Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders van 19 oktober 2021

 

 

Vaste geldlening € 15.000.000,- BNG

Ingestemd met het afsluiten van een vaste geldlening van € 15.000.000,- tegen een rentepercentage van 0,584% (looptijd 20 jaar vast) bij de BNG.

 

Bestemmingsplan Vogelwikke, Bladel

Aan de raad wordt voorgesteld om: geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten anderszins is geregeld, om de conceptnota zienswijzen bestemmingsplan ‘Vogelwikke, Bladel’ vast te stellen en om het bestemmingsplan ‘Vogelwikke, Bladel’ ongewijzigd vast te stellen.

 

Transitievisie Warmte

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Transitievisie Warmte vast te stellen en daarmee vast te leggen dat:

• We de ambitie uitspreken om in de gemeente Bladel in 2030 het gebruik van aardgas van woningen met de hoeveelheid te hebben gereduceerd die gelijk staat aan 4800 ton CO2-reductie en het aardgasverbruik van bedrijven en instellingen in 2030 te hebben verminderd met de hoeveelheid die gelijk staat aan 3.800 ton CO2-reductie en hiermee een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen;

• We de gebieden Hapert-Noord, Hapert-Centrum en Casteren aanwijzen als focusbuurten;

• We in één van de aangewezen focusbuurten in 2022 of 2023 gaan starten met een pilot voor het maken van een wijkuitvoeringsplan (WUP), waarbij we in één van deze buurten voor 2030 starten met de uitvoering van het WUP;

• We als uitgangspunt hanteren dat we eerst kijken of een collectieve warmteoplossing mogelijk is;

• We gemeentebreed inzetten op het isoleren en aardgasvrij-ready maken van woningen;

• We onderzoeken uit gaan voeren naar de mogelijkheid om de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Castersedijk als warmtebron te benutten voor het verwarmen van een deel van de kern Bladel en de mogelijke toepassing van zonthermie vanaf de bedrijfsdaken van bedrijventerrein De Sleutel en het Kempisch Bedrijventerrein;

• We de communicatie- en participatie binnen de warmtetransitie vormgeven aan de hand van de in de paragraaf 5.4 en 5.5 van de Transitievisie Warmte beschreven aanpak.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de, van het Rijk nog te ontvangen, decentralisatie-uitkeringen voor de jaren 2022 t/m 2024 ten behoeve van de uitvoering van de in het Nederlandse Klimaatakkoord geformuleerde opgaven, te reserveren voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte en vervolgens te verwerken in de Perspectiefnota 2022.

 

Subsidieverordening subsidie duurzame energie voor particulieren 2022

De gemeenteraad wordt voorgesteld de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2022 vast te stellen en daarmee de volgende aanpassingen ten opzichte van de voorgaande subsidieverordening door te voeren:

• Geen subsidie meer te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen;

• De subsidieverordening op enkele punten tekstueel aanpassen;

• De subsidieverordening aan te passen zodat hij aansluit bij de warmtestrategie zoals deze is beschreven in de Transitievisie warmte;

• De subsidieverordening vast te stellen voor één jaar;

De gemeenteraad wordt gevraagd het totaalbedrag van tenminste € 350.000,- toe te wijzen aan de subsidie duurzame energie voor particulieren. De € 350.000,- bestaat uit:

• € 250.000,- die is opgenomen in de begroting van 2022 ten behoeve van de subsidieregeling;

• € 100.000,- van de uitvoeringsgelden klimaatakkoord.

 

Nadere Regels Tijdelijke Subsidieregeling coronasteun gemeente Bladel 2021

Vastgesteld.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. De volledige besluiten zijn bepalend.

Naar boven