Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2021, 39654VerordeningenNOODVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN DEN HELDER HOUDENDE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DAK- EN THUISLOZEN IN DEN HELDER TEGEN EXTREEM KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN [NOODVERORDENING WINTERREGELING DAK- EN THUISLOZEN DEN HELDER FEBRUARI 2021]

De burgemeester van Den Helder:

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat

 • -

  tenminste de komende dagen sprake zal zijn van extreem koude weeromstandigheden;

 • -

  bij onvoldoende bescherming hiertegen in de buitenlucht er een gerede kans bestaat op onderkoeling, mogelijk zelfs met dodelijke afloop;

 • -

  de overheid het zich op humanitaire gronden en op grond van de openbare orde en veiligheid als haar taak ziet burgers te beschermen tegen deze extreme situatie waartegen zij zelf onvoldoende in staat zijn zich te beschermen;

 • -

  in Den Helder een beperkt aantal dak- en thuislozen verblijft, waarvan de identiteit en de verblijfplaats niet altijd bekend is;

 • -

  de gemeente Den Helder extra nachtopvang realiseert, waarvan dak- en thuislozen gedurende de extreem koude weersomstandigheden van de komende dagen gebruik kunnen maken;

 • -

  van een klein aantal dak- en thuislozen in Den Helder de ernstige vrees bestaat dat zij niet uit zichzelf gebruik zullen maken van de ter beschikking gestelde nachtopvang;

 • -

  burgemeesters van omliggende gemeenten met het oog op de extreme koude weeromstandigheden van de komende dagen noodverordeningen hebben afgegeven dan wel voornemens zijn noodverordeningen af te geven ten einde dak- en thuislozen de nacht niet in de buitenlucht te laten doorbrengen;

 • -

  Den Helder centrumgemeente is voor de maatschappelijke opvang, waaronder die van dak- en thuislozen, waardoor dak- en thuislozen uit de omliggende gemeenten de komende dagen mogelijk in Den Helder zullen worden onder gebracht;

 • -

  deze omstandigheden ertoe kunnen leiden dat gedurende de komende dagen in Den Helder een groter aantal dak- en thuislozen in de buitenlucht verblijft dan normaal het geval is;

 • -

  hierdoor de omvang van het aantal dak- en thuislozen in Den Helder voor de komende dagen niet op voorhand te bepalen is;

 • -

  de door de regering ingevoerde avondklok in verband met het coronavirus niet geldt voor dak- en thuislozen;

 • -

  de extreem koude weersomstandigheden van de komende dagen en de onduidelijkheid over de omvang van de groep dak- en thuislozen die in deze periode in Den Helder verblijven, het rechtvaardigen om door middel van een noodverordening maatregelen te treffen om dak- en thuislozen in Den Helder de komende dagen te beschermen tegen de extreem koude weersomstandigheden en hierdoor een eventuele (humanitaire) ramp te voorkomen;

 

BESLUIT:

 

De navolgende verordening vast te stellen:

 

Artikel 1 Verbod

Het is een ieder verboden zich tussen 21.00 uur en 07.00 uur onvoldoende beschermd, bedekt en/of verwarmd (ter beoordeling aan de burgemeester dan wel zijn politiefunctionarissen van de basiseenheid Den Helder) te bevinden in de buitenlucht van Den Helder met de kennelijke bedoeling een aanzienlijk deel van de nacht in de buitenlucht door te brengen.

 

Artikel 2 Overtreding verbod

Bij overtreding van artikel 1 is de burgemeester dan wel zijn politiefunctionarissen van de basiseenheid Den Helder bevoegd de overtreder te bevelen zich – al dan niet onder begeleiding – te begeven naar een door de burgemeester aangewezen opvanglocatie waar de overtreder de nacht kan doorbrengen.

 

Artikel 3 Strafbaar feit

Overtreding van het in artikel 1 genoemd verbod is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht en kan worden bestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze noodverordening treedt in werking op zaterdag 6 februari 2021 om 21:00 uur.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder februari 2021.

 

Den Helder, 5 februari 2021.

De burgemeester,

 

J.J. Nobel