Verordening tot wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2021

De raad van de gemeente Alkmaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-09-2021;

 

gelet op het bepaalde in artikel 224 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening tot wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2021

ARTIKEL I

De Verordening toeristenbelasting 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6 komt te luiden:

 

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  • a.

   vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten, mobiele kampeeronderkomens op vaste standplaatsen en gebezigd voor vakantie of ander recreatief gebruik bepaald op het aantal slaapplaatsen;

  • b.

   mobiele kampeeronderkomens op niet-vaste standplaatsen en gebezigd voor vakantie of ander recreatief gebruik bepaald op de som van het aantal kampeeronderkomens bestemd voor verblijf van maximaal drie personen, vermenigvuldigd met 1 en het aantal kampeeronderkomens bestemd voor verblijf van meer dan drie personen, vermenigvuldigd met 2.

 • 2.

  Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht wordt:

  • a.

   bij vakantie-onderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten, mobiele kampeeronderkomens op vaste standplaatsen bepaald op 21;

  • b.

   bij niet beroepsmatig verhuurde ruimten bepaald op 17;

  • c.

   in geval verblijf wordt gehouden in mobiele kampeeronderkomens op niet-vaste standplaatsen bepaald op 152.

 • 3.

  Het aantal vakantieonderkomens, niet beroepsmatige verhuurde ruimten, mobiele kampeeronderkomens als bedoeld in het eerste lid onder a, en het aantal mobiele kampeeronderkomens als bedoeld in het eerste lid onder b , wordt vastgesteld op het aantal onderkomens welke door de belastingplichtige bij de aangifte zijn opgegeven én uit de verhuuradministratie blijkt.

Artikel II

Artikel 9 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021

Artikel III

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1-8-2021.

Alkmaar, 28-10-2021;

De raad voornoemd,

mw. A.M.C.G. Schouten, voorzitter

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Naar boven