Ontwerpbesluit voor het verzoek om onttrekking van de weg af te wijzen aan 't Loeg tussen nummer 23 en 25 te Anderen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is om de raad voor te stellen het verzoek om onttrekking van de weg ’t Loeg, tussen de nummer 23 en 25, te Anderen aan de openbaarheid voor het verkeer, af te wijzen.

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf de dag van publicatie voor een periode van 6 weken ter inzage (artikelen 3:11 en 3:16 Awb). Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen onder vermelding van het nummer 292927 worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u mondeling uw zienswijze geven, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer 14 0592 (mw. Van Duin, Juridische Zaken) een afspraak maken.

ONTWERPBESLUIT:

“De raad der gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

overwegende,

dat er op 31 mei 2021 schriftelijk een verzoek is binnengekomen van de eigenaren van perceel ’t Loeg 25 te Anderen (hierna: aanvragers) waarbij wordt verzocht om de weg (kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie R, nummers 675 en 676) direct naast hun woning en ’t Loeg 23 te onttrekken aan het openbaar verkeer;

dat het betreffende weggedeelte op grond van artikel 28 Wegenwet is opgenomen in de Wegenlegger, voor het eerst op grond van de Wegenwet vastgesteld bij besluit van 5 juli 1933, nr. 116 door de Gedeputeerde Staten van Drenthe;

dat de weg op de wegenlegger is aangeduid met nummer 169 en de naam ‘weg naar de Goorens’ en ook op verschillende andere kaarten over een ruime tijdsperiode zichtbaar is;

dat de weg aan ’t Loeg openbaar is, gelet op artikel 4 en 49 van de Wegenwet en dit ook is bevestigd in een handhavingsprocedure (zie het collegebesluit van 6 oktober 2021 en bijbehorend advies van de bezwaarschriftencommissie);

dat de gemeenteraad op basis van artikel 7 en 9 van de Wegenwet bevoegd is om een onttrekkingsbesluit te nemen;

dat op grond van artikel 160 Gemeentewet het college is bevoegd om beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren;

dat ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wegenwet iedere belanghebbende bij een weg het recht heeft aan de raad van de gemeente waarin de weg is gelegen ten opzichte van die weg toepassing van artikel 9 te verzoeken;

dat artikel 11, tweede lid, van de Wegenwet bepaalt dat op de voorbereiding van de beslissing op verzoek afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is;

dat met openbare toegankelijkheid van wegen in beginsel het algemeen belang is gediend en dat dit slechts anders is indien een openbare weg feitelijk geen functie (meer) heeft voor het openbaar verkeer (zie bijvoorbeeld ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:723, r.o. 3.2.);

dat van dit laatste in dit geval geen sprake is, nu de weg in elk geval dient als een toegangsweg voor de (achtergelegen) woningen (’t Loeg 23 en 25), een bed and breakfast/groepsaccomodatie met bijbehorende parkeerplaats (’t Loeg 23) en achtergelegen (agrarische) percelen (’t Loeg 17 en Hagenend 3);

dat het toegangspad tussen het hier betreffende weggedeelte en de achterliggende (agrarische) percelen is verbreed ten behoeve van de toegankelijkheid voor landbouwmachines;

dat de in het verzoek genoemde wegen geen (vergelijkbare) openbare (ontsluiting)wegen voor de agrarische percelen zijn, onder andere omdat het Goorendijkje niet meer bestaat en de Weg om de Noordesch/Houtstukkendijk grenst aan slechts één van de percelen en onverhard is;

dat onder meer de handhavingsprocedure inzake het afsluiten van het achterste gedeelte van de weg uitwijst dat meerdere belanghebbenden gebaat zijn bij het behouden van de openbaarheid van de weg, en dat ook aan hun instemming en gewicht toekomt in de besluitvorming, evenals aan de rechtszekerheid die de status van ‘openbare weg’ aan de gebruikers beoogt te bieden;

dat uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat er ter plaatse geen sprake is van een verkeersonveilige situatie;

dat het niet aannemelijk is en dat niet is gebleken dat er sprake is van enige (onevenredige) schending van privacy ten gevolge van de openbaarheid van de weg;

dat gelezen bovenstaande en geldende jurisprudentie de conclusie wordt getrokken dat het voortbestaan van deze weg het openbaar verkeer en daarmee het algemeen belang dient;

dat gelet op artikel 3.4. Awb, de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen worden afgewogen;

dat gezien het voorgaande het algemeen belang prevaleert boven de belangen van aanvragers, die het perceel R 676 in 2019 als overhoek hebben gekocht, aan wie mediation en het terugkopen van het perceel is aangeboden en aan wie reeds een schadevergoeding is toegekend;

dat ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad, dit besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van zes weken (artikelen 3:11 en 3:16 Awb) ter inzage is gelegd waarbij aan belanghebbenden de gelegenheid is geboden hun zienswijze naar voren te brengen;

ntb: dat op de terinzagelegging [x aantal] zienswijzen zijn ontvangen van [buurtbewoners];

besluit:

De weg gelegen tussen de adressen ‘t Loeg 23 en ‘t Loeg 25 te Anderen, kadastraal bekend gemeente Anloo, sectie R, nummers 675 en 676, niet aan de openbaarheid op grond van de Wegenwet te onttrekken (zie de bij dit besluit behorende tekening, bijlage 2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op [datum].

De griffier,

Mr. E.P. van Corbach

De voorzitter,

A.W. Hiemstra

Rechtsbescherming (in huidige ontwerpfase nog niet van toepassing):

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit, administratief beroep instellen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Belanghebbenden kunnen hun administratief beroepschrift richten aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. Bestuur en Concernzaken en sturen naar: Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het administratief beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het administratief beroep is gericht en zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft;

 • de gronden van het administratief beroep.

Tegelijkertijd kan de indiener van het administratief beroep eventueel een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Dit verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van het administratief beroepschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Hierover kan de rechtbank u nader informeren.

De belanghebbende kan dit verzoek aan de Voorzieningenrechter ook digitaal indienen. Hiervoor is een DigiD nodig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rechtbank Noord-Nederland.

Bijlagen:

 • 1.

  Onttrekkingsverzoek 31 mei 2021 - geredigeerd;

 • 2.

  Kaart weggedeelte ’t Loeg, tussen de nummers 23 en 25, te Anderen;

 • 3.

  Verkeerskundig advies;

 • 4.

  Conceptadvies gemeenteraad (nog niet besproken door raad).”

Naar boven