DE SUBSIDIEREGELING NON-FORMELE EDUCATIE REGIO MIDDEN-GELDERLAND 2022

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

gelezen de collegenota subsidieregeling non-formele educatie Midden Gelderland 2022

 

gelet op artikel 4:23 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen

 

De subsidieregeling non-formele educatie regio Midden-Gelderland 2022

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Contactgemeente: de door het ministerie aangewezen gemeente op grond van artikel 2.3.1 lid 2 van de WEB, gemeente Arnhem;

 • b.

  deelaspecten van de eindtermen van de WEB: zoals bedoeld in de Regeling eindtermen educatie 2013;

 • c.

  non-formele educatie: niet diplomagerichte educatie van taal-, reken- en digitale vaardigheden, maar wel gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders van non-formele educatie hebben geen diploma-erkenning nodig;

 • d.

  regio Midden Gelderland: deelnemende gemeenten binnen deze regio zijn: Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

 • e.

  subregio's: vier regio's binnen de regio Midden Gelderland, namelijk

 • Arnhem (gemeente Arnhem);

 • De Liemers (gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar);

 • Overbetuwe Lingewaard (gemeenten Overbetuwe Lingewaard);

 • Veluwezoom ( gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal)

 • f.

  Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland: het overleg van wethouders van deelnemende gemeenten die Onderwijs in hun portefeuille hebben.

 • g.

  WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

   

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op activiteiten met betrekking tot het non-formele educatie aanbod in de regio Midden Gelderland binnen de context van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland.

 • 2.

  De activiteit levert een bijdrage gericht op de deelaspecten van de eindtermen van de WEB in relatie tot één of meerdere leefgebieden.

   

Artikel 3 Eisen en criteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er sprake zijn van een aantoonbare samenwerking van tenminste twee organisaties met rechtspersoonlijkheid. 2. De activiteit dient gericht te zijn op inwoners van de regio Midden Gelderland, die minimaal 18 jaar oud zijn en niet vallen onder de Wet Inburgering.

 • 2.

  De activiteit moet bijdragen aan een gevarieerd aanbod van activiteiten in de subregio dat aansluit op de vraag van de deelnemer.

   

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor aanvragen voor subsidies zoals bedoeld in artikel 5A van deze regeling wordt in het jaar voorafgaande aan de periode van 3 jaar waarop de aanvragen door het college van de contactgemeente voor het daaropvolgende jaar per subregio vastgesteld. Dit gebeurt op advies vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland.

 • 2.

  2.Het subsidieplafond voor subsidies zoals bedoeld in artikel 5B van deze regeling kan jaarlijks door het college van de contactgemeente worden vastgesteld. Dit subsidieplafond is gerelateerd aan de hoogte van het budget dat resteert na verdeling van de subsidie op grond van artikel 5A.

 • 3.

  De subsidieplafonds uit het eerste en tweede lid van dit artikel worden vastgesteld onder de voorwaarde dat voldoende gelden door de gemeenteraad van de contactgemeente ter beschikking worden gesteld.

   

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan voor een periode van drie jaar worden aangevraagd. In afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem, moet de aanvraag uiterlijk op 15 december voorafgaand aan de driejaarlijkse subsidie waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend, voor het eerst uiterlijk 15 december 2021, waarna de subsidie wordt verdeeld conform artikel 5A van deze regeling.

 • 2.

  Indien het college van de contactgemeente een subsidieplafond vaststelt op grond van artikel 4, tweede lid van deze regeling, kunnen weer aanvragen worden ingediend, waarna de subsidie wordt verdeeld conform artikel 5 B van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieaanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een door de contactgemeente verstrekt formulier.

 • 4.

  In de aanvraag dient het doel en de opbouw van de activiteit aangegeven te worden.

 • 5.

  In de aanvraag dient te worden aangegeven op welke wijze de voortgang en ontwikkeling van de deelnemers wordt bijgehouden.

 • 6.

  In de aanvraag dient een integrale kostprijs per cursist en een totale kostprijs voor de activiteit te worden opgenomen.

 • 7.

  Binnen 4 weken na indiening van de aanvraag besluit het college van de contactgemeente. Binnen 2 weken na het besluit verzendt het college de beschikking.

   

Artikel 5 A Driejaarlijkse subsidies

 • 1.

  Subsidie die wordt verleend op basis van een aanvraag conform artikel 5, eerste lid van deze regeling, geldt de voorwaarde dat voldoende gelden door de gemeenteraad van de contactgemeente ter beschikking worden gesteld voor het tweede en derde subsidiejaar.

 • 2.

  Honorering van de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van de door het college van de contactgemeente aangebrachte rangschikking per subregio, totdat het voor de betrokken subregio vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Bij de rangschikking van de aanvragen kent het college van de contactgemeente punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum:

  • a.

   in hoeverre het aanbod is gericht op de prioritaire doelgroepen zoals genoemd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland (max. 40 punten):

 • Inwoners met Nederlands als moedertaal

 • inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de WW of Participatiewet;

 • inwoners die in armoede leven en/of schulden hebben;

 • inwoners die kinderen hebben in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

  • b.

   de mate waarin het aanbod is verbonden met onderwerpen in het sociale domein zoals genoemd in het Programma volwasseneneducatie & aanpak laaggeletterdheid 2021-2024 van de regio Midden Gelderland (max 20 punten)

  • c.

   de mate waarin wordt aangetoond dat het aanbod aansluit op een vraag van de doelgroep (max 20 punten)

  • d.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan een gevarieerd educatieaanbod in de subregio (max 20 punten)

  • e.

   de prijs/kwaliteitverhouding (max 20 punten)

    

Artikel 5 B Jaarsubsidies

 • 1.

  Jaarsubsidies kunnen worden aangevraagd van 1 maart tot 1 juni van het lopende subsidiejaar. Voor het eerst van 1 maart tot 1 juni 2022.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college van de contactgemeente, totdat het met betrekking tot deze periode vastgestelde jaarlijkse subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze regeling is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

   

Artikel 6 Hoogte van subsidie

Aanvragen voor subsidie kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 1.750,- per traject voor een cursist .

 

Artikel 7 Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college van de contactgemeente een voorschot van 100% per jaar worden verstrekt.

 

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager dient kosteloos medewerking te verlenen aan onderzoek naar de kwaliteit en de resultaten van educatie, zoals deelname de landelijke registratiemonitor en de regionale impactmeting.

 • 2.

  De aanvrager houdt de doorstroom van deelnemers naar eventuele vervolgtrajecten bij.

   

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

 

Artikel 10 Verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk twee maanden na afloop van de activiteit waarvoor de subsidie was toegekend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college van de contactgemeente.

 • 2.

  De subsidieontvanger maakt voor de vaststelling gebruik van een door de contactgemeente verstrekt formulier.

 • 3.

  In de verantwoording wordt in ieder geval inzichtelijk gemaakt hoe de activiteiten zijn gerealiseerd, welke resultaten daarbij zijn behaald en in hoeverre deelnemers zijn doorgestroomd naar vervolgtrajecten.

 • 4.

  Het college van de contactgemeente neemt uiterlijk binnen 6 weken na indiening van de aanvraag tot vaststelling een besluit. Binnen 3 weken na het besluit verzendt het college van de contactgemeente de beschikking.

   

Artikel 11: Afwijkingsmogelijkheid

Het college van de contactgemeente kan na afstemming met het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijszaken Midden Gelderland ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 12: Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.

 

Artikel 13: Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  De Subsidieregeling non-formele Educatie regio Midden-Gelderland 2021 wordt met datum van inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.

   

Artikel 14: Citeerregel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Subsidieregeling non-formele Educatie regio Midden-Gelderland 2022"

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven