Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen;

 

gelet op de artikelen 4 lid 2 jo 4 lid 1 en 2 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Waddinxveen 2015 en het Beleidskader subsidiebeleid, Waddinxveen

besluit tot:

 

Vaststelling van de Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

ASV: Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2015;

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

Baten: het totaal van de begrote inkomsten; dus van alle bronnen zoals subsidie-inkomsten;

publieksinkomsten, sponsorinkomsten en verhuurinkomsten;

Culturele infrastructuur: het brede aanbod van instellingen en voorzieningen voor cultuur;

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid;

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19;

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft als doel:

 • a.

  bij te dragen aan de continuïteit van de culturele sector in Waddinxveen door culturele organisaties te ondersteunen in de financiële gevolgen die zij ervaren door de Covid-19 crisis en;

 • b.

  het stimuleren van innovatie om kunst en cultuur beschikbaar en toegankelijk te maken.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager

Aanvragers komen in aanmerking voor subsidie indien zij voldoen aan de volgende eisen;

 • a.

  Zij zijn gevestigd in Waddinxveen;

 • b.

  Zij bieden culturele activiteiten aan voor, met name, de inwoners van Waddinxveen;

 • c.

  Zij bieden activiteiten die bijdragen aan de culturele infrastructuur van de gemeente;

 • d.

  Zij ondervinden financiële schade als gevolg van Covid-19;

 • e.

  Zij kunnen aantonen dat zij gebruik hebben gemaakt van vangnetregelingen van het Rijk zoals TOGS, NOW en TVL, of kunnen aantonen dat ze buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen.

Artikel 4 Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de aanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 • a.

  De aangevraagde activiteiten voldoen aan het bepaalde in artikel 6;

 • b.

  De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat hij al het mogelijke heeft gedaan om kosten en niet noodzakelijke uitgaven zoveel als mogelijk te beperken;

 • c.

  De aanvrager heeft aannemelijk gemaakt dat de organisatie al het mogelijke heeft gedaan om op andere wijze aanvullende middelen te verkrijgen;

 • d.

  De organisatie was vóór 1 maart 2020 levensvatbaar, aantoonbaar met 3 laatste jaarrekeningen;

 • e.

  De organisatie draagt zelf bij vanuit vrij eigen vermogen, indien aanwezig, waarbij rekening wordt gehouden met een gezonde balans voor de toekomst.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt conform de in artikel 10 gestelde voorwaarden bij het college ingediend met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag omvat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   Naam, adres, contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager:

  • b.

   De bankrekening waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;

  • c.

   Hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • d.

   Onderbouwing van de aanvraag, in overeenstemming met het derde lid; en

  • e.

   Datum en ondertekening van de belanghebbende.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6 van de ASV worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens aangeleverd:

  • a.

   Bewijs dat de aanvrager gebruik heeft gemaakt van vangnetregelingen van het Rijk of bewijs dat de aanvrager hier buiten valt;

  • b.

   De jaarrekeningen over 2017, 2018 en 2019, voor zover aanwezig, de oorspronkelijke begroting van 2020 en aangepaste begroting van 2020 respectievelijk 2021;

  • c.

   Bankgegevens, waaruit het saldo van de relevante bankrekening blijkt.

 • 4.

  Het college stelt een aanvrager conform artikel 4:5 Awb in de gelegenheid een onvolledige aanvraag te completeren binnen een redelijke termijn van zeven dagen. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Het college kan na indiening van de aanvraag nog andere documenten dan de in het derde lid genoemde bescheiden bij de aanvrager opvragen, al dan niet in het kader van het bepaalde in artikel 9.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Een aanvrager kan subsidie aanvragen voor:

  • a.

   reeds ontstane tekorten in de exploitatie, de ontwikkeling van een aangepast programma of activiteiten als gevolg van Covid-19, ontstane meerkosten bij reguliere activiteiten als gevolg van Covid-19 of voor gemaakte kosten voor aanpassingen in het gebouw of aan systemen als gevolg van Covid-19;

  • b.

   kosten voor benodigde innovatie om nu en straks cultuur beschikbaar en toegankelijk te maken voor de inwoners van Waddinxveen en daarbuiten.

 • 2.

  Een instelling komt niet voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten van de instelling:

  • a.

   tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van een andere overheid behoren; of

  • b.

   dienen ter opluistering van een specifiek levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomst; of

  • c.

   het karakter hebben van een feest of receptie.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de ASV en artikel 4:35 Awb kan het college de subsidie weigeren indien:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 5 genoemde doelstellingen, criteria en eisen;

 • b.

  de aanvrager in de subsidieperiode reeds toereikende financiële steun in verband met Covid-19, niet zijnde een huurkorting, van de gemeente, provincie, het Rijk of een gelieerd steunfonds heeft ontvangen;

 • c.

  in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies;

 • d.

  de hoogte van de algemene reserve per 31 december 2019 dusdanig hoog is dat de aanvrager het verlies redelijkerwijs zelf kan dragen.

Artikel 8 Subsidieperiode en subsidieplafond

 • 1.

  Deze subsidieregeling betreft de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

 • 2.

  Het plafond voor deze subsidieregeling over het jaar 2020 is € 166.528,-.

 • 3.

  Indien het totaal van de over 2020 te verstrekken subsidies lager is dan het subsidieplafond, kan het resterend budget worden ingezet in een tweede ronde of derde ronde op basis van deze subsidieregels.

 • 4.

  Het college stelt in een volgende subsidieronde bij of krachtens deze regeling een nieuw subsidieplafond vast voor de activiteiten die ingevolge deze regeling voor subsidie in aanmerking komen. Een krachtens deze regeling ingesteld nieuw subsidieplafond wordt bekendgemaakt via www.waddinxveen.nl.

Artikel 9 Verdeelsleutel en hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de baten van de aanvrager in referentiejaar 2019, tenzij aanvrager in de aanvraag voldoende heeft aangetoond dat 2019 niet representatief is. In dat geval kan het college besluiten uit te gaan van de oorspronkelijke begroting 2020 respectievelijk 2021 van de aanvrager.

 • 2.

  Onredelijke kosten en/of kosten die onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling, kan het college als niet subsidiabel aanmerken. Hetzelfde geldt voor kosten waarvan de aanvrager, op verzoek van het college, niet of onvoldoende kan aantonen dat deze werkelijk zijn gemaakt.

 • 3.

  Na toepassing van het eerste en tweede lid, vindt verstrekking van de subsidie plaats door een pro rato verdeling van het beschikbare bedrag over de aanvragers die aan de in deze regeling genoemde eisen en criteria voldoen.

Artikel 10 Indieningstermijn van de aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 7 van de ASV dient de subsidieaanvraag uiterlijk op 8 maart 2021 door het college te zijn ontvangen.

 • 2.

  Het college maakt de indieningstermijn(en) voor de ronde(s) over het jaar 2021 nader bekend op www.waddinxveen.nl.

 • 3.

  Aanvragen die later worden ontvangen dan de laatste dag van de gestelde indieningstermijn worden afgewezen.

Artikel 11 Subsidiebesluit

 • 1.

  Indien subsidie wordt verstrekt, wordt in het besluit het subsidiebedrag aangegeven en de periode waarop deze betrekking heeft. In afwijking van de ASV wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2.

  Het college beslist in afwijking van de ASV binnen acht weken na sluiting van de indieningstermijn zoals bepaald in artikel 10.

Artikel 12 Overige bepalingen

Van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2015 en het Beleidskader subsidiebeleid, Waddinxveen (2015), voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

Artikel 13 Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt één dag na bekendmaking in werking en geldt tot en met 31 december 2021. Ze is voor het eerst van toepassing op de subsidies die in dit kader verstrekt worden.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie culturele sector Waddinxveen 2020-2021”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 februari 2021,

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de secretaris,

Mevr. A.B. Blomme

de burgemeester,

Dhr. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven