Jack’s Int. Drenthe rally (Zeijen e.o.) TIJDELIJK VERKEERSBESLUIT: Zaaknummer: 1225789

 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een verkeersbesluit te nemen voor het houden van een rally genaamd Jack’s Int. Drenthe rally in de omgeving van Zeijen, gemeente Tynaarlo.

 

Gelet op:

 

- De Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

- Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

- Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

- De Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

Overwegende:

 

• Dat de KNAF (Knac Nationale Autosport Federatie) dit jaar voor het eerst een rally in de gemeente Tynaarlo organiseert;

• Dat de rally plaatsvindt in de omgeving van Zeijen, gemeente Tynaarlo en wordt verreden op zaterdag 27 november 2021;

• Dat in het kader van de verkeersveiligheid behoefte ontstaat onderstaande verkeersmaatregelen te treffen en dat de maatregelen na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk weer worden opgeheven, zodat het overige verkeer niet langer wordt gehinderd dan nodig;

• Dat er tijdens de rally verkeersregelaars worden ingezet;

• Dat de omleiding vanaf Ubbena, Vries, Donderen (N386) naar Norg (N858) en andersom loopt;

• Dat de gemeente Tynaarlo de weg of het weggedeelte waarvoor de maatregelen gelden in beheer en

eigendom heeft.

 

Besluit:

In verband met Jack’s Int. Drenthe rally in en rond Zeijen op zaterdag 27 november 2021 onderstaande wegen/weggedeeltes van 08:00 uur tot 21.00 uur tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer door middel van het plaatsen van hekken met een C1 (gesloten verklaring) erop:

- Vriezerhoek (gedeelte

- Hooidijk

- Zwarte Dijk

- Wierbroeken

- Zeijerlaar

- Hooidijk

- Peesterweg

- Oude Norgerweg

De hierboven genoemde verkeersmaatregelen treden pas in werking wanneer bord Cl van de bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens 1990 is aangebracht.

 

 

Overleg:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van dit verkeersbesluit met de verkeersadviseur van Politie Drenthe.

 

Bezwaar:

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het verkeersbesluit is gepubliceerd tegen bovengenoemd besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries.

 

Publicatie:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is per 1 juli 2021 aangepast. Wegbeheerders zijn verplicht om verkeersbesluiten bekend te maken in het gemeenteblad.

 

 

Vries, 1 november 2021

Namens het college van burgemeester en wethouders,

J.H. Kuiper

manager team Gemeentewerken

Naar boven