Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2021

Contact met de griffie 

Voor meer informatie over de gemeenteraad en raadsinformatie kunt u contact opnemen met de griffier Jan Commandeur, telefoonnummer: 0228- 352 352 of per e-mail: griffie@drechterland.nl. Of kijk op https://drechterland.notubiz.nl/dashboard

Vaststelling Programmabegroting 2022 (2021-53)

Door alle fracties worden algemene beschouwingen uitgesproken over de Programmabegroting. Na een schorsing volgt beantwoording door het college.

De heer Hof dient twee amendementen in:

“Amendement

Raadsvergadering: 1 november 2021

Onderwerp: Vitaal en op orde houden directe woonomgeving

Agendapunt: Begroting 2022

Ingediend door: CDA, R. Hof

De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 1 november 2021;

constaterende dat:

• Er een voorstel voor ons ligt betreffende de Begroting 2021

• Hierin ombuigingsvoorstellen worden gegeven om:

(i) te bezuinigen op subsidies per 2024:

o Versobering van subsidieverstrekking (2024 e.v. € 75.000 voordeel). Subsidies zijn voor veel maatschappelijke organisaties van wezenlijk belang. Het betreft subsidies voor stichtingen en verenigingen die veelal draaien op vrijwilligers. De afgelopen jaren is er rondom subsidies al eerder bezuinigd. Nog verder bezuinigen op subsidies zal niet onopgemerkt blijven in de samenleving.

(ii) onderhoud aan de openbare ruimte per 2022 verder te versoberen door:

o Minder onderhoud speeltuinen en minder vervanging afvalbakken en banken (2022 e.v. € 10.000 voordeel). Kleine vervanging op speellocaties (speeltoestellen, banken en afvalbakken) en verzoeken voor het plaatsen van nieuwe banken worden niet uitgevoerd. Het effect is dat de speelwaarde op speellocaties vermindert en meldingen over zwerfafval toenemen.

• Totaal voorgestelde bezuiniging

2022 e.v. spelen: € 10.000 2023 e.v. subsidies: € 75.000

• Er daarnaast ook afschaffing van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen zal plaatsvinden, totaal € 100.000. Waarbij € 50.000 reeds is opgenomen als ombuigingsvoordeel voor 2022 e.v. Voor het restende deel € 50.000 wordt voorgesteld om dit in te zetten voor een nog op te stellen raadsvoorstel (inzake nieuwe effectievere duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregelen)

• Totaal nog aan te wenden middelen € 50.000 voor 2022 e.v.

• Daarnaast nog structurele onbenutte Cup-middelen ad € 75.000 bestaan. Hiervoor is enkel voor 2022 een incidentele bestemming aangegeven, te weten het fietsbeleid plan ad € 50.000. Van de resterende € 75.000 wordt voorgesteld € 50.000 toe te wijzen aan de uitvoering van (het nog op te stellen) fietsbeleidsplan, en € 25.000 in de begroting op te nemen alsnog nader toe te wijzen structurele Cup-middelen. Totaal nog aan te wenden middelen € 25.000 voor 2022 en €75.000 voor 2023 e.v.

• Met deze onbenutte Cup-middelen structurele dekking kan worden gevonden om de ombuigingen op spelen en subsidies te voorkomen en in een later stadium via een afzonderlijk raadsvoorstel eventueel dekking kan worden gevonden voor nieuwe effectievere duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregelen.

Structurele dekking voor laten vervallen van hiervoor beschreven ombuigingen:

Overwegende dat:

• reeds veel inwoners klagen over de slechte toestand en het summier onderhoud van onze openbare ruimte.

• wij ons in onze gemeentelijke omgevingsvisie hebben uitgesproken over het beschermen van de fysieke leefomgeving en het vervullen van maatschappelijke behoeften. Er mag ingezet worden op het versterken van de aanwezige kwaliteit van wonen en leven in de dorpskernen van Drechterland, waarbij onder andere de volgende aspecten worden benoemd: leefbaarheid in de buurt op peil houden, inzetten op ontmoetingsmogelijkheden en stimuleren van sport.

• Een bezuiniging op de openbare ruimte en subsidies niet bijdraagt aan de mate van vitaliteit van de dorpskernen. Stichtingen en verenigingen spelen een belangrijke rol in het verbinden van mensen en in de mate van leefbaarheid van onze kernen.

• er daarnaast afgelopen jaren al eerder rondom subsidies is bezuinigd.

• wij daarom de resterende middelen mbt de afschaffing van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen ad € 50.000, (waarvoor momenteel nog geen concrete invulling bestaat) en onbenutte Cup-middelen, willen aanwenden om de woon/leefomgeving op orde te houden en eventuele bezuinigingen op subsidies te voorkomen.

• wij voor een eventueel toekomstig raadsvoorstel mbt duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregelen zeker open staan. Wij vragen de portefeuillehouder hiervoor met een apart raadsvoorstel te komen. Dit op een moment waarop de financiële omvang, impact van de maatregelen en dekking helder is.

• voor de verder resterende Cup-middelen momenteel geen structurele concrete invulling bestaat, immers het college uitvoeringsprogramma loopt ten einde en deze daarom ons inzien kunnen vrijvallen. Hiermee komen deze weer tot beschikking voor toekomstige bestedingen in de volgende raadsperiode.

besluit:

1. Aan punt 2) van het besluit de navolgende tekst toe te voegen:

…; met uitzondering van de gepresenteerde ombuigingsmaatregelen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte en versobering van subsidies, als hiervoor benoemd en dit te dekken met de resterende middelen mbt de subsidieregeling energiebesparende maatregelen ad € 50.000 en voor het restant dekking te zoeken binnen de resterende structurele CUP gelden € 75.000. De overige dan nog resterende Cup-middelen te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve ter beschikking voor toekomstige bestedingen in de volgende raadsperiode.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 november 2021”

Het tweede amendement luidt als volgt:

“Amendement

Raadsvergadering: 1 november 2021

Onderwerp: Verschil onderhoudskosten en verkeer infrastructurele verbeteringen

Agendapunt: Begroting 2022

Ingediend door: CDA, R. Hof

De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 1 november 2021;

constaterende dat:

• Er een voorstel voor ons ligt betreffende de Begroting 2021

• Hierin met betrekking tot Onderhoud Wegen onder andere het volgende is opgenomen:

o In 2022 wordt een operatie gestart om het achterstallig onderhoud van onze wegen weg

te werken. Dit vindt plaats op basis van een weginspectie die op dit moment wordt

uitgevoerd. Op basis van een eerdere inspectie wordt de omvang van het achterstallig

onderhoud nu op tenminste € 1,3 miljoen becijferd, maar in het najaar van 2021 komt

hierover meer duidelijkheid. In het kader van deze begroting wordt voor 2022 € 1,3

miljoen vrijgemaakt om komend jaar het achterstallig onderhoud, aan de hand van die

eerdergenoemde weginspectie weg te gaan werken. Die financiële ruimte wordt

gecreëerd door € 672.000 te onttrekken aan de reserve Verkeersinfrastructuur, en €

628.000 ten laste te brengen van de exploitatie.

• De reserve Verkeersinfrastructuur middels een amendement op 8 november 2007 is ingesteld en is bestemd voor de dekking van infrastructurele maatregelen binnen de gemeente Drechterland zoals de ontsluiting van de westzijde Hoogkarspel en de opwaardering van de Westfrisiaweg (N23). Daarnaast is tijdens de raadsvergadering van 7 november 2008 ook gesproken over eventuele aanwending voor andere verkeer infrastructurele maatregelen als een Nood-Zuid verbinding.

• Opbouw van de reserve Verkeersinfrastructuur heeft over de jaren (voornamelijk) plaatsgevonden door bijdragen van onze inwoners. Denk hierbij aan omslagheffing op de verkochte vierkante meter en een tijdelijke verhoging van de OZB tarieven van 25% voor ondernemers in onze gemeente (niet-woningen).

• Op basis van de voorgestelde begroting 2022 zal de reserve zodanig zijn uitgeput dat ze in de toekomst alleen nog de afschrijvingskosten van de N23 kan dekken. Het resterende saldo van 672K, eigenlijk bestemd voor bijvoorbeeld ontsluiting van de westzijde van Hoogkarspel (Tolweg), de noord-zuidverbinding of andere verkeer infrastructurele aanpassingen, wordt aangewend om een tekort in de structurele onderhoudskosten Wegen te dekken.

• Aanwending van middelen uit de reserve Verkeersinfrastructuur (voor tekorten op structurele onderhoudskosten) niet aansluit bij de oorspronkelijke bestemming van de reserve en deze bestemmingswijziging ook niet is aangegeven in het raadsvoorstel noch het raadsbesluit.

tevens constaterende dat

• met de begroting 2019 de raad van Drechterland, conform voorstel, heeft ingestemd met de vrijval van de reserve Onderhoud Wegen, welke als doel had egalisatie van kosten van onderhoud aan wegen. Daarnaast is bij de behandeling van de begroting 2019 is aangegeven dat op basis van de destijds vastgestelde beheerplannen de structurele onderhoudskosten waren verwerkt in meerjarenbegroting.

Overwegende dat:

• wij betreuren dat, na vrijval van de reserve Onderhoud Wegen, ons een geconstateerd tekort in onderhoud wegen toekomt ad € 1.3, waarvoor wij geen specifieke reserve meer aanhouden.

• reeds veel inwoners klagen over de slechte toestand en onderhoud van onze wegen en wij

onderhoud aan wegen absoluut noodzakelijk achten, echter dekking vanuit deze reserve ons niet gepast lijkt.

• de dekking van een tekort aan structurele onderhoudskosten via deze reserve niet past binnen de oorspronkelijk bestemming van deze gelden en het doel waarvoor we deze bij inwoners en ondernemers hebben geint in het verleden.

• de dossiers die wél aansluiten bij de oorspronkelijke doelstelling van deze reserve, bijvoorbeeld de ontsluiting van de westzijde van Hoogkarspel (Tolweg) en Nood-Zuid variant, nog lopende zijn en op basis van de uitkomsten zal blijken of deze middelen nog nodig zijn.

• het ons daarom passender en beter verdedigbaarder lijkt richting onze inwoners en ondernemers, om deze middelen (nog) niet aan te wenden voor andere doeleinden. Immers, inwoners en ondernemers hebben deze reserve in de afgelopen jaren gevuld voor dit specifieke doel.

besluit:

1. Aan punt 2) van het besluit de navolgende tekst toe te voegen:

…; met uitzondering van de onttrekking van €672.000 aan de reserve Verkeersinfrastructuur. Op basis van de uitkomsten de lopende onderzoeken naar de ontsluiting van de westzijde van Hoogkarspel (Tolweg) en Nood-Zuid variant verdere besluitvorming te laten plaatsvinden over het saldo in de reserve Verkeersinfrastructuur.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 november 2021.”

De heer Hof wijzigt het amendement “Vitaal en op orde houden directe woonomgeving” mondeling. Het aldus gewijzigde amendement luidt als volgt:

“De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 1 november 2021;

constaterende dat:

• Er een voorstel voor ons ligt betreffende de Begroting 2022

• Hierin ombuigingsvoorstellen worden gegeven om:

(i) te bezuinigen op subsidies per 2024:

o Versobering van subsidieverstrekking (2024 e.v. € 75.000 voordeel). Subsidies zijn voor veel maatschappelijke organisaties van wezenlijk belang. Het betreft subsidies voor stichtingen en verenigingen die veelal draaien op vrijwilligers. De afgelopen jaren is er rondom subsidies al eerder bezuinigd. Nog verder bezuinigen op subsidies zal niet onopgemerkt blijven in de samenleving.

(ii) onderhoud aan de openbare ruimte per 2022 verder te versoberen door:

o Minder onderhoud speeltuinen en minder vervanging afvalbakken en banken (2022 e.v. € 10.000 voordeel). Kleine vervanging op speellocaties (speeltoestellen, banken en afvalbakken) en verzoeken voor het plaatsen van nieuwe banken worden niet uitgevoerd. Het effect is dat de speelwaarde op speellocaties vermindert en meldingen over zwerfafval toenemen.

• Totaal voorgestelde bezuiniging

2022 e.v. spelen: € 10.000 2023 e.v. subsidies: € 75.000

• Er nog structurele onbenutte Cup-middelen ad € 75.000 bestaan. Hiervoor is enkel voor 2022 een incidentele bestemming aangegeven, te weten het fietsbeleid plan ad € 50.000.

• Met deze onbenutte Cup-middelen structurele dekking kan worden gevonden om de ombuigingen op spelen en subsidies te voorkomen. De onttrekking aan de CUP-gelden via dit amendement is € 10.000 in 2022 en 2023 en € 75.000 in 2024 en volgende jaren. Het saldo is dan 0 in 2022 en 2023, en € 10.000 negatief in de jaren daarna.

Overwegende dat:

• reeds veel inwoners klagen over de slechte toestand en het summier onderhoud van onze openbare ruimte;

• wij ons in onze gemeentelijke omgevingsvisie hebben uitgesproken over het beschermen van de fysieke leefomgeving en het vervullen van maatschappelijke behoeften. Er mag ingezet worden op het versterken van de aanwezige kwaliteit van wonen en leven in de dorpskernen van Drechterland, waarbij onder andere de volgende aspecten worden benoemd: leefbaarheid in de buurt op peil houden, inzetten op ontmoetingsmogelijkheden en stimuleren van sport;

• een bezuiniging op de openbare ruimte en subsidies niet bijdraagt aan de mate van vitaliteit van de dorpskernen. Stichtingen en verenigingen spelen een belangrijke rol in het verbinden van mensen en in de mate van leefbaarheid van onze kernen;

• er daarnaast afgelopen jaren al eerder rondom subsidies is bezuinigd;

• wij daarom de onbenutte Cup-middelen, willen aanwenden om de woon/leefomgeving op orde te houden en eventuele bezuinigingen op subsidies te voorkomen;

besluit:

1. Aan punt 2) van het besluit de navolgende tekst toe te voegen:

…; met uitzondering van de gepresenteerde ombuigingsmaatregelen met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte en versobering van subsidies, als hiervoor benoemd en dit te dekken met de resterende structurele CUP gelden € 75.000.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 november 2021.”

Dit aldus gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht en aangenomen.

Voor stemmen CDA, GBD en SPD (11 stemmen voor).

Tegen stemmen VVD en PBL( 6 stemmen tegen).

Het amendement “Verschil onderhoudskosten en verkeer infrastructurele verbeteringen” wordt verworpen, met de stemmen van CDA en SPD voor (8) en VVD, PBL en GBD (9) tegen.

Tenslotte wordt het geamendeerde voorstel van het college unaniem aangenomen.

Naar boven