Besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet inhoudende het instellen van een inrijdverbod voor vrachtverkeer op de Dorpsstraat te Hazerswoude-Dorp

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN AAN DEN RIJN;

Overwegende:

 • dat de gemeente als wegbeheerder een verkeersbesluit moet nemen bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens en dat in het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd;

 • dat de gemeente een zaak heeft aangevraagd met zaaknummer 402446;

 • dat Movares in hun rapportages landbouw- en vrachtverkeer in Hazerswoude-Dorp, versie 11 maart 2021, adviseren om een verbod tot vrachtverkeer op de Dorpsstraat in te stellen;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en gelegen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn zijn;

 • dat dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Dorpsstraat (ten westen en ten oosten van de N209) en de Voorweg (binnen de bebouwde kom (bibeko) tussen de Middenweg en de Dorpsstraat) te Hazerswoude-Dorp;

 • dat de gemeente de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Dorpsstraat en op de Voorweg wil verbeteren;

 • dat het profiel van de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko ongeschikt is voor kruisend zwaar materieel, waardoor voetgangers en fietsers moeten uitwijken;

 • dat zwaar materieel het zicht voor overige weggebruikers belemmert;

 • dat het profiel van de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko leidt tot mogelijke conflicten tussen zwaar materieel en fietsers;

 • dat deze conflicten zeer ernstige gevolgen kunnen hebben;

 • dat de woningen in de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko dicht op de weg staan;

 • dat zwaar verkeer schade door trillingen veroorzaakt aan wegen en woningen;

 • dat er voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn voor zwaar verkeer om een alternatieve route te rijden of te volgen;

 • dat vrachtverkeer met een bestemming in de Dorpsstraat of op de Voorweg de bestemming moet kunnen bereiken;

 • dat met het verkeersbesluit samengevat wordt beoogd de volgende belangen te dienen (conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet):

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade aan de panden in de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko;

  • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko;

 • dat het doel van het besluit is om het vrachtverkeer te weren uit de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko door middel van een inrijdverbod voor vrachtwagens. Aangelegen percelen kunnen bereikt worden via de aanvraag van een ontheffing. De verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Dorpsstraat en de Voorweg bibeko worden vergroot;

 • dat er vooraankondigingsborden worden geplaatst om de geslotenverklaring op tijd aan te kondigen voor het nadere verkeer;

 • dat de verplichte rijrichting voor vrachtverkeer op de Dorpsstraat-oost en de bijbehorende borden (D05-L, D05-R, D06-L, D06-R en D07) verwijderd worden;

 • dat doorgaand vrachtverkeer gebruik kan maken van de N209 en de N455;

 • dat de wegencategorisering op de alternatieve route is aangewezen als routes voor het vrachtverkeer;

 • dat het wegprofiel op de alternatieve routes betere uitwijkmogelijkheden biedt voor het wegverkeer;

 • dat woningen en gebouwen op de alternatieve routes over het algemeen verder van de weg af staan en dat de alternatieve routes niet tot verslechtering leiden op het gebied van trillingen, veiligheid en toegankelijkheid;

 • dat het besluit in overleg met vertegenwoordigers van belangengroepen is genomen;

 • dat de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten behoeve van het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en met name het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade zijn afgewogen;

 • dat er conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden heeft met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze adviseert positief;

 • dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een iedere kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor de rekening van de betrokkenen behoren te blijven;

 • dat er is gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

 

besluiten

tot

 • het instellen van een inrijdverbod voor vrachtwagens op de Dorpsstraat oost vanaf de N209 en de Voorweg vanaf huisnummer 57, door middel van het plaatsen van het bord C07 gesloten voor vrachtverkeer;

 • het instellen van een inrijdverbod voor vrachtverkeer op de Dorpsstraat west vanaf de N209 en ter hoogte van de Westeindsevaart, door middel van het plaatsen van het bord C07 gesloten voor vrachtverkeer;

 • het bord D06-L, D06-R en C07 wordt geplaatst op de N209 komende vanuit het zuiden en het noorden, waarbij wordt aangegeven dat de verplichte rijrichting voor vrachtverkeer rechtdoor is;

 • het verwijderen van een verplichte rijrichting voor vrachtverkeer op de Oude Gemeneweg, Ambachtsplein en de Dorpsstraat oost (D05-L, D05-R, D06-L, D06-R en D07);

 • het verwijderen van het vrachtwagenverbod (c07) ter hoogte van Dorpsstraat 132;

 • het verwijderen van het bord D06-L aan de N209-noordkant en D06-R aan de N209 zuidkant.

 

De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Bezwaar - of beroep sclausule

Dit besluit zal door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, bekend worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn,

Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

R. de Jong, waarnemend teamleider Openbare Ruimte & Vastgoed

Naar boven