Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 39598Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerp-bestemmingsplan Domein Holset 34-36 te Lemiers

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals maken ingevolge artikel 3.8 Wro bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld voor de planvorming op het perceel Holset 34-36 te Lemiers.

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet in een nieuw planologisch kader, waarbij het Wijndomein en de bijbehorende recreatieve activiteiten de hoofdfunctie vormen.

Inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 februari 2021 voor een periode van 6 weken formeel ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u via info@vaals.nl een aanvraag indienen om de stukken te ontvangen. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer: NL.IMRO.0981.BPDomeinHolset3436-ON01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze 

Gedurende de terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeente Vaals, t.a.v. de afdeling Ruimte, postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Wijndomein Holset 34-36”. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw S. Pieters of de heer T. Keulders, afdeling Ruimte, cluster VROM via telefoonnummer 043-3068568.

Vaals, 12 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals