Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen, zaaknummer 4470100

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

Overwegende,

• dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

• dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

• dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

• dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

• dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd.

• dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

• dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen, is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

• dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief d.d. 25 mei 2021 en/of via www.officielebekendmakingen.nl over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties opgenomen in een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit, waarop men binnen 6 weken met een zienswijze kon reageren;

• dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp:

 

a. locatie 102-02a (Liniewal): de zienswijzen hebben tot gevolg dat wij hebben gekozen voor een andere locatie zoals voorgesteld, op de plaats van de huidige bovengrondse containers aan de overzijde; het besluit wordt in die zin aangepast en de nieuwe locatie wordt aangewezen;

b. locatie 102-04 (Bolwerk): de zienswijzen hebben tot gevolg dat wij wat betreft afstanden en locatie hebben gekozen voor een andere plek, op de plaats van de huidige bovengrondse containers aan het Bolwerk; de zienswijzen zijn op dit punt dus inge-willigd, het besluit wordt aangepast en de nieuwe locatie wordt aangewezen;

 

c. locatie 102-06 (Vesting-Terreplein): de zienswijzen hebben tot gevolg dat er een wijzi-ging komt in de toewijzing, nl. de huishoudens aan Schans 1 t/m 25 (oneven) krijgen de mogelijkheid van een ondergrondse container gebruik te maken en worden toegewezen aan locatie 102-06; een extra gft+e-container nabij de Vesting wordt mogelijk toegevoegd;

 

d. locatie 92-06 (hoek Stuurboord-Verremeer te Rijsenhout): op deze bestaande containerlocatie wordt een extra container voor restafval toegevoegd (n.a.v. zienswijze op locatie 92-07); dit leidt tot een wijziging in de toewijzing van huishoudens aan 92-06;

 

e. locatie 1 (Kalslagerring 100 – 300 te Nieuw-Vennep): hier heeft de ingediende zienswijze tot gevolg dat de aanwijzing van locatie niet wijzigt, maar dat op locatie 3 een restafval-container wordt toegevoegd. Dit heeft een wijziging in de toewijzing aan huishoudens tot gevolg, namelijk:

 

*Kalslagerring 111 t/m 167 en 211 t/m 267 worden toegewezen op locatie 1

(was 111 t/m 367);

*Kalslagerring 311 t/m 367 en 411 t/m 467 worden toegewezen op locatie 3;

*Kalslagerring 511 t/m 567 en 611 t/m 667 worden toegewezen op locatie 5

(was 411 t/m 667);

 

• dat enkele zienswijzen (102-05 (Glacis-Schans te Vijfhuizen), 102-07a (Waterlinie te Vijfhuizen) en 102-09c (Spieringweg te Vijfhuizen)) onderzoek naar een andere locatie tot gevolg hebben, maar op dit moment, in afwachting van het resultaat daarvan, nog niet tot een definitieve wijziging in het aanwijzingsbesluit kunnen leiden; deze onderdelen krijgen nog een vervolg;

 

• dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen.

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

gelet op:

• het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

• het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

 

Besluit:

1. de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

2. de locaties opgenomen in het (op bovenbedoelde onderdelen gewijzigde) Aan- en toewijzings-besluit voor deelgebied Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Nieuw-Vennep Linquenda, Rijsenhout en Vijfhuizen, aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcon-tainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

3. de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdeel gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Definitieve lijst toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 0, 1 en 2.pdf’ (externe bijlage);

4. dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

5. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 

• 92-08 Buitenkaag Zweilandstraat.pdf

• 91-01 Burgerveen Leimuiderdijk.pdf

• 101-01A;-01B Cruquius Oude Spaarneweg.pdf

• 1 en 3 Nieuw-Vennep Kalslagerring 100-400.pdf

• 5 Nieuw-Vennep Kalslagerring 500-600.pdf

• 92-06;-07 Rijsenhout Verremeer.pdf

• 92-02;-03;-05 Rijsenhout Loefzijde.pdf

• 102-03 Vijfhuizen Kroonwerk.pdf

• 102-04 Vijfhuizen Bolwerk.pdf

• 102-02A Vijfhuizen Liniewal.pdf

• 102-06 Vijfhuizen Schans 2.pdf

• 102-06 Vijfhuizen Vesting.pdf

• Lijst toewijzing def. restafvalcontainer VANG wijk 0, 1 en 2.pdf

• Reactienota zienswijzen wijk 0, 1 en 2.pdf

 

Datum: 1 november 2021

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

In verband met corona vragen wij het Aan- en toewijzingsbesluit zoveel mogelijk digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

 

 

 

Naar boven