Voorgenomen besluit College van B&W van gemeente Laren tot vervreemding van 115 kunstwerken

College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren:

Gelet op artikel 4.17 van de Erfgoedwet waarin wordt bepaald dat een voorgenomen besluit tot vervreemding van een cultuurgoed of een verzameling bekend wordt gemaakt.

Voorgenomen besluit

 

Titel/soort object(en)

Schilderijen, tekeningen en grafiek

Vervaardiger(s)

divers

Vervaardigingsjaar/periode

Hoofdzakelijk 2e helft 20e eeuw

Plaats van vervaardiging

divers

Verwervingsjaar/periode

Voornamelijk 2e helft 20e eeuw

Materiaal

divers

Techniek

divers

Afmetingen

divers

Fysieke staat

divers

Motivatie voor vervreemding

Betreft een bulk afstoot

nee

De overheid heeft het voornemen advies aan de commissie van onafhankelijke deskundigen te vragen

Nee. Het bestuur van de vorig jaar opgerichte Stichting Beheer Kunstcollecties Blaricum en Laren heeft het afgelopen jaar de kunstcollectie geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij is een afweging gemaakt omtrent het belang van de kunstwerken voor de collectie van de gemeente Laren. Kunstwerken die niet zijn opgenomen in de collectie van de gemeente worden ontzameld.

Inventarisnummer(s)

Zie bijlage

Afbeelding

Zie bijlage

Naam van de schenker/erfgenaam/vorige eigenaar bij aankoop

Een deel van de kunstwerken is mogelijk afkomstig uit de voormalige Beeldende Kunstenaars Regeling

Datum van overdracht eigendom en levering

8 november 2021

Eventueel beperkende of andere juridische voorwaarde(n)

geen

Naam verzameling

Kunstcollectie gemeente Laren

Informatie over de rest van de verzameling

Niet van toepassing

Het cultuurgoed of de verzameling is in bruikleen of beheer bij

nvt

Standplaats cultuurgoed of verzameling

Voormalige Rabobank Laren en depot gemeente Laren

Bezichtiging cultuurgoed

Alleen op afspraak

Zienswijze

Voor zover geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van bekendmaking van het voornemen bij het College van burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van het cultuurgoed of de verzameling. Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren beoordeeld en wordt zo nodig advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18. De zienswijze kunt u adresseren aan onderstaande contactpersoon.

Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening:

Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

Motivering van de zienswijze.

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met de onderstaande contactpersoon:

Gemeente Laren, mw. C. Vos, Zuidersingel 5, 3755 AZ Laren, c.vos@belcombinatie.nl.

Naar boven