Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Hazelaarplein, Vianen’, (woningbouwlocatie Hazelaarplein)

 

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hazelaarplein, Vianen’ ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het plangebied is gelegen in Vianen en wordt begrensd door de Lekdijk, Brugstraat en Hazelaarstraat. Lekstede Wonen is voornemens om hier maximaal 130 huurwoningen te realiseren, waarvan ca. 80% sociale huur. Eén en ander is verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende documenten kan vanaf vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 16 december 2021 op de volgende wijze worden ingezien:

1. digitaal via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.BPHazelaarplein-ON01;

2. op papier uitsluitend op afspraak bij de publieksbalie in het gemeentehuis locatie Vianen aan de Voorstraat 30 te Vianen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer I. Slager, via telefoonnummer 088 599 7000.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk (ontwerp)plan of (ontwerp)besluit uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Indien u mondeling wilt reageren, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene nummer 088 599 7000 met de heer I. Slager van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.

 

Vijfheerenlanden, 4 november 2021

Naar boven