerenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden,

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

 

BESLUIT:

 

de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vast te stellen.

 

INLEIDING

 

Voor de besluitvorming ten aanzien van aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen zijn van rijkswege geen regels gesteld. De gemeenten hebben hierin een zekere mate van beleidsvrijheid, welke wordt beperkt door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken monden uit in een verkeersbesluit. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt het belang van de gehandicapte om mobiel te blijven en het algemeen belang, te weten de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van een wijk tegen elkaar afgewogen.

 

DOEL

 

Het doel van de beleidsregels is duidelijke criteria vast te leggen voor het opstellen van een verkeersbesluit voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Met de vaststelling van beleidsregels wordt voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen met uitzondering de brommobiel, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

 • b.

  Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • c.

  Gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerbewijs met speciale rechten voor gehandicapte weggebruikers. Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven of het een gehandicapte bestuurder betreft en een hoofdletter P of het een gehandicapte passagier betreft. Een combinatie van beide is mogelijk;

 • d.

  Bestuurder: degene die het motorvoertuig bestuurt;

 • e.

  Passagier: een inzittende die niet actief deelneemt in het verkeer;

 • f.

  Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: een parkeerplaats aangeduid met het verkeersbord E6 uit bijlage I van het RVV 1990 met een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig zoals hieronder is weergegeven;

 • g.

  CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, Wegenbouw en de Verkeerstechniek

Artikel 2 Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Om het verzoek voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in behandeling te nemen dient de aanvrager:

 

 • 1.

  een aanvraag te doen via: de website, per mail of per post bij de gemeente Vijfheerenlanden;

 • 2.

  de aanvraag dient te bevatten:

   

  • a.

   naam,

  • b.

   adres,

  • c.

   postcode,

  • d.

   woonplaats,

  • e.

   nummer gehandicaptenbestuurderskaart,

  • f.

   kenteken voertuig,

  • g.

   voorkeurslocatie voor een parkeerplaats

 • 3.

  De gemeente neemt binnen 6 weken een beslissing of de aanvraag toegekend wordt.

Artikel 3 Weigeringsgronden

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt niet toegekend indien:

 

 • 1.

  de aanvrager niet ingeschreven staat als bewoner van het pand waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd;

 • 2.

  de aanvrager niet beschikt over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder die is afgegeven voor minimaal 2 jaar;

 • 3.

  er voor de aanvrager een mogelijkheid bestaat om op eigen terrein in een parkeerplaats te voorzien;

 • 4.

  de aanwezige gehandicaptenparkeerplaats ter plekke leidt tot een onveilige verkeerssituatie of een belemmering van de doorstroming van het overige wegverkeer;

 • 5.

  het kenteken van de auto niet staat op naam van de aanvrager of op naam van de partner. Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, heeft de aanvrager een verklaring van de kentekenhouder nodig dat hij of zij de dagelijkse bestuurder is.

Wanneer er aan 1 van de hierboven genoemde voorwaarde niet wordt voldaan, dan zal de aanvraag geweigerd worden.

Artikel 4 Aanleg

De aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken geschiedt conform de geldende richtlijnen van het CROW en met inachtneming van de landelijk geldende normen. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd binnen een loopafstand van maximaal 100 meter van het woonadres van de aanvrager.

 

De kosten voor de plaatsing van een verkeersbord, het onderbord en de paal en eventuele benodigde aanpassingen aan de infrastructuur zijn voor rekening van de aanvrager; Dit is vastgelegd in de legesverordening van de gemeente Vijfheerenlanden. Indien er daarnaast nog extra aanpassingen aan de parkeerplaats moeten worden gedaan, worden de extra kosten bij de aanvrager in rekening gebracht.

Artikel 5 Intrekken verkeersbesluit

Het verkeersbesluit voor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt ingetrokken indien:

 

 • 1.

  de gehandicaptenparkeerplaats geen eigendom meer is van de gemeente;

 • 2.

  blijkt dat de aanwijzing heeft plaatsgevonden op grond van onjuiste gegevens.

  In een geval zoals benoemd in het tweede lid wordt de gehandicaptenparkeerplaats verwijderd. De daarbij te maken kosten zullen voor rekening van de aanvrager komen

 • 3.

  de aanvrager:

   

  • a.

   is verhuisd;

  • b.

   is overleden;

  • c.

   zijn of haar landelijke gehandicaptenparkeerkaart is vervallen;

  • d.

   niet meer in het bezit is van een motorvoertuig;

  • e.

   niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs;

 • 4.

  de gehandicaptenparkeerplaats oneigenlijk gebruikt wordt.

Indien één van de gevallen van het bepaalde onder artikel 5 zich voordoet is de aanvrager of een verwant van de aanvrager verplicht dit bij de gemeente te melden.

Artikel 6 Wijziging kenteken

Als het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager verandert, wordt op zijn of haar verzoek binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het verzoek, door de gemeente een ander onderbord geplaatst.

Artikel 7 Kosten

Na toekenning van de aanvraag wordt door de gemeente Vijfheerenlanden leges in rekening gebracht. Deze worden jaarlijks vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 8 Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers

Op aanvraag van een houder van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart voor Passagiers kan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het woonadres worden aangewezen alleen indien:

 • 1.

  het een uitzondering betreft, onderbouwd door een aanvullende medische keuring en/ of door het oordeel van het Sociaal team waaruit blijkt dat het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats nodig is;

 • 2.

  én indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a.

   deze houder in de Basisregistratie Personen (BRP) is ingeschreven en woont op het adres in Vijfheerenlanden waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd;

  • b.

   de Europese Gehandicaptenparkeerkaart minimaal 6 maanden geldig is na de datum van de aanvraag;

  • c.

   deze houder of diens huisgenoot houder is van het motorvoertuig, het gehandicaptenvoertuig of de brommobiel waarvoor de plaats wordt aangevraagd;

  • d.

   deze houder niet beschikt of redelijkerwijs kan beschikken over een geschikte stallingsplaats.

Artikel 9 Bekendmaking en in Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking door een publicatie in het Gemeenteblad.

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 oktober 2021

de burgemeester,

S. Fröhlich

de voorzitter,

N. van Ameijde

Naar boven